Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Vjetroagregati na moru snage 10 MW E-mail
Autor Iva Zelenko   
Subota, 20 Studeni 2010 02:28

Iako se europska indrustrija vjetroelektrana na moru ubrzano širi, tek je 2 GW kapaciteta trenutno u funkciji. To zna?i da je pred ovim energetskim sektorom veliki izazov, ne samo u podru?ju logistike rasta, ve? i u razvoju potrebne tehnologije.

Vjetroelektrane na moru omogu?avaju developerima puno više slobode od vjetroelektrana na kopnu, i potrebno je manje brige oko vizualnog utjecaja i buke, što dovodi do sve daljnjeg pomicanja granica u razvoju ovog sektora.

Ve?ina developera vjetroelektrana na moru planira sa vjetroagregatima snage 2,5 do 5 MW, no razvoj projekata u sve dubljim vodama, kao što je Crown Estate Round 3 u Velikoj Britaniji, otvara mogu?nost planiranja sa vjetroagregatima snage 10 MW, pa i ve?e od toga.

Clipper Marine iz Velike Britanije i norveška Enova u suradnji sa developerom vjetroagregata Sway trenutno se nalaze u ranoj fazi razvoja vjetroagregata snage 10 MW, no zna?i li ve?e nužno i bolje? Nicolas Fichaux, voditelj analize politike u industriji iz EWEA-e, tvrdi da je sve u na?elima ekonomije; pretpostavka je da je jeftinije instalirati jedan vjetroagregat snage 10 MW, nego dva snage 5 MW. Dokazana je ?injenica da ukoliko pove?amo veli?inu vjetroagregata zna?ajno smanjimo troškove po MW.

Kompanije Sway i Clipper imaju druga?ije pristupe, a developeri ?e ustvrditi što ?e se pokazati uspješnije. Swayev vjetroagregat sa lopaticama promjera 145 metara biti ?e postavljen na fiksiranim temeljima, usidren na morsko dno pomo?u jedne veze i usisavaju?eg sidra, ili na standaran na?in, pomo?u strukture tornja unutar kojeg se nalazi baza jarbola. Izgradnja prototipa trebala bi biti dovršena do 2012. godine, a ispitivanje ?e se nastaviti još dvije do pet godina nakon toga.

Sway trenutno radi na projektu koji se fokusira na dizajnu temelja. Rije? je vjetroagregatima snage 5 MW koji se nalaze na plutaju?oj strukturi koja ima mogu?nost nagiba pod kutevima do 6 stupnjeva, pa se promjenom smjera vjetra okre?e osovina na morskom dnu. Ova plutaju?a jedinica biti ?e ispunjena balastom, a sadžavati ?e toranj sa jednim podupira?em, i dodatnim fleksibilnim usidrenjem na morsko dno što omogu?ava da struktura izdrži optere?enje na temelj. U Swayu tvrde da ovakav pristup smanjuje napetost na strukturu, što zna?i da se na toranj može instalirati ve?i vjetroagregat, te da je mogu?e otpremiti jedinicu u dublje vode. Sway se nada postaviti na ove plutaju?e strukture vjetroagregat snage 10 MW do 2015. ili 2017. godine.

Michal Forland, direktor financija u Swayu, kaže da je im je trenutno u cilju razvoj projekta Round 3 u Velikoj Britaniji na dubini od 40 do 50 metara, ali pretpostavlja da ?e, dugoro?no gledano, potražnja za plutaju?im vjetroagregatima biti ve?a.


izvor: www.windpowermonthly.com


Plutaju?u vjetroagregati nisu novost. 2007. godine nizozemska kompanija Blue H instalirala je prototip u Pugli-i, na jugu Italije, te je konstrukcija prvog komercijalnog vjetroagregata trenutno u tijeku. Marine Innovation & Technology razvio je Windfloat, plutaju?u platformu koja može sadržavati tri vjetroagregata, te se razmatra za korištenje u projektima Principle Power u Portugalu i Americi.

Ovo je privla?na tehnologija za developere stoga što omogu?ava otpremanje vjetroagregata u sve dublje vode, no tek ?emo vidjeti je li u mogu?nosti izdržati sile koje stvaraju vjetroagregati snage 10 MW.

Sway radi i na generatoru sa izravnim pogonom koriste?i tehnologiju sli?nu onoj koja se trenutno primjenjuje u Siemensu i GE. Sistem se sastoji od generatora sa manje pokretnih dijelova, kao kod jednostupanjskih generatora koji se koriste na vjetroagregatu Areva Multibrid M5000 snage 5 MW.


izvor: www.windpowermonthly.com

Konvencionalan dizajn

Clipper pristupa konvencionalnijem dizajnu koji se bazira na postoje?em vjetroagregatu Liberty snage 2,5 MW koji ima promjer 144 metara i fiksiran je na temelje na morskom dnu. U slijede?e dvije godine kompanija planira testiranje prototipa u Velikoj Britaniji. Dizajn prototipa koji ?e se testirati bazira se na višestupanjskom mjenja?u sli?nom onom koji je korišten na REPowerovom vjetroagregatu snage 5 MW, a postoje?i instalirani plutaju?i dijelovi ?e se iskoristiti, te ?e se na taj na?in smanjiti troškovi.

Unato? razvoju tehnologije, oba ulaganja idu u nepoznato i potrebno je pri?ekati rezultate testiranja prototipa. Obje kompanije suo?avaju se sa pouzdanoš?u i zamorom materijala s obzirom da je rije? o velikim vjetroagregatima koji ?e imati konstantniji rad, što zna?i i ve?a naprezanja strukture.

Feargal Brennan, sa Cranfield Universitiy iz Velike Britanije, kaže da je ovaj predmet još u po?ecima, i vjeruje da su vjetroagregati snage 10 MW na granicama našeg znanja, a možda ga ?ak i nadilaze. Moglo bi se dogoditi da rade nekoliko godina, a onda se krenemo suo?avati sa ozbiljnim problemima. Ho?e li vjetroagregati snage 10 MW raditi i nakon 10, 15, 20 godina rada? Kompanije Sway i Clipper vjeruju da ho?e.

 

Razli?itosti temelja vjetroagregata

Temelji ?ine kriti?an dio konstrukcije vjetroagregata, a kako se vjetroagregati na moru sve više razvijaju, instaliraju se u sve dublje vode i tehnološki izazovi se pove?avaju.

Postoji nekoliko tipova temelja. „Monopile“ se sastoji od stupova promjera ?etiri ili više metara i dužine 20 do 35 metara koji su ubušeni ili zabijeni u morsko dno. Prema EWEC-ovom izvješ?u iz 2010. godine ova temelja ?ine 88% svih vjetroagregata instaliranih na moru u 2009. godini.

Alternativa ovim temeljima su strukture bazirane na gravitaciji koje se trenuta?no koriste na ve?ini projekata na moru, a sastoje se od velikih betonskih ili ?eli?nih temelja položenih na morsko dno.

 

Plutaju?a temelja

Postoje varijacije kao što su „suction caisson“ temelji, u suštini velike prevrnute kante koje su spuštene na morsko dno, a voda je iz njih isisana, što smješta temelj na njegovu kona?nu poziciju. Ovakve temelje lakše je instalirati ukoliko se kavez može dopremiti na željenu lokaciju, potrebna je samo pumpa. U dubokim vodama mogu?e je koristiti više stupova; tri ili ?etiri stupa.

Što je voda dublja, to problem temelja postaje izazovniji. Razmatra se nekoliko na?ina ograni?avanja plutaju?eg vjetroagregata: stabilizacija balasta kod kojeg je vjetroagregat uspravan, a balast je u bazi, stabiliziranje uzgona dok vjetroagregat pluta na površini, te stabiliziranje sidrenih užadi korištenjem tri užeta.

Pogrešno instaliranje temelja može imati ozbiljne posljedice. Ranije ove godine vlasnici vjetroelektana, uklju?uju?i Dong Energy i Vattenfall, istraživali su mogu?u pogrešku u dizajnu koja je uzrokovala klizanje temelja sa jednim stupom i utjecala na rad 10 vjetroelektrana do danas. Problem se ne smatra trajnim, prva uspiješna akcija koja je pomogla riješavanju problema dovršena je u lipnju ove godine u Nizozemskoj na OWEZovoj vjetroelektrani na vodi snage 108 MW, ?iji su vlasnici Vattenfall i Royal Dutch Shell.

Unato? tome, još uvijek nije sigurno da li ?e tehnologija primjenjena na rješavanju tog problema biti dovoljna i drugdje, a industrija bi se mogla suo?iti sa skupim popravcima.

 

Izvor: www.windpowermonthly.com

Tags:     offshore      Sway      Clipper
Index ÄŤlanka
Vjetroagregati na moru snage 10 MW
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?