Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Radaru nevidljivi vjetroagregati E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 08 SijeÄŤanj 2012 22:21

U ovom ?lanku koji se oslanja na ?lanak iz ?asopisa Wind Technology predstavljamo nove tehnologije lopatica nevidljivih radarima koje su u razvoju. Ve? smo pisali o ovoj temi u dva navrata u ?lancima sa sli?nim naslovom "Slijede?i korak industrije energije vjetra: nevidljivi vjetroagregati" i "Vjetroagregati nevidjivi radarima", s tim da ?e ovaj ?lanak biti detaljniji, te ?e obraditi sve metode kojima se želi smanjiti utjecaj vjetroagregata na radare.

Ozbiljniji razvoj vjetroagregata nevidljivih za radare je zapo?et po?etkom ovog stolje?a, nakon što je uo?eno da su tisu?e MW vjetroelektrana na ?ekanju jer se nalaze na mjestima gdje postoji problem interferencije s lokalno postavljenim radarima. Procjenjuje se da je u svijetu barem 20 GW vjetroelektrana u zastoju zbog zabrinutosti oko interferencije sa radarskim sustavima, i to i civilnim i vojnim. Posebno je problemati?an utjecaj vjetroelektrana na sustave kontrole zra?nog prometa.

U razvoju lopatica nevidljivih za radar najdalje je stigao Vestas, koji je na Me?unarodnom forumu za vjetar i radar u Kanadi, u srpnju ove godine objavio da je uspješno testirao vjetroagregat u stvarnoj veli?ini koji je koristio tehnologiju nevidljivosti. Vestas je tu tehnologiju razvijao zajedno sa tvrtkom QinetiQ koja ina?e razvija tehnologiju za vojnu i stratešku industriju.

Kako vjetroagregat utje?e na radar

Vjetroagregati su velike strukture, a vjetroelektrane su velika podru?ja sa mnogo velikih gra?evina koje zajedno sa svojim reflektiraju?im površinama i rotiraju?im lopaticama predstavljaju zna?ajan radarski presjek (RCS – Radar Cross Section). Jednostavno gledaju?i to zna?i da oni izgledaju kao veliki stati?ki ili treperavi objekt na ekranu radara, ?ime drugi objekti mogu postati nejasni, pa postoji zabrinutost zbog mogu?eg utjecaja na zra?ni promet. Taj problem je zna?ajan u „manjim“ državama sa puno zra?nog prometa i puno projekata velikih vjetroelektrana kao što su Velika Britanija i Nizozemska. Prema procjenama je samo u Velikoj Britaniji 12 GW projekata vjetroelektrana u zastoju zbog ovog problema. Naravno problemi postoje i u drugim zemljama, kao što su recimo neki dijelovi SAD-a.

Povijesni pregled problema

Ve? tokom 2003. godine je Odjel za razmjenu i industriju vlade Velike Britanije zatražio studiju utjecaja vjetroelektrana na radare kako bi što bolje razumjeli kompleksne me?uutjecaje, i kako bi razvili smjernice industriji vjetra za najbolju procjenu lokacija vjetroelektrana s ciljem smanjivanja interferencije. Po?etnu studiju je izra?ivao QinetiQ, tada nedavno privatizirani dio DERA-e (Agencija za istraživanje i procjenu obrane) unutar kojeg je prije 60 godina i osmišljen radar. Oni su korištenjem kompjuterskih simulacija, prou?avanjem postoje?ih vjetroelektrana i testiranjem na terenu Enercon E66 vjetroagregata uz eksperimentalni radarski sustav, uspjeli razviti model za operatere vjetroelektrana, te su došli i do drugih korisnih otkri?a. Najvažnije od tih otkri?a je bilo da se RCS vjetroelektrana najviše može smanjiti pomo?u materijala koji apsorbiraju radarske signale. Visina stupa se pokazala nebitnom za RCS, ali zato oblik kabine i stupa mogu smanjiti utjecaj na radar.

Radarska interferencija

Radarski sustavi rade na na?in da šalju pulsove radio valova koji se odbijaju od objekata. Vra?anjem valova do radarske stanice promjene u dolaze?em signalu se interpretiraju pomo?u softvera te se generira slika onog što je na putu zrake. Naj?eš?e se objekti prikažu kao slika ili to?ka na ekranu. Što je ve?i RCS to je on uo?ljiviji na ekranu. Civilni zrakoplovi imaju veliki RCS pa su lako uo?ljivi na ekranu, dok su vojni zrakoplovi isprojektirani za mali RCS.

Radari se razlikuju i po valnim duljinama koje koriste. Radari sa duga?kim valnim duljinama koriste nižu frekvenciju i rade na ve?em podru?ju. Kod njih je ve?a šansa pojave objekta, ali tako?er lakše dolazi do interferencije ili pojave "sme?a" na ekranu. Kra?i radari koji se uglavnom koriste u civilnim agencijama pokazuju manje "sme?a", ali njima ?eš?e promaknu mali i nevidljivi objekti.

Stupovi i kabine vjetroagregata su poseban problem za radare jer su veliki, a lopatice dodatno i rotiraju. Sami radari su uglavnom isprogramirani da ignoriraju objekte koji se ne mi?u, ali to se ovdje ne može primijeniti pošto se kod vjetroagregata lopatice konstantno vrte. Zbog te vrtnje radari na lokaciji vjetroelektrana prikazuju zbunjuju?i veliki objekt, odnosno crnu rupu na ekranu koju je onda teško razlikovati od drugih objekata na tom mjestu, odnosno od zrakoplova neovisno na kojoj visini lete. Drugi problem je da vjetroelektrane mogu stvoriti i podru?ja zasjenjenja pri ?emu se ne mogu vidjeti zrakoplovi koji lete na nižim visinama. Velike vjetroelektrane mogu utjecati i na navigacijske instrumente na brodovima i zrakoplovima što je veliki problem posebice kod mnogobrojnih projekata sa velikim priobalnim vjetroagregatima na Sjevernom moru.

Op?enito vjetroagregati utje?u na radio valova na više na?ina. Staklom poja?ana plastika koja ?ini ve?inu vjetroagregata je sama po sebi refleksivna, kao što su i gromobrani koji se nalaze na unutarnjoj strani lopatica i stupa. Stupovi i kabine mogu imati velike RCS-ove pogotovo kad je na lokaciji puno vjetroagregata. Kut i nagib lopatica isto može utjecati na RCS. Recimo ako se lopatice nalaze pod kutem 90 stupnjeva u odnosu na radar imat ?e ve?i utjecaj nego da se nalaze u nekoj drugoj poziciji.

Za smanjenje RCS-a postoji nekoliko potencijalnih rješenja unutar samog sustava radara odnosno unutar softvera.Index ÄŤlanka
Radaru nevidljivi vjetroagregati
#2
Sve stranice
 
Komentari (1)
Astrologer And Psychic Reading In Johannesburg City In Gauteng And Duran In Ecuador Call +27656842680 Traditional Healer And Love Spell Caster In Pietermaritzburg City South Africa And Goiești Commune in Romania
1Petak, 08 Prosinac 2023 05:03
Ramadan Love Spells And Astrological Healing Services
Astrologer And Psychic Reading In Johannesburg City In Gauteng Call +27656842680 Traditional Healer And Love Spell Caster In Pietermaritzburg City South Africa,

How Does An Astrologer Approach A Solution To Your Problem?

An astrologer’s first and foremost step is to know everything about the relationship. How it started, when, and how it was going till now. What was the factor that made you feel that things are not going fine? When was the first time you felt a communication gap? These are some of the issues and questions that the astrologer will pick up with you. Afterward, he will do a reading of your birth charts trying to understand the factors of your life to know if you both are right for each other. Once he is through with all the readings and knowing things from you about your relationship, he will start to tell you why you are facing these differences in your relationship and how you should proceed towards working on them. Sheik Umaru will guide you on the remedies and mantras how you should use them at your home so that they don’t have a reverse effect.
#Ramadanlovespells
Call/WhatsApp +27656842680
babaumaru44@gmail.com
https://twitter.com/BabaUmaru44
https://www.dibiz.com/babaumaru44
https://medium.com/@babaumaru44
https://www.ramadanlovespells.com
https://www.pinterest.com/sheikumaru/
https://www.instagram.com/babaumaru44
/https://www.tiktok.com/@sheikumaru?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=hugNAPNqTJc
https://www.linkedin.com/in/sheik-umaru-99a567254/
https://www.facebook.com/Ramadaovespellsindurban
https://community.conservativenewsdaily.net/Sheikumaru
https://business.google.com/dashboard/l/04846913995549405845
https://www.quora.com/profile/Ramadan-Love-Spells-And-Astrological-Healing-Services

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?