Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Kopnene vjetroelektrane nikad nisu bili konkurentnije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 07 VeljaÄŤa 2015 23:30

Nikada nije bilo jeftinije proizvoditi elektri?nu energiju iz vjetra, a prema podacima izgleda da ?e ona i ostati najjeftiniji obnovljivi izvor energije unato? sve nižoj cijeni solarnog fotonapona.

Iako ve?ina projekata vjetroelektrana još uvijek na neki na?in dobivaju financijsku podršku - razlika izme?u proizvodnih troškova izme?u energije vjetra i termoelektrana je sve manja, te je na nekim lokacijama u potpunosti nestala.

Troškovi kopnenih vjetroelektrana su pali prošle godine pri ?emu su realni najbolji proizvodni troškovi za kopnene vjetroelektrane od 62 €/MWh, naspram 70 €/MWh prošle godine. S druge strane konvencionalni izvori za proizvodnju elektri?ne energije su ostali stabilni - pri ?emu je rast cijena elektrana bio neutraliziran padom cijena goriva - te je stoga vjetar postao jeftiniji i konkurentniji. Iako je cijena nafte pala za 40% krajem prošle godine (te još uvijek pada) to do sada nije imalo ve?i utjecaj na cijenu plina i ugljena. Za sada je teško predvidjeti utjecaj niske cijene nafte (ukoliko ostane nizak) na cijenu fosilnih goriva u budu?nosti.

Vjetroelektrane imaju sve ve?u konkurenciju u fotonaponu i nuklearnoj energiji. Kopnene vjetroelektrane ipak imaju nižu cijenu od obje te tehnologije, a analize pokazuju da bi troškovi priobalnih vjetroelektrana mogli postati konkurentni nuklearnim do 2023. godine.


Slika 1: Usporedba troškova pojedinih izvora energije po kW

Procjena troškova proizvodnje vjetroelektrana

Procjena brzine vjetra na lokaciji je naravno još uvijek najvažnija, jer što je ona ve?a to je ve?a proizvodnja elektri?ne energije uz nižu cijenu proizvodnje. Mjera produktivnosti je i faktor iskorištenja (godišnji omjer stvarne proizvodnje naspram nominalne snage).

Financijski režim u pojedinim državama utje?e na osnovni izra?un financiranja projekta. Kamatna stopa je prili?no razli?ita ovisno o regijama. Period amortizacije za otplatu zajma tako?er jako varira, te nije nužno ekvivalentan radnom vijeku elektrane. Uglavnom se radi o periodu od 12 do 20 godina.

Kako bi ilustrirali na?in na koji razli?iti faktori (tehni?ki i instuticionalni) utje?u na rali?itu procjenu troškova za kopnene vjetroelektrane, IEA studija je pokazala da je trošak od 95 dolara/MWh za Dansku do 167 dolara/MWh za Švicarsku. Švicarski podatak je tako visok zbog visokih instalacijskih troškova i niske produktivnosti naspram prosje?nih.

Troškovni trendovi

Troškovi vjetroelektrana ve? desetlje?ima padaju, pa je tako recimo u SAD-u nivelirani trošak elektri?ne energije (LCOE) za radni vijek projekta pao sa 170 dolara po MWh u 1991. na 60 dolara po MWh u 2003. godini. Instalacijski troškovi su od tada malo porasli zbog rasta cijena dobara.

Najnoviji troškovi za vjetroelektrane su u SAD-u sada 1.100 do 1.300 dolara po kW za vjetroagregate, odnosno 1.630 dolara po kW za ukupnu cijenu investicije. U Europi su troškovi otprilike isti, ali su zato u Kini puno manji, te tamo navodno neki proizvo?a?i prodaju vjetroagregate za cijenu od 500 dolara po kW što zna?i da su ukupni instalacijski troškovi 30% manji.

IEA-in pregled instalacijskih troškova vjetroelektrana u obzir uzima devet lokacija na svijetu, a prema njima Kina ima najniže troškove za kopnene i priobalne vjetroelektane sa cijenama od 1.300 odnosno 4.440 dolara po kW, dok SAD ima najviše troškove sa 1.890 i 5.490 dolara po kW (malo su viši od najnovijih procjena).

Što se ti?e troškova održavanja i rada oni idu od 35 dolara po kW godišnje u Kini do 47 dolara po kW u SAD-u. Kod priobalnih vjetroelektrana se pak radi o rasponu od 155 dolara po kW za Kinu do 189 za SAD.

Za instalacijski trošak od 1.300 dolara po kW, proizvodni trošak je 99 dolara/MWh ukoliko je prosje?na brzina na lokaciji 6 m/s, a ista pada na samo 49 dolara/MWh ako je prosje?na brzina na lokaciji 9 m/s. Ipak, ?ak i u Kini je trošak razvoja projekata ve?i za lokacije s višim brzinama vjetra, te je stoga ovu brojku od 49 dolara/MWh teško realizirati u praksi.

Proizvodni troškovi priobalnih vjetroelektrana su puno ve?i, te uz trošak od 4.500 dolara po kW uz prosje?nu brzinu od 8 m/s iznose 222 dolara/MWh dok za brzinu od 9 m/s iznose 185 dolara po MWh.

Fotonaponski sustavi

Fotonaponski sustavi su iznimno napredovali posljednih godina te je njihov trošak sada blizak kopnenim vjetroelektranama. Kao kod vjetra, proizvodnja iz solarnog fotonapona ovisi o faktoru iskorištenja koji ide od 9% u Norvešku do 24% u Phoenixu, Arizoni. Ukoliko se uzme instalirana snaga fotonapona od 1.900 dolara po kW troškovi padaju na 150 dolara po MWh sa faktorom iskorištenja od 18% odnosno 110 dolara po MWh sa faktorom iskorištenja od 23%.

Prikaz ispod prikazuje usporedbu proizvodnih troškova kopnenih vjetroelektrana i fotonapna.


Slika 2: Usporedba troškova fotonapona i kopnenih vjetroelektrana ovisno o faktoru iskorištenja

Za prikaz je uzet trošak kopnenih vjetroelektrana od 1.600 dolara po kW, a graf pokazuje  da je trošak visoko iskoristivog fotonapona usporediv sa slabo iskoristivim vjetrom (20% kapacitet iskorištenja za oba), te iznosi oko 120 dolara po MWh.

Troškovi rada i održavanja (O&M)

O&M troškovi ovise o lokaciji i veli?ini vjetroelektrane, ali njihov egzaktan obujam ?esto nije jasan. Trošak rutinskog održavanja i upravljanja je samo dio ukupnog troška upravljanja vjetroelektranom. Ukoliko operater nije vlasnik zemlje, postoje troškovi koirštenja zemljišta uz kamatu i trošak spoja na elektroenergetsku mrežu. Ukupni troškovi su stoga usko povezani s lokacijom.

Nedavno su troškovi za kopnene vjetroelektrane unutar EU procijenjeni u iznosu od 6 do 32 €/MWh sa prosjekom od 14 dolara po MWh. To je procjena Ecofysa, a u isto vrijeme Fraunhofer institut  predvi?a trošak od 28 dolara po MWh.

O&M troškovi otprilike ?ine ukupno 20 do 25% svih proizvodnih troškova kopnenih i priobalnih vjetroelektrana dok je isti oko 15% u slu?aju ugljena, 10% za plin i 5% za nuklearnu energiju.


Slika 3: Trošak pojedinog dijela vjetroelektrane (kopnene i priobalne)

Proizvodni troškovi za kopnene vjetroelektrane se mogu procijeniti na 60 do 90 dolara po MWh ?ime postaju najjeftinija OIE tehnologija. Ipak, plin zna biti jeftiniji te kre?e od cijene ispod 50 dolara po MWh. Ugljen je pak malo skuplji, a nuklearna energije ide od 92 do 146 dolara po MWh. Priobalne vjetroelektrane pak imaju trošak od 110 do 221 dolara po MWh. Naravno sve ove procjene ovise o kvaliteti lokacije za solar i vjetar odnosno trošku goriva za fosilne elektrane.

Budu?nost

Proizvodni troškovi za vjetroelektrane padaju ve? godinama, te se isto o?ekuje i u budu?nosti ali uz sporiji tempo. Brži pad troškova se može o?ekivati za priobalne vjetroelektrane dok bi fotonapon i u budu?nosti mogao padati brže od vjetroelektrana pogotovo na lokacijama sa mnogo Sunca. Do 2020. godine bi troškovi za priobalne vjetroelektrane trebali pasti za 25%, dok bi za kopnene vjetroelektrane trebali pasti za 5 do 6%. Prema nekim procjenama bi u to doba fotonapon trebao postati jeftiniji od kopnenih vjetroelektrana.

Kopnene vjetroelektrane bi naj?eš?e trebale biti najjeftinija tehnologija do 2020. osim na nekim lokacijama gdje se može dobro iskoristiti geotermalna tehnologija ili hidroelektrane. Cijena priobalnih vjetroelektrana bi trebala pasti na nivo fosilnih goriva tek u daljnjoj budu?nosti, a nuklearnu bi trebala dosti?i ve? oko 2020. godine. Što se ti?e fosilnih goriva pad cijene nafte nije previše utjecao na procjenu budu?e cijene prirodnog plina u SAD-u i Europi. Ta cijena bi trebala sko?iti za 10% u idu?ih deset godina, te bi stoga vjetar i s te strane trebao postati konkurentniji.

Izvor: www.windpowermonthly.com

Tags:     trošak      instalacija      kopnene vjetroelektrane      priobalne vjetroelektrane      kompetitivnost      fosilna goriva      fotonapon
 
Komentari (1)
Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio Davidsona Alberta Kontakt e-mail: {Davidsonalbertloan@gmail.com } Zovem se Marijana
1Srijeda, 08 Studeni 2023 21:02
Dragana Letić
Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio Davidsona Alberta Kontakt e-mail: {Davidsonalbertloan@gmail.com }

Zovem se Marijana, iz HRVATSKE sam, zadnjih pet mjeseci sam tražila pravu kreditnu tvrtku od koje bih mogla dobiti kredit kako bih mogla kupiti kuću kakvu sam htjela. Dugoročno, bilo je hrpa prijevara zbog kojih sam im povjerovao i na kraju dana su mi uzeli novac bez da su mi dali išta zauzvrat, čak ni 1 euro na moje ime, izgubio sam svaku nadu, bio sam zbunjen i frustriran, nikad nisam želio imati ništa s online tvrtkama za zajam pa sam otišao posuditi novac od prijatelja. Ispričao sam sve što se dogodilo i rekla mi je da mi može pomoći pronaći tvrtku za zajmove koja mi može dati bilo koji iznos zajma koji mi treba i po vrlo niskoj kamatnoj stopi od 3%, također mi je rekla da je upravo dobila zajam od uputio me kako se prijaviti za zajam baš kao što mi je rekla, aplicirao sam s njima putem e-pošte: (davidsonalbertloan@gmail.com), nikad nisam vjerovao, ali sam pokušao, i na moje najveće iznenađenje dobio sam zajam u roku od 24 sati, nisam mogao vjerovati, ponovno sam sretan i bogat i hvala Bogu da takve kreditne kuće još postoje na ovim prevarama posvuda, savjetuju svima koji trebaju posuditi kredit putem e-maila (davidsonalbertloan@gmail.com). Nikada te neće iznevjeriti i tvoj život će se promijeniti kao i moj. Brzo kontaktirajte (davidsonalbertloan@gmail.com) danas i uzmite svoj zajam od njih. Obavezno kontaktirajte DAVIDSON ALBERT LOAN COMPANY za vaš kredit, jer sam uspješno dobio svoj kredit od ove tvrtke bez ikakvog stresa. Posjetite njihovu e-poštu. (davidsonalbertloan@gmail.com)

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?