Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 28 Studeni 2013 21:02

Industrija energije vjetra na moru ubrzano raste, prosje?na snaga spojenih vjetroagregata na europsku elektroenergetsku mrežu u 2012. godini iznosila je 4 MW, što je za 11% više u odnosu na 2011. godinu, a prosje?na veli?ina 18 vjetroelektrana koje su u 2012. godini bile u izgradnji iznosila je 285,6 MW, što je pove?anje od 43% u odnosu na 2011. godinu.

Vjetroelektrane na moru postaju sve ve?e, te se postavljaju sve dalje od obale u sve dublje vode. Prosje?na dubina dovršenih vjetroelektrana u 2012. godini iznosila je 22 m, dok je prosje?na udaljenost od obale iznosila 29 km, što je za 24% više u odnosu na 2011. godinu. Ovakav konstantan rast i razvoj istovremeno zahtijeva razvoj i stvaranje novih generacija podržavaju?e infrastrukture, pa je tako u 2012. godini predstavljeno nekoliko novih plovila koja služe postavljanju novih i snažnijih vjetroagregata. Svi uklju?uju najnovije, inovativne tehnologije koje im omogu?avaju rad u vodama dubine do 75 m, te u nepovoljnim vremenskim uvjetima kod kojih moraju podnijeti jake morske struje i visoke valove.

Nova plovila su ve?a i imaju zna?ajno ve?i kapacitet skladištenja, što rezultira mogu?noš?u prijevoza više komada vjetroagregata i temelja. Uz to, imaju snažnije dizalice koje omogu?avaju podizanje tereta i postavljanje dijelova vjetroagregata sa ve?om preciznoš?u. Ovakav razvoj plovila pove?ao je u?inkovitost transporta vjetroagregata i njihovog postavljanja, ?ime ?e se dugoro?no smanjiti i sama cijena postavljanja vjetroagregata na moru.

U 2012. godini predstavljeno je nekoliko impresivnih plovila, od kojih je najzna?ajnije Pacific Orca kompanije Swire Blue Ocean. Plovilo dužine 161 m, širine 49 m, i visine 10,4 m izra?eno je za kompaniju Dong Energy u svrhu transporta i postavljanja do 12 vjetroagregata pojedina?ne snage 3,6 MW. Uz to, plovilo je u mogu?nosti postavljati temelje i vjetroagregate u vodama dubine do 60 m, a ima mogu?nost transporta i postavljanja vjetroagregata snage do 10 MW, kakvi se trenutno tek razvijaju.

Pacific Orca ima 6 „nogu“ koje se pri?vrš?uju za morsko dno i omogu?avaju podizanje plovila 17 m iznad razine vode, što smanjuje utjecaje vjetra i valova uz maksimalnu sigurnost i preciznost.

Pacific Orca

Uz Pacific Orca posebno se isti?e i plovilo Victoria Mathias, kompanije RWE Innogy, prvo plovilo koje istovremeno može prevesti ?etiri vjetroagregata najvišeg razreda snage, te ih postaviti u vodama dubine ve?e od 40 m. Plovilo je više od 100 m dugo i 40 m široko, te je opremljeno sa satelitski kontroliranim sustavom navigacije koji može pozicionirati plovilo na željenu lokaciju s to?noš?u jednog cm.

Victoria Mathias ima izvla?ive ?eli?ne „noge“ pomo?u kojih se pri?vrš?uje za morsko dno, te dizalicu kapaciteta podizanja 1.000 tona. Na željenoj lokaciji plovilo se pretvara u fiksnu platformu pomo?u koje je mogu?e postaviti temelje i vjetroagregate.

Kada su u pitanju snaga i sofisticiranost, svaka kampanija teži biti bolja od suparnika, pa je tako u lipnju 2013. godine kompanija Seajacks International, iz Ujedinjenog Kraljevstva, najavila potpisivanje sporazuma sa kompanijom Samsung Heavy Industries. Suradnja za cilj ima izgradnju najve?eg i najnaprednijeg plovila za postavljanje i prijevoz vjetroagregata, koje ?e biti posebno dizajnirano kako bi zadovoljilo potrebe rada na projektu UK Round three, koji uklju?uje devet zona za postavljanje novih vjetroelektrana na moru, ali i drugih projekata u škotskim teritorijalnim vodama i na drugim sjeverozapadnim europskim tržištima.

Plovilo ?e nositi naziv Seajacks Scylla, a bazirati ?e se na dizajnu Gusto MSC NG14000X. Biti ?e opremljeno dizalicom nosivosti 1.500 tona, imati ?e mogu?nost transporta tereta ukupne težine 8.000 tona, te ?e imati 5.000 m2 palube. Plove?i brzinom od 12 ?vorova, Scylla ?e imati „noge“ duljine 10 m koje ?e joj omogu?avati postavljanje vjetroagregata na dubinama vode do 65m. Dovršetak izgradnje i isporuka se o?ekuju u drugoj polovini 2015. godine.

Prilikom dizajniranja novih plovila prioritet je postao kako iskoristiti plovilo, a da na njega stane što više opreme, te kako proizvesti plovilo na financijski što u?inkovitiji na?in. Svaki klijent imati ?e svoje zahtjeve, no odre?ene stavke, kao što su mehani?ka i elektri?na oprema, te oprema za spašavanje, navigaciju i kontrolu one?iš?enja unaprijed su zakonski odre?ene. Upravo to predstavlja jedan od najve?ih problema za proizvo?a?e plovila koji moraju zadovoljiti razli?ite standarde propisane za svaku državu.

Kako bi se ovaj problem riješio Me?unarodna pomorska organizacija trenutno radi na odre?ivanju smjernica koje bi pojednostavile odre?ivanje zakonodavnih okvira svim državama. S obzirom na samu cijenu izrade plovila, koja doseže od 100 do 150 milijuna eura, svi se slažu da je donošenje ovih smjernica od iznimne važnosti, no još nije odre?eno kada ?e one biti predstavljene.

 

Izvor: http://www.ewea.org/

Tags:     plovila      offshore      priobalje      Pacific Orca      Victoria Mathias
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?