Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 01 Lipanj 2014 22:30

EWEA je ove godine izdala izvještaj o uštedi potrošnje vode korištenjem vjetroelektrana ?ije ?emo najzanimljivije dijelove predstaviti u nekoliko dijelova na našim stranicama. U ovom prvom dijelu prezentira se uvod u cijelu tematiku.

Uvod

Voda je nezamjenjivi resurs u ekonomiji, te ima fundamentalnu ulogu u o?uvanju klime i života na planeti.

Svaki gra?anin Europske Unije prosje?no dnevno potroši 4.185 litara vode, što uklju?uje direktnu potrošnju vode u ku?anstvu te indirektnu potrošnju vode (voda potrebna za proizvodnju industrijskih i poljoprivrednih proizvoda). Svi ti procesi uklju?uju proizvodnju energije.

Sigurnost opskrbe vodom je veliki izazov pošto se prema nekim istraživanjima o?ekuje da ?e do 2050. godine ?ak 40% stanovništva imati velikih problema sa opskrbom zbog pove?ane potrošnje i ve?e one?iš?enosti iste. Zbog toga bi sve vlade na planeti trebale raditi na pove?anoj efikasnosti u upravljanju vodama.

?ak i na podru?ju EU je barem 11% ljudi imalo problema sa nedostatkom vode do 2007. godine, ponajviše zbog suša koje su tokom zadnjih 30 godina uzrokovale trošak od ?ak 100 milijardi eura. Cilj EU politike za korištenje voda je osigurati nesmetano korištenje kvalitetne vode u adekvatnim mjerama za sve stanovnike EU, pri ?emu je potrebno istu koristiti efikasnije i integrirati EU okvirnu direktivu u strategiju energije, transporta, poljoprivrede, ribolovstva, turizma i druge.

Najve?i dio vode u iznosu od ?ak 44% se koristi u proizvodnji elektri?ne energije i to za hla?enje termo i nuklearnih elektrana. Zbog toliko velike potrošnje i sve ve?ih suša na jugu i istoku Europe biti ?e potrebno minimizirati potrošnju vode u tom sektoru.

Proizvodnja energije iz vjetroelektrana prakti?ki uop?e ne troši vodu, te je stoga jedan od klju?nih koraka zamjena termo i nuklearnih elektrana sa vjetroelektranama kako bi se osiguralo smanjenje potrošnje vode i onemogu?ila nestašica iste u budu?nosti.

Termoelektrane i nuklearne elektrane godišnje troše vode koliko i cijelo stanovništvo Njema?ke (82 milijuna stanovnika). Energija vjetra je pomogla izbje?i potrošnju ?ak 1,2 milijarde kubi?nih metara vode 2012. godine – što je potrošnja za skoro 22 milijuna EU gra?ana, a radi se i o uštedi od 2,4 milijarde eura.

Do 2030. godine bi vjetroelektrane trebale pomo?i u izbjegavanju 4,3 do 6,4 milijardi kubi?nih metara vode ako njihov rast bude u skladu sa predvi?anjima EU, te bi ušteda od istih iznosila izme?u 11,8 i 17,4 milijardi eura.

Europska Unija bi drasti?no mogla smanjiti potrošnju u sektoru elektri?ne enerije na tri na?ina i to:

1.)  Pri stvaranju budu?ih energetskih politika u obzir treba uzeti više standarde efikasnosti korištenja voda

2.)  Postaviti obvezuju?e ciljeve za obnovljive izvore energije 2030. godine, ?ime bi se napravio važan korak u izbjegavanju korištenja tehnologija koje koriste puno vode (termoelektrane), te promoviralo korištenje tehnologija koje prakti?ki ne troše vodu (vjetroelektrane)

3.)  Promovirati adekvatnu cijenu potrošnje i korištenja vode – korištenje vode za hla?enje elektrane je usluga koja se naj?eš?e ne napla?uje na adekvatan na?in, a ima utjecaj na ekosustav (naj?eš?e je voda toplija, ili se utje?e na izgled korita rijeke ili obale).Trebalo bi uvesti cijene proporcionalne sa potrošnjom vode po proizvedenom kWh elektri?ne energije, te uzeti u obzir regionalne razlike kao što su rizici od suša.

 

Izvor: www.ewea.org

Tags:     ewea      voda      potrošnja      ušteda      vjetroelektrane      termoelektrane      elektri?na energija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?