Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Enercon E-mail
Autor Iva Zelenko   
Petak, 09 OĹľujak 2012 13:46

Njema?ka kompanija Enercon jedan je od vode?ih proizvo?a?a vjetroagregata, koji zajedno sa kompanijama Vestas i Gamesa ?ini 89% europskog tržišta, a svoje vjetroagregate isporu?ila je i isporu?uje i za nekoliko vjetroelektrana u Hrvatskoj.

Povijest kompanije

Enercon GmbH je 1984. godine osnovao Aloys Wobben i iste godine je razvijen prvi Enercon vjetroagregat E-15/16 snage 55 kW. Prva tvornica vjetroagregata izgra?ena je 1991. godine, a dvije godine kasnije zapo?ela je izgradnja prve tvornice lopatica.

1992. godine Enercon je prvi puta proizveo vjetroagregat bez mjenja?ke kutije, bio je to model E-40 snage 500 kW, a 1995. godine instaliran je prvi vjetroagregat snage ve?e od 1 MW; to?nije, rije? je o prototipu vjetroagregata E-66 snage 1,5 MW.

Od onda do danas Enercon je razvio vjetroagregate snage do ?ak 7,5 MW, te je osim u Njema?koj otvorio tvornice i u Švedskoj, Brazilu, Turskoj, Portugalu i Kanadi.

U više od 30 zemalja instalirano je oko 19.000 Enercon-ovih vjetroagregata ukupne snage oko 26 GW.

1995. godine osniva? kompanije, Aloys Wobben, primio je nagradu Poul la Cour, 2000. godine primio je njema?ku nagradu za zaštitu okoliša, a 2008. godine primio je od njema?kog instituta za izume Rudolf Diesel medalju.

Osim za energiju vjetra, Enercon je pokazao interes i za hidroenergiju, pa je 2009. godine puštena u rad hidroelektrana u Raguhnu, a 2011. godine dovršena je izgradnja hidroelektrane Weser koja proizvodi energju pomo?u Enercon-ovih turbina.


Enercon tehnologija

Enercon posebnu pažnju posve?uje izradi lopatica za svoje vjetroagregate. Karakterizira ih iskorištavanje vanjskog i unutarnjeg radiusa cijele površine, što dodatno pove?ava izlaznu snagu. Uz to, novije lopatice su otpornije na turbulencije, te omogu?avaju ravnomjerniji tok cijelom dužinom. Poboljšani su i sami vrhovi lopatica ?ime je smanjena buka prilikom rada.

Dizajn lopatica

U Enerconu smatraju kako manji broj rotiraju?ih komponenti smanjuje mehani?ka ošte?enja istovremeno pove?avaju?i vijek trajanja svih dijelova. Glav?ina rotora i generator direktno su povezani, tvore?i jednu cijelinu bez upotrebe mijenja?ke kutije. Takva jedinica postavlja se na fiksnu os, koja se zove i klin. U usporedbi s klasi?nim sustavom sa mijenja?kom kutijom sa velikim brojem ležišta u pokretnom prijenosniku snage, Enerconov sustav prijenosa zahtijeva samo dva sporo okretaju?a valjkasta ležaja zbog sporo okretaju?eg direktnog pogona.

Rotiraju?e komponente

Svi Enerconovi vjetroagregati opremljeni su najnovijom mikroelektroni?kom tehnologijom nadzora koju je razvio sam Enercon. Središnji sustav konstantno prima informacije periferalnih kontrolnih elemenata, a njegova uloga je prilagoditi sve parametre kako bi se osigurala maksimalna izlazna snaga vjetroagregata u svim vremenskim uvjetima.

Uz nadzor rada samog vjetroagregata, Enercon je razvio i sustave nadzora povezanosti s elektroenergetskom mrežom, kao i sustav nadzora u slu?aju oluja (storm control). Sustav nadzora povezanosti s mrežom omogu?ava mjerenja napona, struje i frekvencije izme?u pretvara?a i transformatora sustava. Mjerene vrijednosti konstantno se šalju na središnji kontrolni sustav, što omogu?ava pravovremenu reakciju na promjene u naponu ili frekvenciji mreže. Sustav za kontrolu prilikom oluja omogu?ava kontrolirani rad prilikom velikih brzina vjetra, ?ime se izbjegava potpuni prestanak rada vjetroagregata koji smanjuje proizvodnju.

Sustav za kontrolu prilikom oluja

U Enerconu svakodnevno rade na razvoju materijala koji se koriste u izradi lopatica, ali i na razvoju drugih dijelova kao što su stup ili temelji vjetroagregata. Prilikom dizajniranja stupa želi se posti?i što jednostavnija konstrukcija koja ?e smanjiti vrijeme dopreme stupa do željene lokacije, kao i vrijeme postavljanja stupa, ali i njegove ukupne troškove. Enercon-ovi ?eli?ni stupovi proizvedeni su u nekoliko dijelova koji se spajaju posebnom L prirubnicom. Stup vjetroagregata postavlja se na kružne temelje ?ije su prednosti jednake sile u svim smjerovima vjetra, te smanjenje oja?anja i koli?ine betona koji se koristi prilikom izrade.


Enercon vjetroagregati

Enercon-ovi vjetroagregati namijenjeni su za iskorištavanje vjetra na kopnu, a podijeljeni su u tri skupine: vjetroagregati snage 330-900 kW, vjetroagregati snage 2,3-3 MW, te vjetroagregati snage ve?e od 3 MW. Trenutno je dostupno 10 modela Enercon-ovih vjetroagregata, koji se nalaze instalirani na vjetroelektranama diljem svijeta, a najzanimljiviji me?u njima je onaj snage 7,5 MW, Enercon E-126.

Dostupni Enercon vjetroagregati

Vjetroagregat E-126 najve?i je Enercon-ov vjetroagregat sa promjerom lopatica 127 metara i visinom ku?išta 135 metara. Namijenjen je za brzine vjetra do 28 m/s, odnosno 34 m/s uz Enercon-ov sustav kontrole oluje.

E-126


Enercon u Hrvatskoj

Enercon-ovi vjetroagregati dio su nekoliko vjetroelektrana u Hrvatskoj. Vjetroelektrana Orlice, koja se nalazi u blizi Šibenika, Sastoji se od 11 Enercon vjetroagregata – 3 vjetroagregata E-48, pojedina?ne snage 800 kW, i 8 vjetroagregata E-44, pojedina?ne snage 900 kW. Vjetroelektrana Trtar-Krtolin, koja se tako?er nalazi u blizini Šibenika, se sastoji od 14 vjetroagregata E-48 ukupne instalirane snage 11,2 MW.


VE Orlice

Dodatnih 45 vjetroagregata trebalo bi biti postavljeno na tri vjetroelektrane koju su u planu, odnosno u fazi izgradnje. Rije? je o vjetroelektranama Ponikve, Danilo i Rudine. Vjetroelektrana Ponikve nalazi se na Pelješcu, trenutno je u izgradnji, a sastoji se od 14 vjetroagregata E-70 pojedina?ne snage 2,3 MW; vjetroelektrana Rudine nalazi se u blizini Slanoga gdje bi trebalo biti postavljeno 12 vjetroagregata E-82 pojedina?ne snage 2,3 MW; vjetroelektrana Danilo još je jedna elektrana koja se nalazi u blizini Šibenika, a sastojat ?e se od 19 vjetroagregata E-82, ?ija ?e ukupna snaga iznositi 43,7 MW.


VE Trtar-Krtolin

Tags:     Enercon      proizvo?a?i      E-126
Vezane vijesti
Index ÄŤlanka
Enercon
Stranica 2
Stranica 3
Stranica 4
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?