Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Diana Me?imorec   
Utorak, 14 Rujan 2010 17:14

Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije

Proizvodnja elektri?ne energije iz vjetroelektrane ovisi o brzini i karakteristikama vjetra na lokaciji. Nemogu?e je upravljati vjetrom kao gorivom i „dozirati“ ga na željeni na?in kao što je mogu?e u termoelektranama ili akumulacijskim hidroelektranama. Me?utim, karakteristike vjetra na nekoj lokaciji mogu?e je predvidjeti. Europske države ve? sada posve?uju zna?ajnu pažnju predvi?anju proizvodnje iz vjetroelektrana koja se temelji na vrlo naprednim matemati?kim i meteorološkim modelima, te mjernim podacima s postoje?ih vjetroelektrana. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. (HEP OPS) tako?er ima sli?an model, razvijen u suradnji s danskim RISO institutom, nazvan WPPT  (1), koji se trenutno koristi samo u manjoj mjeri. S pove?anjem koli?ine i kvalitete podataka o karakteristikama vjetra u Hrvatskoj, kao i detaljnim podacima o proizvodnji iz postoje?ih vjetroelektrana, model ?e davati sve pouzdanije rezultate i mo?i se koristiti kao legitiman alat u predvi?anju proizvodnje od nekoliko sati do nekoliko dana unaprijed. Naravno, prognoza je to to?nija što se radi o bližem vremenskom intervalu, tako da ?e predvi?anje proizvodnje za sat unaprijed biti mnogo to?nija od predvi?anja jedan ili dva dana unaprijed. Prema (2) za jednu vjetroelektranu, prognoza proizvodnje jedan do dva sata unaprijed može imati razinu to?nosti od 5-7% srednje pogreške (eng. mean absoulte error – MAE)  relativno instaliranoj snazi. Za prognozu jedan dan unaprijed, greška se pove?ava na 20%. Isti izvor navodi primjer iz Njema?ke: pogreška u predvi?anju proizvodnjeza dan unaprijed  iz jedne vjetroelektrane bila je 10-15% (eng. root mean square error-RMSE), ali agregiranjem podataka iz jednog kontrolnog podru?ja smanjena je na 6-8%. Geografska raspršenost vjetroelektrana pritom doprinosi smanjenju prognosti?kih pogrešaka.

Važno je napomenuti da je svaki elektroenergetski sustav i osmišljen na na?in da podnosi varijabilnost. Dosad se varijabilnost naj?eš?e vezala za potrošnju elektri?ne energije, sa ?im svi operatori sustava na svijetu ve? imaju znatnog iskustva. Uvo?enje ve?eg postotka vjetroelektrana u elektroenergetske sustave doprinosi varijabilnosti sustava, me?utim te je varijacije mogu?e predvidjeti i procijeniti uz zadovoljavaju?u razinu pogreške. O?ekuje se da ?e novi prognosti?ki modeli, koji se i dalje usavršavaju, doprinijeti sve boljem i boljem predvi?anju proizvodnjei dodatno smanjiti razinu pogrešaka.

Zaklju?no, varijabilnost izvora ne zna?i automatski i njegovu nepouzdanost. Jednako kao što operator ne može i ne treba predvi?ati uklju?ivanje svakog pojedinog potroša?a, tako i vjetroelektrane treba promatrati u okviru cjelokupnog sustava, ne kao izolirane objekte, ve? kao jednu od komponenti unutar EES-a. (3).

 Index ÄŤlanka
Zašto graditi vjetroelektrane u Hrvatskoj?
Vjetroelektrana kao varijabilni izvor energije
Što kad nema vjetra?
Vjetroelektrane i emisije
Vjetroelektrane i spremnici energije
Vjetroelektrane i promjena na?ina planiranja EES-a
Vjetroelektrane i prijenosna mreža
Ekonomija vjetroelektrana
Vjetroelektrane u službi razvoja
Zaklju?ak
Reference
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?