Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Predizborna pitanja na temu energetike i obnovljivih izvora energije E-mail
Autor   
Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 23:45

U zadnjih par godina od donošenja podzakonskih akata koji ure?uju podru?je obnovljivih izvora energije svjedoci smo izuzetno velikog zanimanja investitora, developera i obi?nih gra?ana za primjenu OIE, me?utim isto tako smo svjedoci relativno malom broju realiziranih projekata, nedovoljnom prijenosu znanja i gotovo nikakvom uklju?ivanju industrije u ovo podru?je koje ?e obilježiti svjetsku ekonomiju u desetlje?ima koja dolaze. Naš je stav i smatramo da se moglo napraviti puno više – no kako je prošlost iza nas, ne želimo se sad osvrtati na to.

Dapa?e, smatramo da je budu?nost još uvijek svijetla i da Republika Hrvatska još uvijek ima zna?ajne potencijale i mogu?nosti uhvatiti obnovljivi vlak u jednu bolju i održivu budu?nost. U tom smislu, a i zbog približavanja parlamentarnih izbora odlu?ili smo napraviti pregled predizbornih programa stranaka na transparentan i pošten na?in, te to prezentirati kroz seriju ?lanaka od danas do petka uo?i izbora. Da bi postupak bio takav, odlu?ili smo se svim saborskim klubovima i parlamentarnim strankama uputiti istih nekoliko pitanja, a odgovore ?emo u cijelosti i bez cenzuriranja objaviti, uz naravno naše komentare svih pojedina?nih odgovora.

Nakon nekoliko tjedana slanja e-mailova i komunikacije sa strankama rezultat je sljede?i. Upite smo poslali na adrese HDZ-a, Kukuriku koalicije, BUZ-a, Stranke umirovljenika, SDSS-a, Zelene liste, Zelenima Hrvatske, HSP-a Ante Star?evi?, HSP-a, listi Ljube Juri?i?a, HDSSB-u, HSS-u, HSD-u, HNS-u, IDS-u, Laburistima i Zelenima Zajedno.

Odgovore smo dobili od HDSSB-a, HSS-a, HSLS-a, te od SDP-ove saborske zastupnice Mirele Holy, koja je ujedno i predsjednica Savjeta za zaštitu okoliša SDPH. Ona nam je napomenula da je odgovore poslala u svoje ime u navedenom svojstvu, te da isti ne predstavljaju službeno stajalište stranke ili koalicije, no da misli da odgovori vjerno odražavaju stavove koalicije.

Od ostalih navedenih, HDZ je odgovorio da ?e "na vrijeme biti odre?ena osoba koja ?e odgovoriti na pitanja", te zasada odgovore nismo dobili, Kukuriku koalicija, tj. predstavnici SDP-a su najavili slanje odgovora, ali ih zasada nisu poslali, Zeleni Hrvatske su poslali prili?no razo?aravaju?i odgovor u kojem su istaknuli da ih predizborna obe?anja i rasprava ne zanimaju (?emu onda uop?e nastup na parlamentarnim izborima, ako se ne želi prezentirati vlastita vizija države?), IDS je odgovorio da ?e podrazumijevati odgovore Kukuriku koalicije, a Laburisti su odgovorili pozitivno, me?utim odgovore u prilogu nisu dostavili.

Zelenima Zajedno je previdom e-mail stigao relativno kasno, te se ovih dana o?ekuju njihovi odgovori. Ostali navedeni nisu odgovorili, a kuriozitet su nepostoje?i e-mailovi i brojevi telefona na stranicama lista Milana Bandi?a i Željka Keruma.

Odgovore na pitanja ?emo prezentirati na na?in da ?e svako pitanje dobiti svoj ?lanak, uz sve pristigli odgovori i naše komentare istih. Ukoliko u sljede?ih nekoliko dana prije vikenda dobijemo odgovore još nekih stranaka, uvrstiti ?emo ih u ?lanke pa makar i naknadno. Za neke stranke, posebno one koje bolje kotiraju na predizbornim listama, a nisu nam poslale odgovore ?emo kod svakog pitanja probati komentirati navode iz njihovih službenih programa, a koji su vezani za odre?eno pitanje.

Pitanja koja smo postavili su:

  1. Koji su, prema Vašem mišljenju, klju?ni problemi hrvatske energetike? Na koji na?in planirate riješiti te probleme?
  2. Smatrate li da su ciljevi iz Strategije energetskog razvitka iz 2009. godine vezani za obnovljive izvore energije ostvarivi u predvi?enim rokovima ili možda pak nedovoljno ambiciozni za pojedine tehnologije? Koje mjere planirate poduzeti kako bi se ostvarili ti ciljevi?
  3. Kakvo je Vaše mišljenje o spremnosti hrvatske industrije da postane važan proizvo?a? opreme za projekte obnovljivih izvora? Što je potrebno u?initi kako bi oni postali konkurentni na tržištu EU i šire regije?
  4. Kakvo je Vaše mišljenje o postoje?im edukacijskim (osnovno, srednje i visokoškolskim) programima i kapacitetima vezanim za energetiku i obnovljive izvore energije? Kakva je Vaša vizija tih kapaciteta?
  5. Što mislite o me?uodnosu izgradnje energetskih objekata, uklju?uju?i objekte obnovljivih izvora energije, sa zaštitom prirode i okoliša? Smatrate li trenutno važe?u regulativu i praksu iz podru?ja zaštite prirode i okoliša kompatibilnom s izgradnjom energetskih objekata (elektrana, dalekovoda, trafostanica)?
  6. Kakvi su Vaši planovi o otvaranju tržišta elektri?ne energije u Hrvatskoj? Kako zamišljate ulogu države i HEP-a na takvom tržištu?
  7. Kako zamišljate hrvatsku energetsku budu?nost? Što nam je potrebno kako bismo to ostvarili?
Tags:     izbori      energetika      obnovljivih izvori energije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?