Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Energetske zadruge kao budu?nost energetike E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 22 Svibanj 2014 15:14

U današnjem svijetu ulaganja u obnovljive izvore energije su vrlo ?esto ciljana investicija koja izuzetno privla?i privatne i institucionalne investitore. Razloge tome možemo tražiti u po?ecima razvoja elektroenergetskog sektora na samom po?etku 20. stolje?a, koji su bili obilježeni velikim investicijama u proizvodne i sustave prijenosa elektri?ne energije uz nagli rast cijelog sektora. Nagli razvoj i veliki projekti doveli su do ?injenice da ?itav sektor vrlo ?esto funkcionira u vrlo zatvorenim okvirima državnih ulaganja kroz monopolisti?ke elektroenergetske kompanije.

U suvremenom pristupu razvoju elektroenergetskog sektora takav pristup potrebno je promijeniti iz temelja, a razlozi su novi i u?inkoviti na?ini korištenja energije, naglasak na ekonomi?nost i u?inkovitost, strateški zna?aj zaštite okoliša te sve ve?i zna?aj poslovne etike. Neovisno govorimo li o ?injenici da su fosilna goriva sve skuplja i nedostupnija, novim tehnologijama obnovljivih izvora koji proizvode elektri?nu energiju ili deregulaciji i ukidanju monopola u elektroenergetskom sektoru, trenutna situacija omogu?ava priljev privatnog kapitala u elektroenergetski sektor i velika ulaganja kojima smo danas svjedoci. Pri tome, potrebno je fokus ulaganja prebaciti s ve?ih na manje proizvodne projekte, koji ?e se graditi u ve?em broju.

 

Problemi velikih projekata i velikih ulaganja

Promjena percepcije javnosti omogu?ila je obnovljivim izvorima energije da pro?u put od izvora koji su bili prepoznati kao ekološki prihvatljivija alternativa do izvora koji predstavljaju jedini održivi izvor energije za budu?nost i koji su u posljednjih nekoliko godina postali ekonomski konkurentni. U prvotnim fazama razvoja tehnologija obnovljivih izvora energije, ova vrsta projekata dobivala je zna?ajne državne poticaje, a ulaga?i su prije svega bili bogati privatni investitori uz pomo? financijskih institucija. Svi oni prepoznali su model sigurnog dugoro?nog ulaganja koji je pratio doga?anja iz 20. stolje?a. Naime, iako su privatni investitori ušli u taj sektor, veliku ve?inu novih instaliranih elektrana uglavnom grade veliki ulaga?i.

Me?utim, obnovljivi izvori u svojoj osnovi bi trebali biti lokalni izvori energije koji zadovoljavaju lokalne potrebe zajednice. Zbog toga nastaje veliki problem pristupa velikih investitora gdje se zemljište u lokalnim zajednicama koristi za izgradnju projekata velikih tržišnih igra?a uz minimalnu ili gotovo nikakvu korist za lokalnu zajednicu. Takav pristup u demokratski osvještenom društvu dovodi do snažnog otpora lokalne zajednice, odnosno tzv. NIMBY efekata i pitanja etike.

 

Uvo?enje etike u investicijski model

Pitanje etike u ?itavu pri?u ulazi zbog same prirode obnovljivih izvora energije koji su dio jednog šireg pokreta: težnje prema održivom razvoju. Održivi razvoj promovira globalno umrežavanje uz korištenje lokalnih resursa za potrebe razvoja i zadovoljavanja suvremenih životnih potreba i standarda. U takvom pristupu krije se vrlo snažna komponenta etike koja isti?e važnost iskorištavanja resursa na na?in na koji ne?e biti nanesena šteta niti susjedima, niti budu?im generacijama. Upravo zato sljede?i veliki korak u razvoju energetike predstavlja model koji podrazumijeva razvoj energetskog sektora temeljenog na lokalnim resursima i ulaganju unutar lokalnih zajednica.

 

Rješenje se krije u energetskim zadrugama

Zna?ajan korak u smjeru razvoja energetskog sektora na temelju korištenja lokalnih resursa i ulaganja u lokalnoj zajednici uspješno je pokrenut u pojedinim državama svijeta koje su ga razvile do neslu?enih razmjera. Rješenje koje vodi prema eti?nosti i održivosti u energetskom sektoru su energetske zadruge. U Njema?koj, energetske zadruge u svom vlasništvu imaju gotovo 60% svih obnovljivih izvora energije, dok je u Danskoj taj postotak još i ve?i. Naravno, otpori u institucijama i velikim korporacijama prema modelu energetskih zadruga su veliki, ali napredak u Njema?koj i Danskoj ukazuju na nezaustavljivost tog procesa. U Njema?koj energetske zadruge svoje ?lanove broje u stotinama tisu?a, a uz proizvodnju energije bave se i distribucijom i opskrbom elektri?ne, ali i toplinske energije, tako da su postale ozbiljna konkurencija velikim vertikalno integriranim energetskim kompanijama.

 

Uklju?enost gra?ana u investicije u energetici

U cjelokupnom modelu energetskog sustava koji se temelji na održivosti nužna je velika uklju?enost gra?ana u kompletan proces transformacije budu?i da se ?ini da jedino energetske zadruge ?iji su oni ?lanovi uz pomo? obnovljivih izvora energije mogu potpuno izgurati fosilna goriva sa tržišta do sredine ovoga stolje?a. Naime,  upravo su gra?ani nositelji bunta i negativne energije sadržane u NIMBY efektu koji sprje?ava razvoj i implementaciju projekata koji su za njih neprihvatljivi. Kroz energetske zadruge ta se negativna energija može okrenuti u pozitivno djelovanje u korist energetskog razvoja zajednice na na?in koji koristi lokalne resurse i lokalnoj zajednici je prihvatljiv.

Bitna stavka je i razvoj ekonomije i ravnomjeran regionalni razvoj koji omogu?ava ekonomsku održivost drugih bitnih gospodarskih grana na bilo kojem podru?ju – razlog tome je relativno ravnomjeran raspored obnovljivih energetskih resursa diljem svijeta. Vrlo bitan faktor je i otvaranje lokalnih, visokokvalitetnih radnih mjesta, ali i osloba?anje novog investicijskog kapitala gra?ana koji trenutno leži neiskorišten u bankama. Naime gra?ani u energetskim zadrugama uo?avaju da im ulaganja u obnovljive izvore energije dugoro?no donose ve?u korist nego štednja u bankama.

Uz sve navedeno kroz zadružno poduzetništvo u energetici aktiviraju se lokalni energetski potencijali, koji podržavaju druge gospodarske aktivnosti, kao što su industrijska proizvodnja i poljoprivreda, ali i uslužne djelatnosti kao što je turizam. Pri tome se sprje?ava zaga?ivanje okoliša u lokalnoj zajednici koja je svjesna da im ništa ne može nadomjestiti plodno tlo i ?ist zrak.

 

Grupno financiranje ili crowdfunding

Ekonomska kriza i razvoj interneta su jedan od glavnih razloga razvoja crowdfundinga ili grupnog financiranja u svijetu. Grupno financiranje je na?in financiranja projekata i poduzetni?kih pothvata od strane puno malih ulaga?a, umjesto konvencionalnog financiranja od strane jednog velikog izvora financija, kao što su poslovne banke i sli?no. Model takvog financiranja se oslanja na djelovanje putem neke od platformi prisutnih na internetu koje potencijalnim ulaga?ima nude priliku da investiraju ili doniraju projekt koji im se svi?a, što ne mora nužno biti iz ekonomskih razloga, kao što je povrat na investiciju. Ljudi koji podupiru projekte uglavnom se poistovje?uju sa njihovom idejom ili ciljem kojeg žele ostvariti. Platforme za grupno financiranje služe kao osnova za financiranje svih vrsta projekata od umjetni?kih, kao što je snimanje albuma ili organizacije izložbe, pa sve do tehni?kih poput izrade aplikacija za pametne telefone.

 Index ÄŤlanka
Energetske zadruge kao budu?nost energetike
Crowdfunding
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?