Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Vjetroelektrane uzrokuju globalno zatopljenje - kako zamijeniti teze E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 07 Svibanj 2012 22:22

Nedavno istraživanje znanstvenika u SAD-u, koje zapravo nije otkrilo ništa novo i neo?ekivano podiglo je poprili?nu medijsku prašinu, da ne kažem senzaciju me?u svima onima koji samo takve vijesti i traže. Tako se u dijelu svjetskih medija moglo na?i naslove kako vjetroelektrane mogu prouzrokovati i utjecati na globalno zatopljenje. Od doma?ih medija vijest je prenio Jutarnji list, tako?er se pozivaju?i na navodnu veliku štetnost vjetroelektrana, ili kako to oni nazivaju farme vjetrenja?a. Interesantno je promatrati kako se kod nekih tehnologija za proizvodnju elektri?ne energije uredno prešu?uju stvarno štetni i opasni utjecaji po okoliš, dok se tehnologijama koje koriste obnovljive izvore, a posebno vjetroelektranama i fotonaponskim sustavima traži dlaka u jajetu i iz konteksta izvla?e re?enice raznih istraživanja uz tvrdnje kako su te tehnologije štetne, dok je pozadina i zaklju?ak takvih istraživanja upravo suprotan.

Tako je ovaj najnoviji "argument" proizašao iz kratke studije objavljene u Nature Climate Change ?asopisu koja je istraživala utjecaj vjetroagregata na temperaturu u razini tla tokom no?i. Studija je provedena na nekoliko velikih vjetroelektrana u Texasu, a analizirani su satelitski podaci u razdoblju od 2003. do 2010. godine. Otkriveno je da se, posebno tokom no?i temperatura u neposrednoj blizini vjetroelektrane pri tlu može pove?ati i do 0,72°C. Ovaj lokalni efekt se dešava zbog toga što lopatice rotora prilikom vrtnje povla?e topli zrak s visine prema tlu tokom no?i kada se temperatura pri tlu spusti.

Rezultat istraživanja je svakako interesantan, ali isto tako nije neo?ekivan. A posebno nije razlog za ikakvu zabrinutost vezano za klimatske promjene, te se ?ak takva mogu?nost ni ne spominje u studiji. Dapa?e, na vrlo sli?an na?in taj efekt koriste i farmeri na Floridi koji uzgajaju naran?e i koriste velike ventilatore da privuku topliji zrak s visine u pokušaju spre?avanja smrzavanja uzgojenog vo?a. A što se to?no onda dešava? Vjetroagregat gibanjem lopatica uzrokuje turbulencije i promjenu smjera i ja?ine gibanja zraka, tj. vjetra. Uslijed toga dolazi do inverzije temperature od gornjih, u ovom slu?aju toplijih slojeva - prema donjim, u ovom slu?aju hladnijih slojeva. Drugim rije?ima re?eno, nema nikakvog govora o zagrijavanju zraka, nego samo o preusmjeravnju toka ve? zagrijanog zraka u strogo lokalnim uvjetima koje ne uzrokuje nikakav drugi globalni ili širi regionalni efekt.

Autor studije Liming Zhou se i sam požalio da su mediji potpuno krivo i s nerazumijevanjem prenijeli njegovu studiju. Tako je recimo Fox News postavio naslov: New Research Shows Wind Farms Cause Global Warming, a Daily Mail je objavio sljede?i naslov: Wind farms make climate change worse. Da ni doma?i mediji ne zaostaju za senzacionalisti?kim i krivim prenošenjem informacija pobrinuo se i Jutarnji s naslovom: Štetnije nego što se mislilo? Farme vjetrenja?a POVISUJU temperaturu i štete okolišu. Svi ti ?lanci podigli su dosta senzacionalisti?ke prašine i podigli ?itanost, što im je možda i bio cilj, a bez imalo promišljanja o tome da li je to uop?e mogu?e, te ako je eventualno i mogu?e kakva je usporedba toga sa drugim izvorima energije koji stvarno i dokazano uzrokuju globalno zatopljenje i klimatske promjene.

Kompletna studija se može pro?itati na stranicama Nature Climate Change, a Liming Zhou je objavio i tuma?enje studije kroz ?esto postavljana pitanja, gdje je jasno dao do znanja da su vjetroelektrane veliki dio rješenja problema globalnog zatopljenja i sigurnosti dobave energije, kao i da ovi lokalni efekti moraju biti dalje istraženi, ali da nije vjerojatno da ?e zna?ajnije utjecati na globalnu klimu.

Tako da, istraživanju unato? i krivoj interpretaciji medija, vjetroelektrane nikako ne mogu i ne?e biti odgovorne za globalno zatopljenje.

Isto tako, mogu?i utjecaj instalacije velikog broja vjetroelektrana na klimu je istražen i modeliran. Zasada je zaklju?eno da velika instalacija vjetroelektrana (ali na razini nekoliko redova veli?ine ve?a nego u današnje vrijeme) može imati neke šire regionalne efekte na promjene u strujanju zraka i oborinama, me?utim te fluktuacije nisu ništa ve?e od slu?ajnih varijaciji u globalnoj klimi planeta. Na Stanfordu se trenutno izra?uje detaljan model i studija na tu temu, ?iji ?e rezultati biti objavljeni do kraja godine. No, me?utim ve? sad se zna da sa sadašnjim razvojem i upotrebom vjetroelektrana iste ne mogu utjecati na globalnu klimu, a posebno da nikada ne?e mo?i utjecati na globalno zatopljenje.

Tags:     globalno zatopljenje      vjetroelektrane      nature climate change      jutarnji      vjetrenja?e
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?