Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 09 Prosinac 2013 22:43

Danas u svijetu postoji sve ve?a potreba za ubrzanim razvojem naprednih energetskih tehnologija kako bi se odgovorilo na svjetske izazove ?iste energije i klimatske promjene i krenulo putem održivog razvoja. Kako bi se smanjile emisije prema zamišljenom scenariju, IEA pokušava razviti seriju globalnih tehnoloških planova razvoja pod me?unarodnim vodstvom i u bliskoj konzultaciji sa industrijom. Ove tehnologije su podjednako podijeljene sa strane potražnje i potrošnje, te uklju?uju nekoliko planova razvoja obnovljivih izvora energije.

Kona?ni cilj je napredni globalni razvoj i razvoj klju?nih tehnologija kako bi se dugoro?no smanjilo globalno pove?anje temperature na 2 stupnjeva celzijusa. Ovi planovi ?e omogu?iti vladama i industrijama, zajedno sa financijskim partnerima da identificiraju potrebne korake te implementiraju mjere za ubrzani razvoj potrebnih tehnologija.

Plan razvoja je dugoro?an s time da su istaknuti potrebni ciljevi u idu?ih pet do deset godina. To je zato što su akcije u idu?ih 10 godina klju?ne kako bi se postiglo dugoro?no smanjenje emisija. Prema jednom drugom IEA-inom izvještaju (ETP – Energetska tehnološka perspektiva 2012.) potrebno je ranije od predvi?enog ugasiti ?ak 850 GW termoelektrana na ugljen kako bi se limitirale klimatske promjene u pogledu ograni?avanja porasta temperature od 2 stupnjeva celzijusa.

Logi?ka podloga za vjetroelektrane u ukupnom energetskom kontekstu

ETP 2012 predvi?a da, ukoliko ne do?e do promjene politike, ?e se CO2 emisije iz energetskog sektora pove?ati za 84% do 2050. godine u odnosu na 2009. godinu. ETP 2012 uspore?uje razli?ita tehnološka rješenja kojima se može smanjiti taj rast: ve?u energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, nuklearnu energiju i skoro potpunu dekarbonizaciju proizvodnje iz fosilnih goriva. Umjesto da se ra?una maksimalno korištenje pojedinog rješenja, ETP 2012 model ra?una najjeftiniji miks kojim bi se postigle emisije za limitiranje klimatskih promjena na 2 stupnjeva celzijusa.

ETP pokazuje da vjetar može isporu?iti 15 do 18% potrebnog smanjenja emsija uglj?nog-dioksida u elektroenergetskom sektoru do 2050. godine, što je rast s obrzirom na perspektivu iz 2008. kada se procjenjivalo 12%. Taj rast je nastao zbog visokih cijena nuklearne energije i sporijeg razvoja CCS-a (hvatanje i spremanje ugljik-dioksida u termoelektranama na ugljen) i pojeftinjenja vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije.

Energija vjetra je dostupna po cijelom svijetu, te može pomo?i u smanjenju ovisnosti o uvozu energije. Isto tako nema rizika cijene goriva koje je besplatno. Energija vjetra poti?e energetsku raznolikost, te stabilizira proizvodnju elektri?ne energije dugoro?no. Osim toga energija vjetra nema direktnih emisija stakleni?kih plinova, te ne troši vodu. To je posebno bitno u regijama gdje je vru?e i suho.

Svrha ažuriranja tehnološkog plana razvoja

Prvi Tehnološki plan razvoja vjetra je bio jedan od prvih planova IEA op?enito. Ovaj dokument je nadogradnja prijašnjeg dokumenta, te pokazuje razvoj tokom zadnje ?etiri godine i predstavlja ažurirane ciljeve i akcije. Ovaj novi Tehnološki plan razvoja predstavlja novu viziju koja uzima u obzir razvoj tehnologije vjetroelektrana, kao i promjene trendova u ukupnom energetskom miksu.

Izvještaj predstavlja detaljnu procjenu napretka tehnologije koji je potreban da se dostignu ambiciozni ciljevi iz ove vizije. Glavni cilj je izna?i mjere da se poboljša razvoj tehnologije vjetroelektrana, te smanje troškovi proizvedene energije sa ciljem ve?e konkurentnosti koja je potrebna za te velike investicije.

U dokumentu se navode i ne ekonomske barijere koje usporavaju razvoj, te identificiraju potrebne politi?ke akcije da se te barijere svladaju. Stoga je cijela svrha dokumenta identificirati akcije i vremenski okvir za postizanje ve?eg korištenja vjetroelektrana sa ciljem smanjenja globalnih emisija uglji?nog-dioksida. Mnoge zemlje tek sada kre?u u razvoj te tehnologije. Stoga se vremenski okvir treba uzeti kao indikitavan, a ne kao apsolutan. Pojedina?ne zemlje ?e morati izabrati prioritete ovisno o industrijskoj politici i energetskom miksu.

Sam plan je napravljen kao podloga za sve zainteresirane u razvoj energije vjetra, te daje ukupnu konzistentnu sliku energije vjetra na svjetskom nivou. Njen je dodatan cilj potaknuti iste planove na nacionalnom nivou.

Sadržaj i struktura plana

Sam plan je ra?en uz pomo? cijelog sektora energije vjetra i svih njenih dijelova. Plan ima sedam sekcija koje ?emo pro?i u ovoj seriji ?lanaka, a prva je trenuta?no stanje industrije vjetra i razvoj od 2008. godine, nakon ?ega se obra?uju budu?i ciljevi te potencijali za smanjenje troškova.

Ostali dijelovi opisuju specifi?ne zada?e kako bi se riješili glavni izazovi u razvoju vjetra, a to su razvoj tehnologije, prijenos i integracija na mrežu, te razvoj politi?kog okvira, me?unarodna suradnja i sudjelovanje javnosti.

Zadnji dio plana predstavlja idu?e korake i kategorizira akcije za zainteresirane kako bi im pokazao kako uspješno implementirati plan, te posti?i globalne ciljeve za korištenje vjetroelektrana.

Idu?i tjedan ?emo pisati o prvom dijelu plana koji se bavi razvojem industrije od 2008. godine.

Tags:     energija vjetra      me?unarodna energetska agencija      vjetroelektrane      iea      tehnološki plan razvoja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?