Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 18 OĹľujak 2014 23:11

Vlada Južnoafri?ke Republike je uspjela pružiti bankabilni zakonski okvir preko svoje REIPP inicijative za projekte vjetroelektrana. U ovom ?lanku analizira se trenuta?ni status i održivost ovog nadolaze?eg tržišta.

Južnoafri?ki Program za nezavisne proizvo?a?e elektri?ne energije (REIPPP) je bio klju?an dio zagonetke koji je povezao cijelo tržište. Sada kada projekti dolaze u fazu priklju?ka na elektroenergetsku mrežu pokazuju se pune mogu?nosti ovog sektora kao i cijelog tržišta obnovljivih izvora energije.

Napredak je ve? ostvaren pošto je prošli mjesec objavljeno da je postavljeno svih 60 Siemensovih vjetroagregata na lokaciji vjetroelektrane Jeffreys ?ija je ukupna snaga 138 MW, a radi se o jednom od prvih projekata koji se razvijaju prema REIPPP-u. Sam projekt se nalazi pokraj mjesta Humansdorp u JAR-ovom Eastern Cape-u, a elektri?nu energiju bi trebao po?eti isporu?ivati u elektroenergetsku mrežu do sredine ove godine.

Bankabilni okvir

Sam REIPPP je osigurao bankabilni zakonodavni okvir za projekte. Vlada u potpunosti podržava cijeli proces, te je postavila transparentni mehanizam sa preciznim smjernicama te su time osigurani najbolji tehni?ki, zakonodavni i financijski savjetnici za program koji daje jasna i jednostavna pravila.

Kako bi osigurala konkurentnu, dostupnu i održivu elektri?nu energiju Južnoafri?ka Republika se odlu?ila za natje?aje umjesto feed-in-tarifa. Dodatno je preko bilateralnog dogovora uklju?en dugoro?ni ugovor o otkupu elektri?ne energije sa državnom elektroprivredom koja iza sebe ima garanciju Vlade kroz Impelentacijski ugovor. Jedan od ciljeva je bio socijalni i ekonomski razvoj lokalnih ruralnih društava, a sa svakim projektom profitiraju lokalni radnici.

REIPPP je po svemu za sada bio uspješan program, te je u vrlo kratkom vremenu otvorio mnogo mogu?nosti za razvoj velikih projekata obnovljivih izvora energije, tržište koje ranije uop?e nije postojalo.

Konkurentni status

Justin Burnett, izvršni direktor u Obelisk Energy-u koji razvija projekte u JAR-u kaže da se industrija razvija izuzetno brzo i da je sam natje?ajni proces prisilio investitore na brži i ve?i pad cijena proizvedene elektri?ne energije nego što se o?ekivalo, što je samo po sebi prouzrokovalo efikasniju industriju i reevaluaciju sva?ije pozicije na tržištu.

Burnett je tako?er dodao da se vidi sve ve?a konsolidacija izme?u developera koja bi se trebala nastaviti i idu?e godine i kroz ostatak vrijednosnog lanca. Vode?i developeri i proizvo?a?i vjetroagregata tako?er ja?aju i ponovno definiraju svoj odnos sa dobavlja?ima kako bi osigurali uspjeh na budu?im natje?ajima.

U nekoliko idu?ih mjeseci bi u pogon trebalo u?i ?ak 28 projekata obnovljivih izvora energije, uklju?uju?i gore spomenutu vjetroelektranu Jeffreys Bay Wind snage 138 MW koja je u ve?inskom vlasništvu Globeleqa. Svi ti projekti ?e smanjiti ovisnost JAR-a o termoelektranama na ugljen i pove?ati konkurentnost industrije tako da omogu?i privatnim proizvo?a?ima elektri?ne enrgije da u?u na tržište kroz troškovno efikasne tarife koje osiguravaju održivost privatnog sektora.

Trenuta?no veliki dio "know how" dolazi izvan države zbog rane faze razvoja same industrije u JAR-u, ali se o?ekuje da ?e se to s vremenom promijeniti kada bude bilo više vremena za edukaciju i treninge. S obzirom na potrebu održavanja vjetroelektrana postoji i mogu?nost za proizvodnju opreme i rezervnih dijelova za servisiranje.

Michael Holm iz K2 Managementa kaže da je industrija vjetra u JAR-u vrlo zdrava sa puno projekata koji ulaze u pogon, a i nedavna tre?a runda natje?aja je ponudila vrlo konkurentne cijene za otkup elektri?ne energije. REIPPP ?e biti završen prema planu i ako vjetroelektrane ostanu konkurentne, te se pove?a lokalni udio u projektima, imat ?e svijetlu budu?nost u energetskom miksu JAR-a.

Op?eniti socijalni razvoj JAR-a pove?ava potrebe za energijom u toj državi, ali bez adekvatne gradnje elektrana do sada, te stoga JAR ima problema sa nestancima elektri?ne energije. Tu u igru ulazi obnovljiva energija koja u vrlo kratkom vremenu može pružiti konkurentnu proizvodnju elektri?ne energije.

Transparentnost

Burnett tvrdi da REIPPP daje transparentna pravila za sve sudionike koja su generalno gledaju?i jasna. Rezultati se objavljuju javno što daje vjerodstojnost cijelom procesu.

Nedostatak elektri?ne energije u JAR-u ?ini investicije u tu zemlju vrlo atraktivnim, pri ?emu su vjetroelektrane idealno rješenje za pove?anje proizvodnje, te su ujedno i najjeftiniji oblik nove elektrane dostupne u regiji sa trenutnom cijenom od 74 c/kWh. Isto tako imaju najkra?e rokove izgradnje; za projekt treba 1-2 godine, te otvara radna mjesta u udaljenim regijama sa malom ekonomskom aktivnoš?u, te diverzificira energetski miks JAR-a i smanjuje emisije stakleni?kih plinova.

Mogu?nosti napretka

Uvijek postoji mogu?nost napretka koje ?e ujtecati na dinami?nost tržišta, kao što je recimo padanje cijene tarife koja je od prve do tre?e runde pala sa cijene 1,14 R/kWH na 0,74 R/kWh u manje od dvije godine. Sam proces natje?aja je bio ekstremno efikasan u dobivanju najbolje cijene, ali je brzo stvorio veliku konkurentnost koja se ina?e pojavljuje u puno zrelijim industrijama. Mnogi se boje da bi kvaliteta mogla pasti zbog velikog pada cijena.

Daljnji razvoj tehnologije vjetroagregata i spremanja energije se mora nastaviti kako bi se smanjili kapitalni troškovi vjetroelektrana, a i velika koli?ina tradicionalnih izvora goriva kao što su ugljen i plin imaju utjecaj na razvoj velikih elektrana.

S obzirom na rudnike ugljena u JAR-u ondje se dugo koriste termoelektrane na ugljen, te bi vjetroelektrane za uspjeh morale imati ja?i lokalni element kako bi se opravdale daljnje investicije u industriju.

Sveukupno gledano Karlsson smatra da je vlada kroz REIPPP pomogla stvoriti balans u diverzifikaciji proizvodnje elektri?ne energije, te njen daljnji razvoj treba poticati.

Izvor: http://social.windenergyupdate.com

Tags:     južnoafri?ka republika      reippp      elektri?na energija      vjetroelektrane      stakleni?ki plinovi      bankabilni okvir
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?