Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

Utjecaj OIE na cijene elektri?ne energije u Njema?kim ku?anstvima E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 20 Listopad 2012 10:02

Prošli vikend je BWE (Njema?ko udruženje za energiju vjetra) ispred Njema?kog parlamenta postavilo veliku lopaticu vjetroagregata kako bi se ukazalo na ?injenicu da obnovljivih izvori energije nisu jedini razlog za rast cijene elektri?ne energije u toj državi.

U Njema?kim medijima i politi?kim krugovima traje debata o porastu cijene elektri?ne energije zbog pove?anih troškova njihove Uredbe o obnovljivim izvorima energije. Sama uredba je smišljena kao dio financiranja Njema?ke tranzicije prema obnovljvim izvorima energije, te je ubrzana nakon nesre?e u Fukushimi povodom ?ega je odlu?eno isklju?iti sve nuklearne elektrane u Njema?koj do 2022.

Predsjednik BWE-a Hermann Albers je izjavio da su se odlu?ili na ovu akciju jer žele potroša?ima ukazati na ?injenice o obnovljivim izvorima energije koje su skroz nepostoje?e u javnoj debati. Prema trenuta?noj uredbi sva elektri?na energija proizvedena iz obnovljivih koja ulazi u elektroenergetsku mrežu se pla?a po cijeni iznad tržišne, te tu razliku pla?aju korisnici. Idu?e godine se o?ekuje rast cijene energije, ali po BWE-u, samo djelomi?no zbog rasta koli?ine obnovljivih izvora energije koji se pla?aju po toj uredbi. Jedna ?etvrtina dodatnih troškova postoji zbog ?injenice da teška industrija ne pla?a za potrošenu energiju u potpunosti – nego samo prvih milijun kWh elektri?ne energije koju potroše, a nakon toga pla?aju samo 10% cijene.

Dodatno, porast cijene elektri?ne energije je vrlo mali u odnosu na porast cijena benzina i lož ulja. Tokom 2000. prosje?no Njema?ko ku?anstvo je mjese?no pla?alo 109 € za benzin, 95 € za lož ulje i 63 € za elektri?nu energiju (uklju?uju?i naknadu za obnovljive izvore). Ove godine prema studiji troškovi za benzin su sko?ili na 116 €, za lož ulje na 105 € i za elektri?nu energiju na 65 €. Od ukupne cijene za elektri?nu energiju udio koji se izdvaja za obnovljive izvore je 10 €.

Poanta gore navedenog je da ?e tranzicija na obnovljive kratkoro?no malo podi?i cijenu elektri?ne energije – i to je na naslovnicima svih novina u Njema?koj. Ali malo se pri?a o velikom porastu troškova za benzin i lož ulje, kao i o ?injenici da ?e obnovljivi izvori dugoro?no spustiti cijenu elektri?ne energije.

To nije jedina stvar na koju BWE ho?e ukazati postavljanjem Vestasove lopatice ispred zgrade Vlade. BWE ho?e debatu prebaciti i na bitnije stvari, recimo na to da su obnovljivi izvori prošle godine uštedjeli ispuštanje 130  milijuna tona CO2, te su time uštedjeli i 10 milijardi eura štete za okoliš, te su tako?er smanjili uvoz fosilnih goriva za 7,1 milijardu eura. Dodatno u Njema?koj u obnovljivom sektoru radi 100.000 ljudi, a to bi trebalo narasti do 160.000 do 2020. godine.

Dodatno rast cijena elektri?ne energije zbog obnovljivih je skoro nikakav, ako se uzme u obzir ogromna koli?ina novca koju gra?ani  zadnjih destlje?a pla?aju za fosilna goriva i nuklearnu energiju – nešto o ?emu prakti?ki nitko ne pri?a. Prema studiji koja je napravljena u Njema?koj na poticaje za fosilna goriva i nuklearnu energiju je izme?u 1970. i 2012. potrošeno 611 milijardi eura.

2010. je EU uvezla energije za 355,15 milijardi eura što je malo više od godišnjeg prora?una Poljske za tu godinu. Kada se to uzme u obzir treba se nadati da ?e Njema?ki mediji i politi?ari uzeti u obzir u kona?nici malu cijenu obnovljivih izvora energije naspram milijardi utrošenih za fosilna gorva.

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     solar      vjetroelektrane      cleketri?na energija      cijena      njema?ka      fosilna goriva      nukelarne elektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?