Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Otvaranje novih radnih mjesta i investicija kroz OIE E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 23 Listopad 2014 13:14

Tokom ljeta Hrvatska udruga poslodavaca (koordinacija za obnovljive izvore energije) izradila je i prezentirala prijedlog otvaranja novih radnih mjesta i pokretanja investicija ulaganjem u obnovljive izvore energijeu kojemu su razra?eni poticanje i integracija OIE u gospodarsko-energetski sustav kroz realizaciju ugovorenih projekata vrijednih 4,8 milijardi kuna i novih projekata mikrosolara u iznosu od milijardu kuna, ?ime bi do kraja 2015. godine bilo otvoreno 2.000 novih radnih mjesta.

Ovim prijedlogom otvaranja novih radnih mjesta u sektoru OIE i analizom trenutnog stanja HUP poziva relevantna ministarstva na partnerstvo i suradnju u realizaciji novih radnih mjesta i doprinosa za ravnomjerni regionalni razvoj. Prijedlog je izra?en na temelju statisti?kih podataka i cost-benefit analize, ne traži dodatne izmjene zakonskog i podzakonskog okvira, ve? izmjenu Tarifnog sustava kroz jednokratan poticaj za instalaciju sun?ane elektrane, a ne kroz feed-in tarifu.

Višak neiskorištenih sredstava, koja su prikupljena kroz naknadu za OIE (3,5 lp/kWh), a koja se procjenjuju na 250.000.000,00 kuna za 2014. godinu, trebao bi biti dodijeljen kao jednokratna, nepovratna, subvencija za mikrosolare.

Kratkoro?ni ciljevi prijedloga HUP-a:

 • realizirati sve projekte koji imaju potpisane ugovore s HROTE-om u 2014. i 2015. godini,

 • VRH jam?i da ?e se svi projekti koji imaju energetsko odobrenje (EO) završiti sukladno izdanom EO po tarifnom sustavu (TS) iz 2013. godine,

 • potaknuti investicijski ciklus u OIE kroz mikrosolare,

 • mogu?nost realizacije navedenog bez dodatnih izmjena i dopuna zakonskog i podazkonskog okvira nego izmjenom TS,

 • MINGO u suradnji sa zainteresiranim stranama poti?e nove potrebne zakonske izmjene i prijedloge Nacionalnog akcijskog plana (NAP) i Programa državnih potpora (PDP) u 2014. i 2015. godini koji ?e biti u skladu s EU direktivama i smjernicama, a na taj na?in ?e se stvoriti dugoro?ni plan razvoja energetskog sustava RH i OIE u RH za razdoblje 2020-2030-2050. godine,

 • rast direktnih stranih ulaganja u odnosu na 2013. godinu od preko 150% do kraja 2014. godine,

 • otvaranje zna?ajnog broja novih radnih mjesta (400) u 2014. godini,

 • direktna investicija u EE sustav kroz priklju?ne pristojbe,

 • plan otvaranja 2.000 radnih mjesta do kraja 2015. godine u sektoru OIE i povezanim djelatnostima.

 

Kratkoro?ne mjere prijedloga HUP-a:

 • svi projekti koji imaju potpisane ugovore s HROTE-om mogu se realizirati ukidanjem ograni?enja kvote na solar i vjetar,

 • projekti koji su ishodili EO, a nisu potpisali ugovor s HROTE-om, VRH ?e se obvezati osigurati stabilno i predvidivo pravno okruženje da se u razumnom roku od 3 do 6 mjeseci omogu?i stjecanje statusa povlaštenog proizvo?a?a kod HERA-e kao i potpisivanje ugovora o otkupu EE po TS koji je vrijedio na dan izdavanja EO,

 • na taj se na?in osigurava da klju?ni dokument koji izdaje MINGO s danom izdavanja jam?i završetak projekta po definiranim financijskim elementima,

 • kako bi razlikovali ozbiljne investitore koji ?e odmah zapo?eti sa realizacijom projekata od špekulanata, HUP predlaže uvo?enje pla?anja priklju?ne pristojbe sukladno rješenju HOPS-a ili ODS-a,

 • za sve projekte koji plate unaprijed priklju?nu pristojbu i rezeviraju snagu unutar EE sustava kasnije nije potrebno osigurati bankovna jamstva HROTE (ili uplatu 10% proizvo?a?a vjetroagregata za HOPS), ?ime se izbjegava dvostruko davanje jamstva od strane investitora; ovo vrijedi za sve prošle i budu?e projekte jer je u?inkovitije ova sredstva potrošiti na nacionalni razvoj nego ista davati za bankovna jamstva,

 • navednim država ima jamstvo da ?e investitor izvršiti cijelu investiciju, a EE sustav sigurnost da ?e projekti biti izgra?eni.

 

Strategija ostvarivanja navedenih kratkoro?nih mjera:

 • iz javno dostupnih podataka o realiziranim projektima, te projektima koji zadovoljavaju kriterije za dobivanje ugovora o otkupu EE od HROTE-a napraviti „presjek“ trenutnog stanja sektora OIE,

 • neiskorištene kvote po TS-u za 2013. godinu, za ostale tipove postrojenja, poput postrojenja na biomasu, bioplin, geotermalnu energiju ili hidropotencijal, a za koje su bila planirana financijska sredstva u sustavu HROTE-a ?e se „preraspodijeliti“ za potencijalne nove projekte koji se mogu žurno realizirati,

 • uvjet za dobivanje ugovora o otkupu elektri?ne energije od HROTE-a je EO koje izdaje MINGO,

 • u budu?nosti, EO ne bi trebao biti izdan od strane MINGO-a ukoliko je kvota za odre?enu kategoriju postrojenja popunjena kako bi se izbjegli potencijalni sudski sporovi protiv RH, jer je MINGO odgovoran i za TS i za kvote,

 • primjena odredbi TS-a koji je vrijedio na datumu izdavanja EO za pojedini projekt,

 • projekti koji su ishodili EO do 2013. godine, ali nisu mogli nastaviti razvoj projekta na zemljištu u vlasništvu RH, dužni su uplatiti jamstvo tek po dobivanju pozitivnog mišljenja DUUDI-a,

 • nositelji projekata koji imaju ugovor potpisan u 2014. godini po novom TS-u, a imaju EO iz 2013. godine, umjesto da im se ugovori poništavaju ili stavljaju u stanje mirovanja, potpisat ?e dodatak ugovoru kojim se financijski elementi korigiraju sukladno TS-u iz 2013. godine.

 

Prijedlog poticanja izgradnje mikrosolara:

Ukupno ugovoreni projekti u 2013. godini i predvi?anja za 2018. godinu

 • poticanje izgradnje sun?anih postrojenja do 4,6 KW na privatnim objektima ili objektima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (JLS),

 • sredstva HROTE-a se koriste za jednokratnu subvenciju izgradnje mikrosolara,

 • proizvodnja EE iz mikrosolara se uglavnom troši za vlastite potrebe u razdoblju skupe dnevne tarife, a višak proizvodnje se prodaje HEP-u,

 • projektom poticanja izgradnje mikrosolara utjecati ?e se na otvaranje novih radnih mjesta u obrtima i trgova?kim društvima koji se bave instaliranjem i održavanjem mikrosolara,

 • projekti ?e biti ograni?ene vrijednosti, odnosno do 35, 000 kuna po mikrosolaru,

 • zna?ajno ?e se utjecati na regionalni razvoj i energetsku neovisnost i stabilnost, posebice u podru?jima koja žive od turizma i imaju najve?u potrebu za EE u ljetnim mjesecima, kada je i proizvodnja EE iz mikrosolara najve?a,

 • HEP ?e dobiti zna?ajno povoljniju elektri?nu energiju iz ovakvih postrojenja, bez ulaganja u proizvodne pogone,

 • iznos poticaja, prijedlog do 50% iznosa vrijednosti projekta, ?e se dodjeljivati direktno nosiocima projekata ili tvrtkama registriranim i certificiranim od strane MINGO-a za izgradnju i puštanje u rad ovakvih sustava,

 • svaku godinu se prikupljena sredstva iz naknada za OIE na ovaj na?in vra?aju gra?anima i gospodarstvu,

 • realizirati potencijal ulaganja gra?ana koji svoju štednju investiraju u mikrosolare kako bi se potaknula doma?a ulaganja privatnih osoba i doprinijelo aktivnoj potrošnji,

 • uz angažman banaka i jamstvenih institucija omogu?iti obrtnicima, malom i srednjem gospodarstvu da se uklju?e u projekt mikrosolara,

 • mogu?nosti proširene primjene su izrazito veliki te se mogu kombinirati s raznim poticajima i subvencijama koji se daju za pove?anje energetske u?inkovitosti pojedinih objekata,

 • budu?e promjene cijena EE, poskupljenja, ne?e utjecati na krajnjeg korisnika koji ima mikrosolar izgra?en na svom objektu, jer ?e njegova proizvodnja zadovoljavati vlastitu potrošnju u ve?ini slu?ajeva.

 

Ovim prijedlozima HUP-a do kraja 2018. godine trebao bi se ostvariti cilj otvaranja novih radnih mjesta, postizanja stabilnosti energetskog sustava oslanjaju?i se na doma?u energiju i u kona?nici dobivanja financijske koristi na godišnjoj razini, što je i prikazano u slijede?im grafovima.

Tags:     HUP      nova radna mjesta      HUP      mikrosolari      sun?eva energija      sun?ane elektrane      poticaji      subvencije
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?