Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrane u službi razvoja

Ekonomija vjetroelektrana ne odnosi se samo na isplativost projekata vjetroelektrana, ve? i na utjecaj vjetroelektrana na razvoj gospodarstva.

U 2009. i 2010. godini u Europi je instalirano više vjetroelektrana nego bilo kojeg drugog izvora elektri?ne energije. Na drugom mjestu su bile plinske elektrane (9).

U EU-15 ukupni broj zaposlenika zaposlenih direktno na poslovima vezanima za vjetroelektrane bio je preko 100.000, od ?ega je skoro 60% bilo zaposleno u proizvodnji vjetroagregata ili pripadaju?ih komponenti (11). Ipak, 40% zaposlenika radi na ostalim poslovima, kao što su planiranje i razvoj projekata, financijske usluge, održavanje objekata, konzultantske usluge, istraživanje i razvoj itd. Ve?ina tih poslova zahtijeva visokoobrazovane kadrove. Kada se govori o zapošljavanju ?esto se misli na poslove u proizvodnji i uglavnom na zapošljavanje niskoobrazovanih kadrova. Istovremeno, kapacitet visokoobrazovanih kadrova ?esto nije u potpunosti iskorišten, što dovodi do poznatog fenomena „odljeva mozgova“. Primjerice, samo na dva fakulteta – Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva u Zagrebu i Elektrotehni?kom fakultetu u Osijeku u posljednjih nekoliko godina oko 50 diplomanata na „energetskim“ smjerovima diplomiralo je na temi vezanoj za vjetroelektrane. Kada bi se tome pribrojali studenti ostalih tehni?kih fakulteta u Hrvatskoj, uklju?uju?i i ne-energetske smjerove, te društvene fakultete, primijetili bismo veliki interes mladih visokoobrazovanih ljudi za vjetroelektrane i obnovljive izvore energije. Takvi se kadrovi ?esto zapošljavaju na potpuno druga?ijim pozicijama, jer u Hrvatskoj naprosto nema dovoljno kvalitetnih radnih mjesta na podru?ju vjetroelektrana. Najsposobniji kadrovi željni izazova ?esto odlaze u inozemstvo što nastaviti studij, što zaposliti se u nekom od inozemnih poduze?a, što predstavlja direktan odljev i pameti, ali i novca koji je uložen u njihovo školovanje. Zato je krajnje vrijeme da kada se govori o zapošljavanju kadrova na podru?ju vjetroelektrana, ali i energetike op?enito, da se ne zanemaruju poslovi visokoobrazovanih kadrova , koji su upravo ti koji bi trebali doprinijeti napretku i uvesti svježinu i novi na?in razmišljanja. Novi, visokoobrazovani mladi kadrovi su ti koji ?e u budu?nosti raditi u potpuno novom okruženju, s pove?anim zahtjevima na zaštitu okoliša, s pove?anim cijenama energenata i s pove?anom konkurencijom. Svakako ih treba obrazovati na na?in da razumiju sadašnje prakse i tradicionalan na?in razmišljanja, ali im tako?er dati prostora za samostalno kriti?ko promišljanje i inovacije, što u smislu novih proizvoda, što u smislu promjene na?ina razmišljanja i ustaljenih praksi.

Jasno je da je proizvodnja motor razvoja ekonomije i da bez proizvodnje teško može do?i do napretka. To je pogotovo važno za vjetroelektrane i obnovljive izvore energije op?enito jer se oni financiraju iz naknade za obnovljive izvore koju pla?aju svi potroša?i elektri?ne energije u Hrvatskoj. Zato je potpuno opravdano pitanje – zašto bi hrvatski potroša?i poticali inozemnu tehnologiju i inozemnu proizvodnju? Sli?na situacija bila je prisutna u Portugalu prije nekoliko godina. Tehnologija se uglavnom uvozila, a doma?i zaposlenici bili su uglavnom zaposleni na poslovima razvoja projekata, financiranja itd. Sada u Portugalu samo njema?ki Enercon ima šest tvornica vjetroagregata. U prosincu 2009. u Portugalu je bilo 3.535 MW vjetroelektrana s još oko 300 MW u razvoju (12). Za usporedbu, ukupna instalirana snaga svih elektrana u Portugalu bila je oko 14 GW (13), što zna?i da je vjetar zauzimao udio od oko 25% instalirane snage. Portugal je izgradnju vjetroelektrana uvjetovao suradnjom s doma?im proizvo?a?ima opreme i doma?im poduze?ima, te otvaranjem tvornica u Portugalu. Sli?an model mogao bi se primijeniti u Hrvatskoj, koja bi mogla postati regionalno središte industrije vjetroelektrana. U okolici Hrvatske, pogotovo u Bosni i Hercegovini i Srbiji postoji vrlo veliki interes za izgradnju vjetroelektrana. Hrvatska bi mogla kapitalizirati svoj geografski položaj i jadranske luke i postati „vrata“ ovog dijela Europe i lider u proizvodnji i transportu vjetroagregata i pripadaju?e opreme. Tako?er, ne treba zanemariti i izvoz usluga (know-how) u razli?itim aspektima planiranja, procjene vjetropotencijala i izgradnje vjetroelektrana, koje bi mogli obavljati instituti, fakulteti, financijske institucije i poduze?a, ali i Hrvatska elektroprivreda.

Vjetroelektrane su u Hrvatskoj otvorila mnoga nova pitanja i potaknula cijeli niz aktivnosti razli?itih sudionika gospodarstva. Jedno od takvih pitanja je i pitanje privatnih investicija u energetici. Dosad je elektrane gradila samo Hrvatska elektroprivreda, eventualno u suradnji s nekim europskim partnerom (npr. RWE u Plominu 2). Sada se pojavljuju privatni investitori koji žele graditi vjetroelektrane i priklju?iti ih na EES. Takva je situacija pokrenula svu silu pitanja, od toga kako ?e HEP-Operator prijenosnog sustava priklju?iti svu tu koli?inu vjetroelektrana, preko kriterija priklju?enja (kako razlu?iti „ozbiljne“ od „neozbiljnih“ investitora), izgradnje (tko je vlasnik transformatorske stanice, tko što održava), pa sve do pitanja o prioritetu i u?inkovitosti rada (jeftina energija iz hidroelektrana ili energija iz vjetroelektrana koja prima poticaje, pomo?ne usluge?). ?injenica je da su ta sva pitanja pokrenule vjetroelektrane, a mogla ih je potaknuti i bilo koja druga tehnologija. Primjerice, što bi se dogodilo da privatni investitor želi graditi visokou?inkovitu kogeneracijsku plinsku elektranu, ?ija proizvodnja se tako?er poti?e? Vjetroelektrane kao tehnologiju ne treba odbacivati zbog takvih pitanja, jer bi se ona pojavila uvo?enjem bilo kakve druge tehnologije koja bi se financirala iz privatnog kapitala.

Prema Registru obnovljivih izvora energije i kogeneracije (dosad prijavljeno preko 5.000MW projekata vjetroelektrana), planirane vjetroelektrane uglavnom su smještene na jugu Hrvatske, jer je tamo prisutan vrlo dobar vjetropotencijal. Dosta lokacija nalazi se u dalmatinskom zale?u, na demografski opustošenim i gospodarski nerazvijenim prostorima. Vjetroelektrane bi svakako oživile lokalno gospodarstvo, što tijekom izgradnje objekata, što kasnijim održavanjem, dobivanjem poticaja (0,01kn/kWh) i razvojem energetske infrastrukture.

?esto se govori o utjecaju vjetroelektrana na okoliš – kako na ptice i šišmiše, tako i na ljude zbog utjecaja buke, zasjenjenja ili utjecaja na krajobraz. Sva su ta pitanja rješiva dobrim odabirom lokacije vjetroelektrane. Velika koli?ina projekata vjetroelektrana u Hrvatskoj pokrenula je i ?itav niz istražnih radova na dosad neistraživanim podru?jima, ?ime saznajemo sve više o flori i fauni, pticama i šišmišima u južnoj Hrvatskoj. Iako su ekolozi tek djelomi?no skloni vjetroelektranama, valja priznati su im velika koli?ina podataka i istraživanja zbog vjetroelektrana donijele važna saznanja o flori i fauni južne Hrvatske.

Vjetroelektrane su potaknule i novi na?in razmišljanja o financiranju energetskih projekata. Tradicionalan na?in financiranja podrazumijevao je da se Hrvatska elektroprivreda zaduži na doma?em ili me?unarodnom tržištu iz raznih izvora, te na taj na?in financira sve projekte u izgradnji. Vjetroelektrane se uglavnom financiraju putem projektnog financiranja, koje ne optere?uje bilancu društva majke, ve? se oslanja na budu?e prihode koje ?e generirati vjetroelektrana. Na taj na?in filtriraju se projekti i financiraju se samo kvalitetni isplativi projekti, pod strogom kontrolom financijskih institucija. Osim toga, vjetroelektrane i ostale elektrane na obnovljive izvore energije idealni su kandidati za financiranje iz europskih fondova, što je tako?er relativno nova metoda u hrvatskoj energetici.

Kona?no, vjetroelektrane i obnovljivi izvori energije zaslužni su i za podizanje interesa javnosti za energetiku. Ne pro?e tjedan da se bilo u novinama, bilo na televizijskim ili radijskim emisijama ne govori o obnovljivim izvorima energije. Nažalost, to je dovelo i do mnogih dezinformacija o energetici, ali upravo zato je potrebno poja?ati napore i pokrenuti inicijativu o informiranju javnosti o energetici. Energetika je multidisciplinarna djelatnost, ne samo inženjerska i zato je potrebno po?eti sustavno oblikovati javno mišljenje o obnovljivim izvorima energije, ali i energetici op?enito kako bi se smanjila koli?ina dezinformacija i otpor stanovništva kod pokretanja investicija u energetici.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?