Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 23 Travanj 2014 22:43

Europska komisija je 9. travnja usvojila nove Smjernice za potpore za zaštitu okoliša i energiju (eng. Environmental and energy aid guidelines - EEAG).

Kona?ni dogovor omogu?uje potpore za 65 energetski intenzivne industrije, više nego što je ranije planirano, s ciljem nadoknade troškova za obnovljive izvore energije (OIE). Pomo? se može dodijeliti u obliku smanjenja naknada ili kao jednokratna isplata tvrtkama. Drugi glavni rezultat smjernica je da ?e nacionalni programi potpore za obnovljive izvore energije morati postati znatno više tržišno utemeljeni. Sustav zajam?enih tarifa za projekte obnovljive energije (eng. “feed-in tarrifs”) ne?e više biti dopušten. Postupno ?e se uvoditi natjecateljski natje?ajni postupciza izgradnju elektrana na obnovljive izvore energije.

Takav ishod tako?er ide u smjeru stajališta koja je BUSINESSEUROPE donio prošle godine u “2030 Vision paper”-u, tj. s jedne strane zadržavanjem snažnih mjera protiv emisija uglji?nog dioksida (vezano za EU ETS i druge programe dekarbonizacije kao što su sustavi potpora za OIE), a s druge strane postupnim ukidanjem skupih državnih potpora za obnovljive izvore.

Jaka koordinacija s ?lanicama i sektorskim udrugama pomogla je multipliciranju zajedni?kih poruka poslovne zajednice prema Europskoj komisiji.

Smjernice ?e biti na snazi od 1. srpnja 2014. do kraja 2020. godine.

Klju?ne zna?ajke smjernica:

  • Postupno uvo?enje mehanizama temeljenih na tržištu: Neke tehnologije OIE dosegle su fazu zrelosti koja poziva na njihovo integriranje u tržište proizvodnje energije. Kako bi se pove?ala isplativost i ograni?ili poreme?aji, nove smjernice predvi?aju postupno uvo?enje procesa javnih natje?aja za dodjelu javnih potpora, pružaju?i pri tome fleksibilnost državama ?lanicama u kontekstu nacionalnih okolnosti. Pilot faza u 2015. i 2016. ?e omogu?iti testiranje nadmetanja u malom udjelu planiranih novih postrojenja za proizvodnju elektri?ne energije. Smjernice tako?er predvi?aju postupnu zamjenu feed in tarifa koje izlažu OIE tržišnim signalima. Mala postrojenja ?e imati koristi od posebnog režima i dalje mogu biti podržana sa feed in tarifama ili ekvivalentnim oblicima potpora. Nadalje, smjernice ne utje?u na postoje?e regulatorne okvire koji su odobreni prema postoje?im pravilima.
  • Promicanje konkurentnosti europske industrije: Pristojbe za financiranje OIE ?ine sve ve?i udio u energetskim ra?unima za industriju. To predstavlja vrlo visok teret za energetski intenzivne tvrtke, posebice one koje su izložene jakoj me?unarodnoj konkurenciji. Smjernice stoga omogu?uju smanjenje optere?enja za ograni?eni broj energetski intenzivnih sektora definiranih za cijelu EU. Državama ?lanicama ?e tako?er biti dopušteno smanjenje optere?enja energetski intenzivnim tvrtkama u drugim sektorima.
  • Potpora prekograni?noj energetskoj infrastrukturi za unapre?enje jedinstvenog europskog energetskog tržišta: Nove smjernice uklju?uju kriterije za potpore energetskoj infrastrukturi, s naglaskom na projekte koji poboljšavaju prekograni?ne tokove energije i promi?u infrastrukturu u manje razvijenim regijama Europe.
  • Još jedna nova zna?ajka smjernica je dozvola potpora za osiguranje odgovaraju?e proizvodnje elektri?ne energije kada postoji stvarni rizik nedovoljnih kapaciteta proizvodnje elektri?ne energije. To ?e omogu?iti državama ?lanicama da uvedu tzv. "mehanizme kapacitiranosti"  (npr. potaknuti proizvo?a?e da grade nove proizvodne kapacitete ili sprije?iti zatvaranje postoje?ih postrojenja ili nagraditi potroša?e kako bi se smanjila potrošnja elektri?ne energije u vrijeme najve?e potrošnje).
Tags:     europska komisija      smjernice      zaštita okoliša      obnovljivi izvori energije      feed-in-tarifa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?