Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vjetroelektrane na otocima E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 23 Travanj 2014 00:00

Po?etkom ove godine potiho se desila izmjena jedne vrlo bitne zakonske odredbe povezane sa izgradnjom vjetroelektrana. I to one koja je definirala zašti?eni obalni pojas - odredba koja je izri?ito zabranila gradnju vjetroelektrana na otocima. Takva zakonska odredba stupila je na snagu još 2004. godina u Uredbi o ure?enju i zaštiti zašti?enog obalnog podru?ja mora. U tome trenutku u fazi razvoja bilo je nekoliko vjetroelektrana na otocima, jedna ?ak i pred lokacijskom dozvolom. Me?utim svi ti projekti su tada obustavljeni, a otocima je uskra?ena mogu?nost razvoja ovakvih projekata, iako su upravo otoci mjesta sa najboljim potencijalom vjetra i najve?om potrebom za elektri?nom energijom i investicijama.

Od 2007. godine zašti?eno obalno podru?je mora bilo je iznova definirano u tada novom Zakonu o prostornom ure?enju i gradnji. U njemu se zašti?eni obalni pojas (ZOP) definirao kao pojas kopna 1000m od obalne linije, pojas mora 300m od obalne linije, i svi otoci. S obzirom da je definirano da se unutar ZOP-a, izme?u ostaloga, ne smiju graditi vjetroelektrane, time je ova zakonska odredba prije?ila gradnju vjetroelektrana na otocima. Me?utim, Zakon o prostornom ure?enju i gradnji je prestao važiti 31.12.2013. godine, a zamijenili su ga novi zakoni: Zakon o gradnji, Zakon o prostornom ure?enju i Zakon o gra?evinskoj inspekciji.

U novom Zakonu o prostornom ure?enju, ?lanak 45, ZOP se definira kao pojas kopna 1000m od obalne linije i pojas mora 300m od obalne linije. Ali bez posebnih referenci na otoke. Iz toga proizlazi da je gradnja vjetroelektrana na otocima opet postala mogu?a, ali na podru?jima koja su udaljena 1000m od obalne linije.

U ?lanku 48 istoga zakona i nadalje se jasno ograni?ava "iskorištavanje snage vjetra za elektri?nu energiju" unutar podru?ja ZOP-a.

S obzirom na potencijale vjetra kojima otoci raspolažu, kao i potrebu za elektri?nom energijom na istima, ovo bi trebao biti signal lokalnim zajednicama da u prostorne planove na otocima, tamo gdje to ima smisla, ugrade i podru?ja za iskorištavanje energije vjetra, te time potaknu razvoj vjetroelektrana.

Za ovakvu promjenu zakonske regulative zalagali su se mnogi tokom zadnjih godina, a malo prije izmjene zakonske odredbe poziv na izmjenu iste upu?en je i sa konferencije o energetskim zadrugama na otoku Krku. Izme?u ostalih, ovakav razvoj doga?aja svojedobno je, kao tek postavljena ministrica zaštite okoliša najavila i Mirela Holy, iako nije dovoljno dugo ostala na poziciji da bi isto i provela.

Ipak, ostaje problem nespretne i nedovoljno precizne formulacije u zakonu o"iskorištavanju snage vjetra za elektri?nu energiju", koja u obzir ne uzima rastu?e i nadolaze?e tržište malih vjetroagregata za primjenu u urbanim sredinama.

Možda vjetroelektrana Ravne1 na otoku Pagu ipak ne?e ostati i jedina hrvatska vjetroelektrana na otocima u godinama koje dolaze.

Tags:     vjetroelektrane      otoci      obalni pojas      ZOP      Pag      Ravne1      Krk
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?