Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Reakcije

Vjetroelektrane ipak na otocima? E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 01 VeljaÄŤa 2012 23:01

Na prvoj konferenciji za novinare ministrice zaštite okoliša i prirode Mirele Holy bilo je puno rije?i o energetici, a posebno o obnovljivim izvorima energije, što svakako veseli. Tako?er veseli ?injenica da su najavljene odre?ene promjene i, rekao bih napredak u tretmanu energetskih postrojenja s aspekta zaštite okoliša. Predstavnici ovoga Ministarstva su najavili i da ?e biti vrlo aktivni u suradnji s drugim ministarstvima, posebno Ministarstvom gospodarstva prilikom planiranja izgradnje energetskih i industrijskih postrojenja, a u sukladnosti s direktivama IPCC-a. Saznali smo i da se poseban naglasak kroz upravu za održivi razvoj stavlja na predlaganje aktivnosti u energetici upravo u smjeru energetske neovisnosti kroz suradnju s drugim ministarstvima. Ostaje jedino za vidjeti koliko ?e dobro sve skupa funkcionirati.

Jedna od najbitnijih izjava s aspekta ovog portala je da se planira revizija odluke o gradnji vjetroelektrana u zašti?enom obalnom pojasu. Od samog donošenja te odredbe nanesena je velika direktna i indirektna šteta otocima i pojedinim investitorima u vjetroelektrane, te je me?u stru?nom zajednicom okupljenoj oko Zajednice OIE pri HGK do?ekana s velikim negodovanjem, a i mi smo u suradnji za ZelenaEnergija.org organizirali potpisivanje peticije (ispalo je da smo morali do?ekati novu vlast za prvu reakciju po tom pitanju) za uklanjanje spomenute odredbe. Ve? godinama se upozorava na apsurdnost ove odluke, posebno u usporedbi sa sasvim druga?ijim primjerima izgradnje takvih objekata u drugim turisti?ki orijentiranim državama u Europi, ali i svijetu. Argument o tome da vjetroelektrane smetaju turistima, dok istovremeno more i obalu zaga?ujemo industrijskim postrojenjima, rafinerijama i termoelektranama je oduvijek bio samo smiješan alibi argument kojem su vjerovali samo oni nedovoljno upu?eni.

Prof. dr. sc. Davor Škrlec, pomo?nik ministrice za održivi razvoj je napomenuo i sljede?e: "Pazit ?emo da vjetroelektrane ne narušavaju krajobraz i da ne ometaju turisti?ku djelatnost. Vjetroelektrane šalju dobru poruku i dobro funkcioniraju u turisti?ki vrijednim podru?jima u Europi i zato ?emo revidirati spomenutu odredbu."

Nadam se da ?e kroz reviziju odredbe zaživjeti i gospodarska aktivnost proizvodnje elektri?ne energije na nekim pomno odabranim lokacijama na hrvatskim otocima, te da ?e iste donijeti pozitivan pomak u gospodarskim aktivnostima tih otoka, ali i u sigurnosti opskrbe energijom. Kada bih bio malo utopijski raspoložen, rekao bih da se nadam i da ?e se pokrenuti projekti spremanja energije na otocima, kako bi se neke od njih dovelo u stanje oto?nog pogona i energetske neovisnosti.

Za one koji su relativno novi u svijetu vjetroelektrana, treba napomenuti i da je prva hrvatska vjetroelektrana izgra?ena na otoku Pagu, a prvi hrvatski pilot projekt vjetroelektrane na otoku Visu na lokaciji Stupiš?e je zako?en u visokoj fazi razvoja upravo zbog spomenute uredbe, i to unato? punoj potpori tadašnje vlade. Nadajmo se da se takvi primjeri ne?e ponoviti, kao i da vjetroelektrana na Pagu ne?e ostati zadnja vjetroelektrana izgra?ena na otoku.

Osim dobrih vijesti o vjetroelektranama, na konferencije je spomenuto i da ?e se revidirati studija utjecaja na okoliš za HE Ombla, zbog sumnje u ekološku i ekonomsku isplativost projekta, te da ?e rezultati revizije s prijedlozima daljnjeg postupanja biti dostavljeni Vladi na razmatranje. Oko spomenute studije ve? duže vrijeme u stru?noj javnosti kruže razne informacije, a na projekt smo se i sami osvrnuli. Uz sadašnja saznanja ne mogu re?i da se istome snažno protivim, me?utim dok god se ne iskoriste dostupni i znatno jeftiniji svi potencijali HE Dubrovnik, HE Ombla se ne ?ini kao rješenje koje je ovog ?asa nužno potrebno.

Tema je bila i izgradnja termoelektrane Plomin C, aktivnosti za koju su u smislu pripreme dokumentacije ve? po?ele, te je ministrica Holy izjavila da se ne protivi izgradnji ovog objekta radi diverzifikacije proizvodnje, ali da ?e se tražiti upotreba najmodernije tehnologije radi smanjenja ispuštanja emisija u okoliš. Iako na ovom mjestu snažno promoviramo ideju o energetskoj neovisnosti do 2050., te potrebu da se sve snage usmjere na izgradnju obnovljivih izvora energije, isto tako je o?ito da bi termoelektrana Plomin C puno pomogla u smanjenju uvoza velikih koli?ina elektri?ne energije i pokretanju dijela gospodarske aktivnosti, no samo ukoliko se napravi u relativno kratkom vremenskom periodu i uz stroge mjere ekološke zaštite.

Škrlec je izjavio i da ?e se morati izgraditi zna?ajan broj novih energetskih objekata, a posebno onih koji ?e pove?ati udio obnovljivih izvora energije, te kritizirao neulaganje HEP-a u prijenosnu mrežu, kao i ograni?enje od 360 MW vjetroelektrana koje se mogu trenutno priklju?iti. Naglasio je da se tome unato? niti toliko objekata nije izgradilo i priklju?ilo. Tako?er je izjavio i da "postoji niz mogu?nosti koje nisu tehni?ke prirode, kako bi se pove?ao udio obnovljivih izvora i na tome treba raditi." O ovoj temi je sve re?eno više puta, pa bih ovim putem izrazio nadu u promjenu ovog stanja po hitnom postupku.

Od interesantnih stvari za enegetiku spomenuta je i reorganizacija i bolje funkcioniranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku u?inkovitost, kao i reviziju trenutne mreže Natura2000, što s obzirom na dosadašnju praksu i 32% zauzete površine na kojoj je ograni?ena gospodarska aktivnost (pa i ona u skladu s ekološkim ciljevima), tako?er veseli. Takva revizija bi potencijalno otvorila mogu?nosti dodatnih kvalitetnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana.

I za kraj, ministrica i njen tim o?ito imaju ozbiljne i ambiciozne planove u implementaciji "zelenih" projekata, što je svakako pohvalno. Tako?er je sasvim jasno da ?e za provedbu nekih ideja, posebno onih vezanih za energetiku biti nužna kvalitetna suradnja s Ministarstvom gospodarstva, koje je resorno ministarstvo za energetska pitanja. Ono što je u svemu ovom nepoznanica je, koliko ?e se uspjeti nametnuti Ministarstvu gospodarstva sa svojim idejama, te koliko ?e predstavnici Ministarstva gospodarstva uvidjeti i prihvatiti sve mogu?nosti koje im obnovljivi izvori pružaju, te da li ?e dobiti dužnu pažnju potrebnu za zna?ajniju realizaciju projekata. Na kraju, uz sve dobre namjere možda ?emo za godinu ili dvije i opet žaliti za ministarstvom energetike, ili ministarstvom održivog razvoja. Ali ja osobno odbijam biti pesimist prerano, i zasada se nadam da ?e se stvari pomaknuti s mrtve to?ke.

Tags:     vjetroelektrane      otoci      otok      Ministarstvo zaštite okoliša i prirode      Mirela Holy      Davor Škrlec      Stupiš?e      Ombla      Plomin      HEP      Natura2000      Ministarstvo gospodarstva
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?