Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor   
ÄŚetvrtak, 24 Studeni 2011 01:00

Možemo zaklju?iti da se na deklarativnoj razini programi HSS-a, HDSSB-a i SDP-a prili?no slažu. Nakon dijagnosticiranja problema ovisnosti o uvozu energenata, izri?ito navode energetsku u?inkovitost i obnovljive izvore energije kao podru?ja u kojima Hrvatska ima zna?ajan potencijal. HSLS ve?inu odgovora ipak posve?uje INA-i, odnosno nafti, a ne spominje niti problem ovisnosti o uvozu niti potencijal obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti.

Koji su, prema Vašem mišljenju, klju?ni problemi hrvatske energetike? Na koji na?in planirate riješiti te probleme? Parlamentarni izbori 2011.

HSLS

Klju?ni problemi hrvatske energetike su prvenstveno integracija elektroenergetskog sustava RH u europski, radi ?ega ?e biti potrebno restrukturirati HEP sukladno tre?em paketu energetskih zakona EU, što podrazumijeva razdvajanje djelatnosti transporta, proizvodnje i distribucije elektri?ne energije.

Potom, potrebno je pokrenuti ulaganja u nove elektrane koja ?e biti financirana isklju?ivo privatnim kapitalom. Za privla?enje privatnog kapitala potrebno je riješiti problem tržišnih cijena elektri?ne energije što ?e neminovno dovesti do pove?anja istih. Stoga treba izna?i na?in zaštitite ranjivih potroša?a.

Problem hrvatske energetike je tako?er osigurati adekvatan utjecaj države u upravljanju INA-om koja ima strateški zna?aj u energetici budu?i osigurava 60% energetskih potreba RH. Razvoj INA-e u svim segmentima njenog poslovanja, što zna?i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte, proizvodnji naftnih derivata te distribuciji naftnih derivata, pove?ava energetsku sigurnost RH, što je temeljni interes svake zemlje pa tako i Republike Hrvatske. Problem upravljanja INA-om može se riješiti samo promjenom dioni?arskog ugovora na na?in da dioni?ari imaju upravlja?ka prava adekvatna ste?enim udjelima. Prava ste?ena na nelegalan na?in ne mogu biti konzumirana stoga podržavamo odluku Vlade da se zabrani stjecanje udjela ve?eg od 49% dok se ne utvrdi da li je bilo kriminalnih radnji u procesu privatizacije INA-e.

HDSSB

Klju?ni problem hrvatske energetike je nedostatnost proizvodnih kapaciteta i ovisnost o uvozu. Energija je jedan od klju?nih elemenata opstojnosti svakog društva i ovisnost o uvozu dovodi do toga da osjetimo svaki poreme?aj na tržištu kojih nažalost ima sve više. Osim toga, op?enito je nedovoljno razvijena i sva energetska infrastruktura što ?esto predstavlja faktor ograni?enja u razvitku. Obzirom na dugogodišnje zanemarivanje tog problema rješenje nije jednostavno. U svakom slu?aju potrebno je prvenstveno intenzivirati istraživanje svih energetskih kapaciteta RH i maksimalno ih koristiti za proizvodnju energije, puno više ulagati u proizvodne kapacitete, poticati ulaganja u obnovljive izvore energije i op?enito razvitak infrastrukture. Pri tome koristiti sredstva EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, sredstva koja gra?ani namjenski izdvajaju za razvoj OIE te sredstva privatnih investitora. S druge strane ?initi maksimalne napore na racionalnoj i štedljivoj potrošnji energije uz porezne olakšice i potpore onima koji investiraju u tu svrhu. Svakako poticati doma?u proizvodnju potrebne tehnologije ?ime bi se pridonijelo razvitku gospodarstva.

HSS

Klju?ni problem hrvatske energetike je veliki broj razli?itih parcijalnih pa ?esto i osobnih interesa sa svih mogu?ih strana (doma?ih i inozemnih) koji je povezan s relativno skromnom koli?inom sredstava koje RH može izdvojiti iz svog prora?una za postavljanje pravednog, sigurnog, neovisnog i u?inkovitog sustava.

Ono što smo u HSS-u zacrtali i dijelom u Programu ravnomjernog razvoja Hrvatske, jest oslanjanje energetskog sustava na doma?u komponentu – sirovinu, gorivo i tehnologiju uklju?uju?i pomno osmišljene mjere energetske u?inkovitosti i ve?i udio obnovljivih izvora energije koji tako?er mora biti baziran na doma?oj komponenti sve kako bi se ostvarili mnogostruki u?inci predvi?enih mjera.

Mirela Holy, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH

 

Klju?ni problem hrvatske energetike jest taj što energetika u Hrvatskoj ve? godinama stagnira. Nema novih investicija ni u smislu novih elektrana, ni u smislu distribucije i prijenosa elektri?ne energije, situacija glede obnovljivih izvora je tragi?na. Hrvatska nije energetski sigurna država jer imamo iznimno veliku ovisnost o uvozu energenata, posebice plina, ?emu smo svi svjedo?ili u zimi 2009. godine, nemamo velik broj dobavlja?a, ne iskorištavamo doma?e obnovljive izvore energije i op?enito se kao država i društvo ponašamo iznimno energetski rastrošno. Sve te ?imbenike treba potpuno promijeniti.

 

Komentar: Svaka od stranaka definira probleme na druga?iji na?in. Dok saborska zastupnica SDP-a Mirela Holy jasno i kriti?ki uvi?a probleme, pritom nude?i samo izjavu da „sve treba potpuno promijeniti“, HSLS ne navodi probleme kao takve nego unaprijed opisuje ono što treba napraviti. HSS vrlo direktno definira problem energetike kroz parcijalne i osobne interese, me?utim, sli?no kao i SDP, ne definira to?no kako to promijeniti. Umjesto toga, HSS navodi doma?u komponentu kao klju?nu mjeru razvoja, sli?no kao i HDSSB. HDSSB na vrlo precizan na?in definira problem energetike u Hrvatskoj, te kao mogu?e rješenje nudi oslanjanje na vlastite snage (FZOEU, sredstva gra?ana), a tako?er su jedini koji spominju korištenje fondova Europske unije. SDP dosta dobro poentira na ?injenici da energetika godinama stagnira u svim aspektima, te sli?no kao i HDSSB i HSS spominje i obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost u smislu potencijala koji se može iskoristiti. HSLS jedini ne spominje obnovljive izvore energije i energetsku u?inkovitost, nego se detaljno osvr?e na problematiku INA-e, što možemo shvatiti i kao pomalo politikantski komentar. Dodatno, HSLS nudi vrlo zanimljivo razmišljanje o privatnim investicijama u energetiku, što bi moglo prakti?no zna?iti da HEP, kao državno poduze?e, više ne bi bilo nosilac investicija u energetici (ili bi bio privatiziran?). HSLS jedini spominje restrukturiranje sukladno Tre?em energetskom paketu. Svi osim HSLS-a spominju ovisnost o uvozu energenata kao jedan od najvažnijih problema.

Možemo zaklju?iti da se na deklarativnoj razini programi HSS-a, HDSSB-a i SDP-a prili?no slažu. Nakon dijagnosticiranja problema ovisnosti o uvozu energenata, izri?ito navode energetsku u?inkovitost i obnovljive izvore energije kao podru?ja u kojima Hrvatska ima zna?ajan potencijal. HSLS ve?inu odgovora ipak posve?uje INA-i, odnosno nafti, a ne spominje niti problem ovisnosti o uvozu niti potencijal obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti.

Kukuriku koalicija

U predizbornom programu Kukuriku koalicije uop?e ne postoji poglavlje posve?eno energetici, što samo po sebi za?u?uje, znamo li koliko energetika utje?e na naše svakodnevne živote. U dijelu industrijskog gospodarstva kratko se spominje energetika sa planom izgradnje pet ve?ih hidroelektrana (ali ne i Omble i Trebišnjice), te planom izgradnje ?ak pet(!) termoelektrana, me?u kojima i jedne u Plo?ama za koju nije jasno navedena da li je u pitanju plinska ili na ugljen. Od ostalih, jedna je na ugljen (Plomin3), a ostale su na plin u Zagrebu, Sisku i Slavoniji. Nigdje se ne spominje razvoj elektroenergetske mreže, a ulaganja u obnovljive se spominje samo na?elno, bez konkretnih brojki. Ne spominje se ni situacija s Tre?im energetskim paketom i restrukturiranjem HEP-a.

No u poglavlju o zaštiti prirode se spominje bitan element: "Radit ?emo na promjeni shva?anja kojim se projekti zaštite okoliša i dalje tretiraju kao trošak, a ne kao prilika za druk?iji i bolji razvoj.". To je jedna poanta koju stalno naglašavamo na ovim stranicama - OIE nisu trošak ni obaveza, nego nužnost i prilika. U poglavlju i zaštiti prirode navodi se i sljede?e: "Vlastitim sredstvima i onima Europske unije poticat ?emo razvoj razli?itih obnovljivih izvora energije, ?iji bi udio bio i ve?i od 20% ukupne potrošnje energije, što je zacrtani cilj Europske unije."

U odgovorima na pitanja vezana za energetiku na internet stranici Kukuriku koalicije se mogu na?i i sljede?e reference na njihove planove: "Energetika je okosnica razvojnih programa koalicijske Vlade. Ponajviše  rast PDV-a biti ?e i suosnova ulaganja u energetiku, državne investicije (vladine). U Programu smo predvidjeli i to u dijelu koji se odnosi na proizvodnju elektri?ne energije (hidroelektrane i termoelektrane), modernizaciju kompletnog prijenosa elektri?ne energije te distribucije. Zna?ajne privatne investicije o?ekuje se u ulaganjima u obnovljive izvore energije (sunce, zrak, biomasa). Planiramo posebna ulaganja u poslovanje naftom i plinom, u istraživa?ke eksplatacijske bušotine u Jadranu, izgradnji naftovoda, plinovoda i produktovoda.", te: "Okosnica  naše strategije je energija dobivena iz obnovljenih hidroelektrana i termoelektrana kao i gradnje novih, energija iz obnovljenih izvora kao i ulaganja u plinska polja u Hrvatskoj. Stoga, zaista slijedi promjena energetske strategije ali u prvoj godini mandata.".

Može se zaklju?iti da se nigdje u programu eksplicitno ne navode problemi, ali da se navode vrlo šture i deklarativne smjernice razvoja, osim za izgradnju postrojenja na fosilna goriva. I opet, ?ini se da se obnovljivi izvori energije spominju kao deklarativne ideja (sa dobrim postavkama doduše), ali bez trenutno jasnog cilja za provo?enje politike koja bi išla u tome smjeru. U odgovorima na pitanja ?itatelja se situacija donekle poboljšava, me?utim ako je energetika okosnica njihovog razvojnog programa (što je pohvalno), tako?er bi joj se u tom smislu trebalo posvetiti puno više prostora, i to ravnopravno svim izvorima energije sukladno stanju na tržištu i potražnjom za izgradnjom novih elektrana sukladno stanju u EU kojoj težimo.

HDZ

Iz predizbornog programa HDZ-a mogu se samo is?itati planovi u razvoju energetskog sustava na op?enitoj bazi. Problemi i na?in rješavanja istih se ne mogu is?itati iz njihove strategije, a sukladno izjavama iz MINGORP-a u zadnjih godinu dana na stru?nim skupovima vezanim za energetiku jasno je da se smatra da su napravili puno za razvoj OIE, te za razvoj i konsolidaciju energetike op?enito. Me?utim unato? sad ve? dvogodišnjim najavama o restrukturiranju HEP-a, ja?anju uloge HERA-e, i novom Zakonu o obnovljivim izvorima energije, doti?ni elementi se sad i opet guraju u predizborni plan. Tako u predizbornom planu piše: "HDZ najve?u mogu?u važnost pridaje tzv. Zelenom razvoju Hrvatske. S tim u skladu donijet ?emo posebni Zakon o obnovljivim izvorima energije, te i financijski posebno poticati proizvodnju energije iz obnovljivih izvora vjetra, vode energije, biogoriva i sunca.". Problem je što se ista pri?a provla?i preko dvije godine.

Na temu energetike i razvoja iste se navodi sljede?e: "Cilj energetskog sektora u predstoje?em razdoblju bit ?e ostvariti sigurnu i konkurentnu opskrbu energijom proizvedenom u Republici Hrvatskoj, racionalnu i štedljivu upotrebu, te pove?anje energetske u?inkovitosti i proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.
Izgradnja energetske infrastrukture bit ?e pokreta? gospodarskih aktivnosti i zamašnjak razvoja novog doba industrijske proizvodnje.
Koriste?i sredstva europskih fondova poticat ?emo otvaranje i razvoj hrvatskog tržišta energije i njegovu integraciju u unutarnje energijsko tržište Europske unije.
"

Tako?er se naglašava ukidanje Zakona u privatizaciji HEP-a, ali se ne spominje dogovoreno restrukturiranje sukladno Tre?em energetskom modelu prema modelu ITO, za koji se zalažu. U predizbornom programu HDZ-a dakle, sli?no kao u odgovoru HSLS-a se ne navode problemi, nego se opisuje što treba napraviti. Poimence se navode neki ve?i proizvodni kapaciteti i projekti koje se planira graditi, kao i da se planira veliko investiranje u prijenosnu i distribucijsku mrežu (koje se nije dešavalo u zadnjih 10 godina). Više puta se u programu spominju obnovljivi izvori energije, energetska u?inkovitost, kao i planirano investiranje uz pomo? europskih fondova. Tko je pažljivo pratio izlaganja predstavnika Ministarstva gospodarstva u zadnjih dvije do tri godine mogao je ?uti iste planove i iste najave. ?injenica ostaje da nije puno toga ostvareno, pa ?ak ni zapo?eto.

Zeleni zajedno

Iako nam još nisu odgovorili na pitanja, Zeleni Zajedno u svom programu imaju na?elno i kratko posve?ivanje obnovljivim izvorima, i jako dobro uo?avaju njihove prednosti: "Smanjivanje upotrebe fosilnih goriva zato nije samo ekološko pitanje ve? je to ?esto i pitanje neovisnosti i zaštite identiteta nacionalnih država." i nudi vrlo jednostavno i kratko rješenje: "Do 2030 g. prestati upotrebljavati fosilna goriva i posti?i potpunu energetsku neovisnost", što je hvalevrijedno kao ideja, no bilo bi potrebno provjeriti mogu?nosti i na?ine provedbe takvoga plana.

Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?