Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

GWEC-ov i Greenpeace-ov Global Wind Energy Outlook 2014 E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 26 Listopad 2014 22:32

Svjetsko vije?e za energiju vjetra (GWEC) i Greenpeace International su objavili 2014. izdanje Svjetskog pogleda na energiju vjetra (GWEO). U slijede?ih par ?lanaka ?emo prenijeti najvažnije informacije iz izvještaja. Ukoliko vas zanimaju osnovni zaklju?ci izvještaja, njih smo prenijeli ovdje.

Scenariji GWEO-a

Tri vizije budu?nosti

Svjetski pogled na energiju vjetra (GWEO) istražuje budu?nost industrije energije vjetra te radi predvi?anja za 2020., 2030. i 2050. godinu. Kao osnovni scenarij razvoja je uzet scenarij Nova politika od Me?unarodne energetske agencije, te su uz to razvijena dva scenarija za ovu publikaciju: GWEO Umjereni scenarij i GWEO Napredni scenarij.

Oba GWEO scenarija su se razvila tokom godina kao suradnja izme?u GWEC-a, Greenpeacea i Njema?kog Aerospace Centra. Sama predvi?anja o industriji su trenuta?no još teža nego ina?e zbog neizvjesne budu?nosti razvoja obnovljivih izvora energije. Ipak zbog sve važnije uloge energije vjetra u elektroenergetskom sustavu, razli?iti scenariji iz industrije su po?eli konvergirati. U ovim ?lancima ?e se predstaviti svaki od tri scenarija za svaku od 10 IEA regija kao i ukupni iznosi za 2020. i 2030. godinu.

Rezultati svjetskih scenarija

IEA-in scenarija Nova politika pokazuje da ?e se svjetsko tržište vjetroelektrana vratiti na nivoe iz 2012. godine tokom 2016., te da ?e nakon toga lagano padati dok 2020. godine ne dostigne godišnju instalaciju iz 2010. Nakon toga ?e samo polako rasti, te nakon nekoliko godina ponovno stagnirati do 2030. godine.

Umjereni scenarij GWEO-a reflektira svijet koji radi manje više po uobi?ajenom poslovnom scenariju pri ?emu enerija iz vjetra i dalje raste, ali se bori protiv drugih poticanih tehnologija, bez povezanog tržišta. Nestabilnost poticaja ?e se smanjiti, ali je još uvijek faktor.


Slika 1: Ukupna svjetska instalirana snaga vjetroelektrana po scenarijama do 2050.

Napredni scenarij GWEO-a pokauje potencijal energije vjetra da proizvede 25 do 30% svjetskih potreba za elektri?nom energijom uz jaku potporu me?unarodne zajednice koja želi posti?i klimatske ciljeve, a državna energetska politika želi osigurati energetsku sigurnost, stabilnost cijena te otvara poslove.

Rast energije vjetra se bazira na kombinaciji povijesnih trendova, novi i nadolaze?ih tržišta, te pretpostavkama o smjeru ukupnih klimatskih i energetskih politika. Iako se dvocifreni rast u oba GWEO scenarija ?ini velik, on je iznosio 26% u prosjeku zadnjih 18 godina, a godišnji rast tržišta je bio malo manji i to 23%.

Umjereni scenarij po?inje sa otprilike 14% rasta 2014. godine, te završava na 10% do 2020. godine i na 6% do 2030. IEA-in rast je 12% ove godne, pada na 7% do 2020., te završava na 3% do 2030. Kod naprednog scenarija kumulativni rast po?inje sa 15% te pada na 13% do kraja desetlje?a, a završava na 6% do 2030. godine.

Rezultati scenarija

Prema IEA-inom scenariju tržište ?e ra?i do 2016. godine, te ?e onda pasti na ispod 40 GW/godišnje do kraja desetlje?a, a do 2030. godine ?e pasti na 33 GW/godišnje na ?emu manje više ostaje skroz do 2050. godine. Na bazi toga bi do 2020. godine bilo 611 GW, a do 2030. godine 964 GW što je otprilike 50 GW više nego što se prema ovom scenariju predvi?alo prije dvije godine.


Slika 2: Ukupna  instalirana snaga vjetroelektrana 2020. i 2030. po scenarijama po regijama

Umjereni scenarij predvi?a godišnje tržište iznad 65 GW/godišnje do 2020. godine sa ukupnom instaliranom snagom od 712 GW do 2020. Ovo je 50 GW manje nego što se predvi?alo prije dvije godine što pokazuje da je dugoro?ni utjecaj nedostatka rasta zadnjih par godina velik. Ipak o?ekuje se prili?an rast nakon 2020. godine pri ?emu bi godišnja instalacija bila iznad 85 GW do 2030. ?ime bi se dostiglo 1.500 GW do kraja desetlje?a.

Napredni scenarij GWEO-a odražava ambiciozan rast tokom ovog desetlje?a, te predvi?a brže ostvarivanje dekarbonizacije elektroenergetskog sektora nego sukladno trenutnim trendovima. Godišnje tržište bi naraslo na iznad 90 GW do kraja desetlje?a ?ime bi se dostiglo 800 GW do 2020. godine i ?ak 2.000 GW do 2030. godine. To se može posti?i samo sa robusnim klimatskim režimom, te politi?kom voljom da se smanje klimatske promjene na svjetskoj razini što se do sada nije dogodilo.

Proizvodnja i udio u opskrbi elektri?ne energije

Nazivna snaga, promjer rotora i prosje?na visina vjetroagregata je konstantno rasla tokom godina. Dok je prosje?na veli?ina vjetroagregata prili?no varirala od zemlje do zemlje i od regije do regije, prosje?na veli?ina vjetroagregata prošle godine je bila 1,93 MW naspram prosje?ne instalirane snage vjetroagregata od 1,34 MW za sve postoje?e vjetroagregate na svijetu ?ime se vidi i daljnji rast. Ovo bi se trebalo nastaviti pogotovo zbog sve ve?ih priobalnih vjetroagregata, te ve?e efikasnosti vjetroagregata koji se razvijaju na na?in da iskoriste maksimalnu koli?inu energiju iz novih lokacija kao i zamjenu starih sa novima na lokacijama koje su u pogonu ve? 20 godina. Tako?er treba napomenuti da postoji trend instalacije manjih vjetroagregata na više stupove sa dužim lopaticama na lokacijama bliže distributivnim centrima gdje su prosje?ne brzine vjetra niže. To je naj?eš?e i bliže velikih gradova koji troše najviše elektri?ne energije.

Faktor iskorištenja vjetroagregata (brojka koja ukazuje na postotak godišnjeg vremena u kojem vjetroagregat radi na nazivnoj snazi) ponajviše ovisi o resursima vjetra na lokaciji, ali i o efikasnosti vjetroagregata, ?injenici da li VA odgovara lokaciji, te dostupnosti tokom radnog vijeka. Na primjer 1 MW vjetroagregat sa faktorom iskorištenja od 25% ?e godišnje proizvesti 2190 MWh elektri?ne energije dok ?e 2 MW sa 35% faktorom iskorištenja proizvesti ?ak 6132 MWh elektri?ne energije u godini. Prosje?ni faktori iskorištenja danas su otprilike 28%, ali ovise od regije do regije, te isti raste sa razvojem na vjetrovitim lokacijama kao što su Brazil, Meksiko i sli?no. Osim toga sve više se razvijaju posebni vjetroagregati za lokacije sa nižim resursima vjetra. Obi?no se radi o višim stupovima sa manjim generatorima i dužim lopaticama.

Ipak za GWEO scenarij je ostavljen faktor iskorištenja od 28% do 2020. godine, nakon ?ega je isti pove?an na 30%. Realnost je da ?e ipak biti ve?i od 30% s obzirom na trendove razvoja vjetroagegata.

U idu?em ?lanku o?ekujte daljnji svjetski pregled po scenarijima.

Tags:     gweo      gwec      greenpeace      iea      vjetroelektrane      lopatice      svjetki pogled na energiju vjetra      scenariji      umjereni      napredni
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?