Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 Lipanj 2014 21:38

EWEA je ove godine izdala izvještaj o uštedi potrošnje vode korištenjem vjetroelektrana, ?ije ?emo najzanimljivije dijelove predstaviti u nekoliko ?lanaka na našim stranicama. U drugom dijelu daje se pregled potrošnje vode po tehnologijama.

Potrošnja vode po energetskoj tehnologiji

Elektrane troše vodu na dva glavna na?ina:
1. "Upotreba" vode pri ?emu se voda zauvijek uzima iz okoliša pri ?emu ista isparava ili se transportira na drugu lokaciju.
2. "Potrošnja" vode pri ?emu se voda na odre?eno vrijeme uzima iz okoliša ili izvora kao što su rijeka ili jezero, te se nakon toga vra?a na isto mjesto. Ovo je glavni na?in korištenja vode u hidroelektranama.

Proizvodnja elektri?ne energije je aktivnost koja troši najviše vode u EU (44%) i to ponajviše za hla?enje, dok je na drugom mjestu poljoprivreda sa 24%. Pri proizvodnji elektri?ne energije se skoro sva voda vra?a u izvor sa višom temperaturom, dok se u poljoprivredi to doga?a samo sa tre?inom vode.

Površinska voda je glavni izvor ?iste vode u Europi, jer je jeftina i lako dostupna, te se može koristiti u velikoj koli?ini. Od sve vode koja se troši u Europi ?ak 81% dolazi iz površinskih voda. Sva voda za proizvodnju elektri?ne energije, kao i više od 75% vode za industriju i poljoprivredu dolazi iz površinskih voda, dok javni vodovod vodu uzima iz podzemnih izvora koji imaju više standarde kvalitete.

Proizvodnja elektri?ne energije bi u budu?nosti mogla imati problema zbog sve manje kiša i viših temperatura, s time da je problema ve? bilo tokom vrlo vru?ih ljeta na jugu Europe.

Potrošnja vode za hla?enje u proizvodnji elektri?ne energije varira o vrsti sustava i tehnologiji koja se koristi. Izbor sustava za hla?enje ovisi o samoj lokaciji i dostupnosti vode, lokalnim regulacijama zbog utjecaja na okoliš i drugim faktorima. Elektrane koje nisu termo ili nuklearne (vjetroelektrane ili solarne elektrane) troše najmanje vode tokom rada po kWh proizvedene elektri?ne energije. Vjetroagregati vodu koriste samo za hla?enje (generator, inverter, transformatorska stanica), te za povremeno pranje lopatica (iako se to gotovo nikada ne radi, tj. samo u posebnim slu?ajevima).


Slika 1. Udio korištenja vode po sektoru

S druge strane plinske elektrane troše otprilike 0,7 metara kubi?nih po MWh, termoelektrane na ugljen 1,7 do 2 metara kubi?na po MWh, a nuklearne 2,7. Kao što je vidljivo na slici ispod, od obnovljivih izvora energije puno vode troše samo CSP elektrane (koncentrirane solarne elektrane koje rade sli?no kao termoelektrane) i biomasa, uz naravno hidroelektrane ?ija je cijela poanta koristiti vodu kao izvor energije.


Slika 2: Potrošnja vode po proizvodnoj tehnologiji

Na osnovu podataka Eurostata i Europske agencije za okoliš procjenjuje se da je 2011. godine iz termoelektrana na ugljen proizvedeno 830 TWh elektri?ne energije, iz plinskih elektrana 758 TWh i 902 TWh iz nuklearnih elektrana. Ako se u obzir uzme prosje?na potrošnja vode za proizvodnju elektri?ne energije, za plinske je elektrane iskorišteno 531 milijuna metara kubi?nih vode, za termoelektrane na ugljen 1,5 milijardi, a za nuklearne elektrane 2,4 milijardi kubi?nih metara vode. To je ukupno 4,5 milijardi kubi?nih metara vode, što je ekvivalentno prosje?noj potrošnji vode za 82 milijuna ku?anstava.

Tags:     vjetroelektrane      potrošnja voda      sektor      solar      termoelektrane
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?