Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrane i promjena na?ina razmišljanja i planiranja rada EES-a

Pojava svake nove tehnologije za proizvodnju elektri?ne energije povijesno je uvodila promjene u konceptu EES-a.  Sadašnji koncept elektroenergetskih sustava oslanja se na velike elektrane koje pomo?u visokonaponskih vodova prenose elektri?nu energiju do kona?nih potroša?a. Velika u?inkovitost i koncentracija energije koju pružaju klasi?ne termoelektrane i nuklearne elektrane dovela je do takvog koncepta.

Prve nuklearne elektrane dovele su do promjena u na?inu dispe?iranja u EES-u. One su najekonomi?nije kad rade u baznom režimu i s konstantnom izlaznom snagom. To je dovelo do prilago?avanja dispe?iranja elektrana u smislu da se nuklearna elektrana uvijek koristi u punoj snazi za pokrivanje baznog optere?enja.

Iako je takva promjena konceptualno dijametralno suprotna integraciji vjetroelektrana, suštinski se radi o sli?nom na?inu promjene koncepta razmišljanja i promjeni ustaljenih procedura u planiranju i radu EES-a. Sadašnje procedure napravljene su na temelju sadašnjeg koncepta velikih elektrana koncentriranih na nekoliko lokacija koje funkcioniraju kao kralježnica EES-a. Ve? male promjene u procedurama i na?inu razmišljanja dovele bi do puno bolje kvalitete integracije vjetroelektrana u EES i mogu?nosti prihvata ve?e koli?ine takvih objekata. Jedna od takvih promjena mogla bi biti planiranje rada elektrana ne u satnim intervalima, ve? u intervalima od 5, 10 ili 15 minuta. Takve promjene u kombinaciji s meteorološkim modelima ne bi dovele samo do boljeg predvi?anja rada vjetroelektrana, nego i cjelokupnog EES-a, jer bi i ostale elektrane mogle ekonomi?nije koristiti svoje resurse i bolje se prilago?avati trenutnoj potrošnji, s potencijalno pozitivnim efektom i na potrebu sekundarne regulacije (5). Ovakve promjene mogu izazvati burne reakcije tradicionalno orijentirane struke navikle na ustaljene prakse. Tako?er se postavlja i pitanje intekonekcija sa sustavima koji i dalje imaju satno planiranje. Ipak, koristi koje bi takvo planiranje moglo donijeti cjelokupnom EES-u  zaslužuje da se takav novi koncept i novi na?in razmišljanja barem razmotri.

Iako u Hrvatskoj još ne postoji prakti?no tržište elektri?ne energije niti tržište pomo?nih usluga, ono ve? sad u Europi i SAD-u ima zanimljiv utjecaj na ponašanje vjetroelektrana. Razvoj novih sofistiiciranijih i naprednijih vjetroagregata omogu?uje vjetroelektranama rad u razli?itim režimima rada. Uz dobre signale s tržišta i uz podršku operatora sustava, vjetroelektrane mogu pomo?i u regulaciji jalove snage, za što ve? postoji primjer u Španjolskoj. Ako vjetroelektrane rade na na?in da „pomažu“ sustavu (u induktivnom ili kapacitivnom na?inu rada) za to su i cjenovno nagra?ene, dok su penalizirane ako „štete“ stabilnosti sustava.

Vjetroelektrane, dakle, treba tretirati kao elektrane s ponešto druga?ijim svojstvima od klasi?nih elektrana i prilagoditi sadašnje prakse i procedure kako bi se one što bolje integrirale u sustav na nediskriminatoran na?in. Takve prilagodbe ne bi pridonijele samo boljoj integraciji vjetroelektrana u EES, nego i doprinijele kvaliteti i stabilnosti cjelokupnog EES-a.Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?