Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Gost   
ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 05:57
Predmet: Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbe ZAŠTITA VODA Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR, prirodni filter oborinskih voda koje otje?u podzemnim tokovima ka izuzetno ZNA?AJNIM i ZAŠTI?ENIM IZVORIMA i vodocrpilištima u priobalju. U bližoj okolici nalaze se vodocrpilište „DOBRICA“ (Bakarski zaljev), podzemna akumulacija (arhiv HEP-a i grada Crikvenice) podno Tribaljskog polj cca 1 000 000 m3 izuzetno kvalitetne vode izdašnosti 150 l/s u sušnom razdoblju, vodocrpilište SUŠICE i IZVOR NOVLJANSKE ŽRNOVNICE ?ijom se vodom opskrbljuju priobalni gradovi i naselja Crikvenice i Novog Vinodolskog. Proglasiti prostor Zvirjaka slivnim podru?jem Bakarskog zaljeva izvorišta Žminica bez detaljnih namjenskih hidrogeoliških istraživanja, tj. samo na temelju pretpostavki, veoma je tendeciozno i u krajnjem slu?aju neozbiljno. Nacrtana razvodnica slivova nije to?na jer je ranijim istraživanjima (prof. Poljak, inž Pavlin ) koja su ra?ena za potrebe HEP-a utvr?eno da podru?je Razomira i Medve?aka pripadaju slivnom podru?ju SUŠICE (tribaljske podzemne akumulacije). Planinska visoravan ZVIRJAKA 900 m.n.v. na sjeverozapadnoj strani naslonjena je na vodonepropusnu andenzitnu jezgru (kamenolom Benkovac), koji grani?i sa Lepeni?kim poljem i potokom Rje?inom koja djelomice ponire ispod masiva Tuhobi?a i izvire u Bakarskom zaljevu (utvr?eno bojanjem Na-florescinom). Svi ostali vodotoci sjeverno i sjeveroisto?no od Zvirjaka (potok Benkovac koji ponire podno Zvirjaka, Li?anke ponor podno Bitoraja i Kobiljaka u slivu su Novljanske Žrnovnice ili Sušice !!!. Zanimljiv je podatak da su nakon izgradnje HE- Tribalj u Vinodolskoj dolini, presušili neki izvpori (sliv Dubra?ine) koji su do tada bili aktivni tijekom cijele godi, a sada se aktiviraju za visokih vodnih valova ili preljeva u sustavu HE Tribalj. Na južnoj strani visoravan Zvirjaka i Planinu Medve?ak dijeli krška ponikva sa dnom na 740 m.n.v. koja sa velikom vjerojatnoš?u povezuje vode ZVIRJAKA i MEDVE?AKA u istu sustav i sa velikom vjerojatnoš?u dio su slivnog podru?ja SUŠICE i Tribaljske akumulacije. Gotovo svi istraživani vodotoci nadzemni i podzemni na podru?ju op?ine Fužine imaju pravac pružanja jug – jugoistok i prate vanjska obilježja terena, razvodnice vodopropusnih vapnena?kih gorja i vodonepropusnih silikatnih brda koja su fenomen na podru?ju Gorskog Kotara.. Procjena na osnovi vlastitog speleološkog iskustva (speleološko društvo „Pauk“ ), na istraživanju ponora potoka Vrata, ponora Li?anke, i izvorišta Li?anke i malog Vrela (ronjenje kroz sifone i podzemne prolaze – suradnja s francuskim speleogom roniocom Franck Vasseurom, 1997-1999), istraživanje jama i ponikvi (vrta?a) na podru?ju Gorskog kotara i šire.. Istraživanja podzemnih tokova i njihovo kartiranje za potrebe HE Vinodol. Izgradnjom VJETROPARKA na podru?ju ZVIRJAKA trajno ?e do?i do ošte?enja šumskog pokrova, tankog sloja rizosfere i njene funkcije prirodnog filtera, vrta?e na podru?ju Zvirjaka bit ?e optere?ene velikom koli?inom iskopanog materijala, miniranjem i iskopima rastreseno okolno podru?je, izgradnjom prometnica i platoa za stupove vjetroagregata ubrzat ?e protjecanje oborinskih voda, eroziju okolnog zemljišta i sva potencijalna zaga?enja djelovanjem strojeva i ljudi do mogu?ih havarija na vjetroelektranama, istjecanje ulja u okoliš, mogu dovesti do trajnog ošte?enja hidrološki gledano VISOKO VRIJEDNOG PROSTORA i do trajnog zaga?enja zaliha pitke vode na podru?ju PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE. Havarije na podru?ju vjetroparka mogu izazvati izuzetno jaki udari vjetra, led koji je izražen na tom podru?ju (lomovi stupova dalekovoda koji su dimenzionirani za velika optere?enja – led preko 5 cm) kao i udari groma koji su voma ?esti (lom lopatice – Vrataruša). Prema UVJETIMA URE?ENJA PROSTORA PGŽ NA PODRU?JU VJETROPARKA prije bilo kakvih drugih radova TREBA PROVESTI DETALJNA HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA da se utvrdi to?na pripadnost sliva visoravni ZVIRJAK, da se utvrdi u koju kategoriju zaštite podru?je pripada a sve drugo je AVANTURIZAM sa nesagledivim posljedicama za IZVORIOŠTA PITKE VODE koja ?e u bliskoj budu?nosti imati STRATEŠKI ZNA?AJ za opstanak ljudi na ovom prostoru. Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva, speleolog ?lan speleološke udruge „Pauk“ Fužine.
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?