Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Europska Komisija dala prijedlog energetske strategije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 01 OĹľujak 2015 23:41

Europska Komisija je predstavila dokument "Okvirnu strategiju za otpornu Europsku Uniju sa politikom klimatskih promjena koja gleda na budu?nost",  koji je klju?an u razvoju planova za Europski energetski sektor do 2030. godine.

Okvirna strategija daje široki pregled pet me?usobno povezanih politika, te navodi korake kojima bi se mogli posti?i ti ciljevi, uklju?uju?i novu legislativu kojom bi se u potpunosti promijenilo elektroenergetsko tržište, te bi se razvila regionalna kooperacija na integriranom tržištu uz ja?e regulirani okvir. Jedna od mjera kojom bi se postigao ?isti, održivi Europski energetski sektor je novi paket za obnovljive izvore energije (OIE) u 2016. i 2017. godini, a koji bi uklju?ivao novu politiku za održivu biomasu i biogoriva kao i legislativu koja bi osigurala cilj od barem 27% EU energije iz OIE. Europska Komisija je dodatno naglasila da je cilj Europske Unije i dalje postati svjetski predvodnik u korištenju obnovljivih izvora energije. Ipak, i sam dokument navodi da, kako bi se postigao cilj od 27% se moraju riješiti pojedini problemi koji uklju?uju razvoj odgovaraju?ih energetskih tržišta, te prijenosne i distribucijske elektroenergetske mreže. To zna?i da se mora omogu?iti razvoj pametnih mreža, te se nova tržišna pravila u potpunosti moraju poštovati.

Unutar paketa dokumenata je Komunikacija o me?usobnim interkonekcijama koja postavlja mjere za postizanje cilja od 10% elektri?ne energije kroz interkonekcije do 2020. godine, što je minimum za ve?i tok i razmjenu elektri?ne energije izme?u država ?lanica. Osim toga dokument sadrži i Komunikaciju koja postavlja viziju za svjetski klimatski dogovor u Parizu u prosincu - transparentni, dinami?ki, zakonsko obveziv dogovor na svjetskoj razini sa ambicioznim ciljevima svih strana. Kako bi se postigao stabilan investicijski okvir, Komisija je objavila da ?e raditi na kooperaciji i konvergenciji državnih regulativa ?ime bi se ostvarilo više mogu?nosti za države ?lanice. Osim toga, Komisija vjeruje da EU mora više investirati u napredna, održiva alternativna goriva, uklju?uju?i biogoriva, kao i bioekonomiju kako bi ostala svjetski tehnološki i industrijski predvodnik, te ispunila svoje klimatske ciljeve.

Sama strategija je pozitivno pozdravljena od strane obnovljive industrije koja je vidi kao potencijalni mehanizam za eliminaciju pojedinih energetskih politika u 28 država ?lanica, gdje je bilo slu?ajeva retroaktivnih promjena koje su usporile ili zako?ile investicije. I dok se ve?ina industrije izrazila pozitivno, negodovanje se moglo ?uti iz sektora obnovljive industrije koja se bavi grijanjem i hla?enjem, a koju ?ine solarni kolektori, geotermalni i bioenergetski sektor. Oni smatraju da nema dovoljno referenci na njihov dio sektora, niti se gledalo na sinergiju sektora energetske efikasnosti i OIE, pogotovo u gra?evinskom sektoru, te da nije uvaženo da interno energetsko tržište ne ?ine samo elektri?na energija i plin, nego da se tako?er mora uklju?iti i grijanje.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?