Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Najve?a privatna banka na svijetu poziva na ulaganja u zelene tehnologije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 08 Rujan 2014 10:19

Analiti?ari najve?e privatne banke na svijetu UBS-a, koja se nalazi u Švicarskoj, su objavili da ?e velike elektrane u Europi postati suvišne tokom idu?ih 10 do 20 godina zbog razvoja novih tehnologija koje uklju?uju elektri?ne automobile, jeftinije baterije te solarnu energiju. Oni ?e zajedni?ki promijeniti na?in proizvodnje, pohrane i distribucije elektri?ne energije.

U dokumentu koji je ova švicarska banka prije nekoliko dana poslala klijentima i investitorima, navodi se kako ?e velike centralizirane elektrane uskoro "izumrijeti" jer su prevelike, nefleksibilne i nebitne za budu?u proizvodnju elektri?ne energije. Umjesto njih, za ku?anstava i tvrtke ?e biti jeftinije i u?inkovitije proizvoditi vlastitu energiju kojom ?e pogoniti i automobile, a sav višak proizvodnje pohranjivati u baterijama. Zbog razvoja tehnologije, sve ovo ?e biti isplativo i bez državnih subvencija.

U dokumentu se tako?er navodi: "Energija više nije nešto što se proizvodi isklju?ivo u velikim, centraliziranim sustavima koji su u vlasništvu velikih energetskih kompanija. Do 2025. godine, svi ?e biti u mogu?nosti proizvoditi i skladištiti energiju. A ta energija ?e biti zelena i cjenovno konkurentna, tj. jeftinija od kupovine energije od energetskih poduze?a". Banka stoga svoje financijske klijente poziva da se pridruže revoluciji.

"Solari bi uskoro trebali postati konkurentan na?in proizvodnje energije. Njihov najve?i nedostatak je intermitentnost koja ?e se riješiti raširenom upotrebom baterija i elektri?nih vozila. Troškovi baterija pali su u proteklom periodu, a do 2020. godine trebali bi se smanjiti za dodatnih 50%. Do tog ?e perioda elektri?no vozila stajati isto kao i konvencionalno pogonjeno vozilo, no uz prosje?ne godišnje uštede od dvije tisu?e eura na troškovima za gorivo, investicija ?e se po?eti ispla?ivati odmah. Zbog navedene situacije, o?ekuje se nagli rast u korištenju elektri?nih vozila, posebice u zemljama sa visokim cijenama fosilnih goriva".

Pad cijena baterija ne?e samo pove?ati broj elektri?nih vozila, ve? ?e doprinijeti i znatno ve?oj upotrebi stacionarnih baterija za pohranu viškova energije u zgradama, navodi UBS. "Skladištenje u baterijama postati ?e financijski atraktivno za obiteljske ku?e koje ?e kombinirati ovaj sustav sa solarnom energijom i elektri?nim vozilima. Kao posljedicu novog stanja na tržištu o?ekuju se transformacijske promjene u komunalnom i automobilskom sektoru. Investicija u solarne sustave sa životnim vijekom od 20 godina u kombinaciji sa malim ku?nim baterijskim sustavom i elektri?nim vozilom vratiti ?e se u 6 do 8 godina na tržištima kao što su Njema?ka, Italija, Španjolska i ostatak Europe, što zna?i da ?e ve? 2020. godine ku?anstva mo?i ra?unati sa barem 10 do 12 godina besplatne energije.

Daljnji pad cijena baterija i solara dovesti ?e do situacije u kojoj ?e ve? 2025. godine biti jeftinije kupiti elektri?no od vozila na fosilna goriva.

No, banka ne o?ekuje da ?e velika energetske poduze?a nestati. Iz UBS-a javljaju kako takve tvrtke mogu opstati jedino ako porade na razvoju naprednih mreža kojima ?e na u?inkovit na?in upravljati elektri?nom energijom te pružaju decentraliziranu proizvodnju regulacijske elektri?ne energije.

"Elektri?na vozila su klju?ni katalizator za masovno usvajanje baterijskih tehnologija jer ?e dovesti do njihove pove?ane proizvodnje, a samim time i smanjenja troškova. Danas trošak proizvodnje baterije iznosi oko 360 dolara/kWh. Do 2020. godine ova bi cijena mogla pasti na 200 dolara/kWh, a ve? u roku od 10 godina cijene bi se mogle kretati oko 100 dolara/kWh.

U izvješ?u se zaklju?uje kako je ve? sada u velikom dijelu "osun?anih" regija svijeta jeftinije proizvoditi vlastitu energiju iz fotonaponskih modula nego kupovati istu na tržištu. Novoizgra?ene vjetroelektrane cjenovno su konkurentne elektranama na plin, ugljen i nuklearnu energiju, ?ak i bez subvencija. Nove tehnologije gra?anima omogu?uju brze i relativno jeftine na?ine smanjenja ra?una za elektri?nu energiju, a ve?im usvajanjem zelenih tehnologija do?i ?e do daljnjeg i nepovratnog smanjenja troškova. Sve navedeno zna?i da je revolucija zelenih tehnologija ve? uzela maha te ?e nezaustavljivo dovesti do novih boljih, jeftinijih i ekoloških prihvatljivijih proizvoda.

Izvor: www.theguardian.com

Tags:     zelene tehnologije      solar      elektri?na vozila      baterije      ubs
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?