Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz regije

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 17 VeljaÄŤa 2013 17:20

Eko Kvarner je zajedno s nekoliko lokalnih politi?kih staranaka i uz podršku nezadovoljnog lokalnog stanovništva održao tiskovnu konferenciju na kojoj su izrazili nezadovoljstvo idejom izgradnje vjetroelektrane na podru?ju Fužina. Njihovu kompletnu izjavu možete na?i u nastavku teksta.

Nezadovoljni idejom izgradnje vjetroparka na podru?ju Fužina te provedbom Studije o utjecaju na okoliš tog postrojenja ju?er su u Fužinama predstavnici fužinskog ogranka EKO Kvarner i nekoliko politi?kih stranaka održali tiskovnu konferenciju na kojoj su, uz obrazloženje svojih stavova, najavili daljnje aktivnosti koje bi, ako to bude potrebno, mogle završiti i raspisivanjem referenduma na kojem bi se mještani ovog kraja izjasnili podupiru li projekt vjetroparka, ili su protiv.

Predsjednica Eko Kvarnera Fužine Jadranka Zanoškar Radoševi? isti?e kako i njena udruga i veliki broj drugih ljudi smatra da ?e štetni utjecaj na biljni i životinjski svijet ovog podru?ja biti velik.

„Na javnoj raspravi bilo je jako puno primjedbi od strane mještana, ali i državnog poduze?a „Hrvatske šume“. No, po informacijama koje mi imamo sva ?e ta stajališta biti marginalizirana i nadležne županijske institucije sigurno ?e donijeti odluku kojom ?e podržati gradnju vjetroparka. To mi ne želimo prihvatiti pa ?emo nastojati kroz izvanrednu sjednicu Op?inskog vije?a Fužina promijeniti odluku o izgradnji vjetroparka, a bude li trebalo, organizirat ?emo peticiju za provo?enje referenduma. Fužine su u proteklih pola stolje?a dale ve? izuzetno puno kad je rije? o energiji – od akumulacijskih jezera, dalekovoda i plinovoda – i taj novi „doprinos“ nije nam potreban, tim više što Zvirjak i Kobiljak nikako nisu lokacije pogodne za vjetropark budu?i da bi se svega 700 metara od prvih ku?a gradilo 12 vjetrenja?a visokih 185 metara što bi imalo strašan utjecaj na izgled krajobraza“, rekla je Zanošar Radoševi? naglasivši kako Studija nije ra?ena po zakonima Republike Hrvatske i EU odredbama.

Mr. Željko Perkovi?, ?lan Op?inskog vije?a Fužine i šumarski stru?njak, naglasio je kako projekt uop?e nije ekološki i to ne samo zbog toga što bi izgradnjom bilo uništeno više od 30 hektara kvalitetne prirodne bukovo-jelove šume ve? i stoga što je rije? o podru?ju na kojem postoji osam ugroženih i više od 30 zašti?enih biljnih vrsta, 99 vrsta ptica od kojih je 98 vrsta zašti?eno, sedam vrsta šišmiša koji su svi zašti?eni, a taj je predio i stanište medvjeda, vuka i risa.

„Smatram da bi zbog brojnih propusta Prostorni plan trebalo staviti van snage, a izgradnju vjetroparka zaustaviti jer je to projekt štetan za Hrvatsku, a korist ?e imati jedino investitor i izra?iva?i studije“, rekao je Perkovi?.

 

Damir Zanoškar, ugledni hrvatski p?elar i ?lan PGS-a upozorio je kako bi gra?evinski radovi na izgradnji vjetroparka mogli naštetiti sustavu pitke vode ovog kraškog podru?ja te naglasio kako je neobi?no da je šuma na lokaciji Zvirjaka i Kobiljaka sve donedavno bila zašti?ena, a onda je ta odredba o zaštiti odjednom – ukinuta. [SEEbiz/Novi list]

I u ovom slu?aju, kao i u još nekima prije pokazuje se i stje?e dojam, barem prema javno dostupnim informacijama, da državne institucije, ali i sami investitori u projekte koji bi trebali pogodovati razvoju lokalnih zajednica jednostavno zakazuju. Jer projekti vjetroelektrana upravo to i jesu, prilika za razvoj lokalnih zajednica. No, kada se lokalna zajednica pobuni protiv takvih projekata, o?ito je da postoji problem koji nije na vrijeme uo?en, prihva?en i rješen na sveop?e zadovoljstvo.

?itaju?i izjavu može se komentirati nekoliko stvari. Prije svega, što se ti?e izjave o tome kako je 700 metara premala udaljenost vjetroagregata od ku?a, ta izjava nema svoje stru?no uporište, jer je to uobi?ajena praksa u zemljama Europske Unije na koju se izjava u jednom dijelu i poziva, a dodatno i sa tehni?ke strane to je udaljnost koja osigurava stanovništvu apsolutno sigurnost u smislu utjecaja buke, treperenja sjene i sli?nih neželjenih utjecaja. Komentar o vizualnom utjecaju vjetorelektrane bi trebao biti sastavni dio studije utjecaja na okoliš, te bi se u tom smislu morale uvažavati primjedbe (ukoliko postoje) lokalne zajednice u procesu javnog uvida u studiju.

U izjavi se tako?er navodi uništavanje 30 hektara šume, dok se u sažetku studije za spomenutu vjetroelektranu na stranicama Ministarstva zaštite okoliša navodi znatno manji broj. Nejasno je zašto dolazi do te razlike, s time da 30 hektara za 12 vjetroagregata zvu?i previše. No isto tako stoji ?injenica da gradnja vjetroelektrana u gustim šumskim podru?jima nije uobi?ajena praksa. Dodatno se navodi veliki broj biljnih i životinjskih vrsta koje bi bile ugrožene vjetroelektranom. Iako se ta izjava može lako relativizirati, s obzirom na veliki broj lokacija u Hrvatskoj sa manje raznolikom florom i faunom, ali i na lokacijama koje nisu pošumljene, postavlja se pitanje koliko su i koje institucije odgovorne za prostorno planiranje, i zašto se u prostornom planu nalazi lokacija sa spomenutim obilježjima?

Navodi se i da korist od izgradnje imaju samo investitor i izra?iva?i studije, što nikako nije to?no, jer osim što se tokom gradnje naj?eš?e zapošljavaju i koriste lokalne tvrtke, nakon gradnje ?e se nekoliko osoba zaposliti na održavanju i pogonu vjetroelektrane, a kada ista krene sa pogonom lokalna zajednica za svaki proizvedeni kWh dobiva naknadu od 1 lipe, što bi u slu?aju vjetroelektrane od 36 MW na godišnjoj razini mogao biti prihod za lokalnu zajednicu od oko 100.000 eura, a to u svakom slu?aju nije malo novaca u prora?unu. Isto tako svaka vjetroelektrana je u interesu Republike Hrvatske pošto je potrebno do 2020. ostvariti cilj izgradnje 1.200 MW vjetroelektrana da bi se zadovoljili zahtjevi EU, a sada ih je u pogonu manje od 200 MW.

Me?utim, s obzirom na sve otegotne okolnosti koje su navedene vezano za ovu vjetroelektranu name?u se neka pitanja, kao npr. Zašto investitori uporno ne uspijevaju ili ne žele kontrolirati NIMBY efekat, te zašto od samog po?etka lokalne zajednice ne shva?aju kao svoje partnere? Zašto državne institucije prilikom prostornog planiranja uop?e dopuštaju planiranje izgradnje vjetroelektrana na gusto pošumljenim i florom i faunom bogatim podru?jima, kada ima i drugog izbora? Te zašto se investitori i izra?iva?i studija utjecaja na okoliš bolje ne potrude lokalnim zajednicama objasniti sve prednosti koje im ovakvi projekti donose, ali i upozoriti ih na mane? Problem centralizirane države je i taj što se o pitanjima utjecaja na lokalnu zajednicu za ovakve velike projekte sve odlu?uje negdje drugdje. Lokalne zajednice bi trebale imati znatno ve?u ulogu u procjenama studija i iskazivanju podrške pojedinim projektima.

Tags:     studija utjecaja na okoliš      vjetroelektrana      fužine      europska unija
 
Komentari (7)
7Ponedjeljak, 15 Travanj 2013 17:46
uvela ljubica
Na Crnom brdu u mjestu Danilo Biranj (500 tanovnika) šibensko-kninska županija postavili su vjetropark od sedam vjetroelektrana u neposrednoj blizini ku?a, 300- 400 metara. Lokalna vlast nas nije sazvala, a ni objasnili nam što ?e nam izgraditi iznad glava i kakve ?emo posljedice imati.S vjetrenja?ama je niknulo novo igralište u mjestu sa dobrom rasvjetom(umjetna trava, ograda).Pa zar toliko vrijedimo? Jadno.
Svi su se uhvatili o?uvanja šuma, voda, zvijeri itd. Nigdje se ne spominju STANOVNICI koje živi u neposrednoj blizini. Od buke, vibracija,niskih frekvencija nema mira ni danju ni no?u. Svi smo na rubu živaca doslovno, a ništa promjeniti nemožemo. Sad prave pristupne puteve za nove vjetroelektrane u Danilo Gornjem, mjestu nasuprot nas. Bit ?emo okruženi šumom vjetrenja?a, a ne parkom.
Toliko su bili izdašni gradski oci da nemamo ni vanjsku rasvjetu, nogostup, a selo puno mladih obitelji i djece.
Svaka vam ?ast gorani.Nedajte se.Želim vam uspjeh u vašoj borbi protiv vjetroparka. Nama ni dragi bog više ne može pomo?i.Do?ite kod nas.Vidjet ?ete "studija o utjecaju na zdravlje ljudi" iz prve ruke.Jedina prava, a ovo što pišu stru?njaci je da sebe ograde.
Sve oni znaju. Pametni su to ljudi, ali politika.....
Odgovor:
6ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 12:53
E J
Zahvaljujem se na ovom iscrpnom izvještaju. Vrlo korisno.
prilog
5ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 08:27
Jadranka Zanoškar
Želimo vas informirati da je Javna ustanova Zavod za prostorno ure?enje Primorsko Goranske Županije bio naru?itelj "Analize prostornih mogu?nosti za korištenje energije vjetra u PGŽ" koju je izradio (EIPH) Energetski Institut Hrvoje Požar u studenom 2009g. U Analizi je razra?ena metodologija izbora i ocjene potencijalnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana u PGŽ. (Analiza je objavljena na google)
Pitanja koja se postavljaju i koja je UDRUGA EKO KVARNER OGRANAK OP?INE FUŽINE uputio u PGŽ su sljede?a ( ako dobijemo odgovore informirati ?emo vas):
1.Zašto ova analiza i navedena metodologija ocjene lokacije nije korištena pri ocjeni lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)"Zvirjak i Kobiljak. Iz takve biste analize vidjeli da ova lokacija pogoduje jedino investitoru( državne k.?., blizina puta, blizina dalekovoda – jednostavan priklju?ak na el. mrežu) dok u odnosu na zaštitu prirode i stanovništva ima najniže ocjene. Ako takva analiza ne daje temelje za takvu ocjenu zašto se je financirala od strane PGŽ. Koliko je ta analiza koštala, i da li je to primjer kako PGŽ razbacuje novac svojih poreznih obveznika.
2.Zašto u toj analizi nije obra?ena lokacija na koju je u svibnju 2009.g. Izmjenama i dopunama PP Op?ine Fužine preseljena lokacija „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)" iz Li?kog polja na Zvirjak i Kobiljak. Zašto je u analizi uop?e obra?ivano Li?ko polje kad je ta lokacija promjenjena s obzirom da studija datira od studeni 2009g. Da li to zna?i da uop?e niste bili informirani o promjeni lokacije ili izvo?a?a analize niste obavjestili o navedenim izmjenama.
3.Predvi?ene lokacije vjetroagregata su na dijelovima k.?.5410/1, 5463/1, 5522/1, 5745,5722, 5723, 5733, 5778, 5779 u ZK odjel Delnice k.o. Li?. Ova je rubna preborn šumema visokog uzgojnog oblika, sjemenja?e koje karakterizira preborna struktura. Pomla?ivanje je u ovim sastojinama trajno i uvijek prisutno. I vegetacijski je pokrov, zahvaljuju?i preboru, stalan te pruža zaštitu šumskom tlu od nepovoljnih utjecaja. Preborni na?in gospodarenja tim sastojinama ni?im ne ugrožava njihovu potrajnost. Ovo je stanište bogato zavi?ajnim zašti?enim biljnim i životinjskim vrstama. (Nismo našli primjer da je netko u svijetu u takvim šumama napravio vjetropark .I izvo?a?i studije donjeli su nam brošuru na javnu raspravu gdje je to napravljeno samo u plantažnim šumama u svijetu ). Ove šume Gorskog kotara, "vrata" Gorskog kotara (barijera izme?u primorske i kontinentalne klime) još su za vrijeme banovine hrvatske (1940g.) proglašena zaštitnom šumom k.o. Li? z.k.1502, ZK odjel Delnice,gdje je upisan taj teret. 2009g. k.?.pod teretom preseljene su u z.k. 1819 , ZK odjel Delnice, k.o. Li? - bez tereta. Molimo Vas odgovor iz kojih razloga i kojom odlukom R Hrvatske je sa ovih k.?. skinut teret "zaštitna šuma" 2009g.
4.Zašto PGŽ nije zajedno sa Op?inom Fužine i Op?inom Bakar nakon
Mišljenja Ministarstva Zaštite okoliša i prirode svojim dopisom KLASA:612-07/12-0110472 URBROJ: 517-07-1-1-2-12-4 Zagreb od 6. lipnja 2012.g.
razmotrila problem lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“ Zvirjak i Kobiljak i eventualno na tom širem podru?ju našla riješenje za alternativnu lociranje Vjetroparka izme?u te dvije op?ine, a da se ne napravi takav ekocid samo iz razloga da takav jedan projekt "stane" u k.o.Li? i ne prelazi granice op?ina? Zašto ga se usprkost navedenom MIŠLJENJU ("potrebno provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogu?nosti") i dalje gura na ovu neprihvatljivu lokaciju? Zar ne postojite zato da bi rješavali ovakve situacije gdje jedan "pohlepni" mali na?elnik želi uništiti prostor ( u interesu investitora), za koji je još putopisac D. Hirc 1898g. “Malo ima krajeva i u stranim zemljama gdje ti krasota leži kao na dlanu" Fužine su "okružene visokim brjegovima ,koje pokriva šuma” i “ki?eno je odijelo što ga Fužina nosi i njime se ponosi”?
5.PROSTORNI PLAN OP?INE FUŽINE
?lankom 125 stav 5 Druge izmjene i dopune prostornog plana ure?enja, obzirom da se predvi?ene lokacije vjetroparka Zvirijak i Kobiljak nalaze unutar neistraženog vodozaštitnog podru?ja odre?enog Prostornim planom Primorsko-goranske Županije (SN 10/5, 12/5) odre?ena je mjera zabrane bilo kakvih zahvata u prostoru prije provedenih hidrogeoloških istraživanja.Stoga tražimo da nam odgovorite zašto takva istraživanja nisu zatražena?
Obnovljivi izvori energije su nužnost i treba ih podržavati u interesu održanja ?ovjeka na ovoj planeti. No, kod nas, na Balkanu sve poprima karikaturalne oblike pa tako i slijepo, nekriti?ki guranje vjetroelektrana svugdje gdje ima vjetra pri ?emu je interes investitora na vrhu prioriteta. Nitko se ne obazire na negativan utjecaj na okoliš i ljude (Wind turbine syndrom). Na podru?je Fužina gura se vjetroelektrana koja ?e srušiti 30 ha samonikle bukovo-jelove šume koja je prirodna barijera primorske i gorske klime, uništava se stanište zvjeri i ptica, u neposrednoj blizini naselja. Predvi?enih 12 vjetroagregata bit ?e visoki ukupno s lopaticama 185 m – 700 m od prvih ku?a! (visina Zg katedrale je 100 m)...itd. Razvijena Europa "dala bi sve" za ovo bogatstvo koje je naša rijetka komparativna prednost. Nije li to paradoks koji se kontekstualno sasvim uklapa u profil male balkanske državice koja je prepuna bizarnosti. U ime "zelene energije" srušiti 30 ha "zelene" šume i rastjerati životinje i ljude ( jer PGŽ ne obavlja svoju osnovnu funkciju u suradnji op?ina na svom podru?ju - pronalaženjem najboljih riješenja za svih)? Još jednom, zelena energija nema alternativu, ali mudro i 'cum grano salis'!
4ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 06:23
Damir Zanoškar
Predmet:
Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbeZAŠTITA ŠUME
Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , prirodna je šuma jele i bukve izrasle na vapnena?koj podlozi kroz tisu?e godina, izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR . Smješten na samom rubu GORSKOG KOTARA njegov je klimatološki zaštitni uticaj veoma velik. Šuma zadržava oblake i pove?ava koli?inu oborina koje su veoma zna?ajne za održavanje EKO sustava i život ljudi.
Izgradnjom vjetroparka koji je smješten po cijeloj površini visoravni, sje?a 24 - 30 hektara visokovrijedne šume u studiji je minimizirano i tendeciozno proglašeno prihvatljivim.
- U studiji nisu obra?eni podaci o mogu?im vjetroizvalama ( 80 tih godina prošlog stolje?a orkanski vjetrovi poharali su zasa?ene mlade sastojine jele i smreke na podru?ju Zvirjaka.
- Otvaranjem sastojine jele i bukve koridorima širokim 10 m pa do 20m u samom srcu šumskog sustava optere?uju se stabla koja nisu rubna i nisu prilago?ena jakim i olujnim udarima bure i juga te se mogu o?ekivati velike štete na cjeloj visoravni.
- U studiji nisu dovoljno dobro obra?eni utjecaji SUŠENJA JELE koja raste na vapnencu, sa plitkim pokrovom rizosfere koja zadržava vodu, omogu?ava simbiozu mikroorganizama, gljiva (micelij – mikoriza – opskrba jele vodom i mineralnim tvarima) i jele da u teškim sušnim uvjetima prežive. EKO SUSTAV po?iva na kristalnim nogama i veoma lako može do?i do lan?ane katastrofe i odumiranja jele. Po?etkom stolje?a na podru?ju Kobiljaka probijena je cesta širine 5 do 6 metara u dužini od 2 km što je dovelo do ekološke katastrofe i odumiranje preko 30% sastjina jelove šume ispod i iznad ceste.
- Zanemaren je utjecaj rada lopatica, preusmjeravanje gibanja zraka (topliji zrak radom lopatica spušta se na nižu razinu i udara o tlo i šumu što dovodi do bržeg isušivanja plitke rizosfere i onemogu?uje transpiraciju vlage iz zraka u krošnjama jele, kondenzaciju na okolnim stjenama, jedinim izvorima vlage u ljetnim sušnim mjesecima.
ISUŠIVANJE OKOLNOG PROSTORA, ONEMOGU?AVANJE TRANSPIRACIJE VLAGE IZ ZRAKA kao i SMANJENJE KONDENZACIJE PREDUVJET SU EKOLOŠKE KATASTROFE I ODUMIRANJE JELE NA VISORAVNI ZVIRJAK.
- U POTPUNOSTI JE ZANEMARENO OŠTE?ENJE ŠUME UDAROM LEDA SA LOPATICA, Led na podru?ju visoravni ZVIRJAK veoma je ?esta pojava, naslage ve?e od 50 mm rušile su okolne dalekovode, ošte?ivale šumske sastojine. Možemo samo zamisliti zale?enu šumu koju bombardiraju komadi leda otkinutih sa lopatica koji velikom brzinom udaraju u stabla i u tako kriti?nim uvjetima mehani?ka ošte?enja mogu biti izuzetno opasna za opstojnost ŠUME, ŽIVOTINJA i LJUDI.

IZ SVIH NAVEDENIH RAZLOGA SMATRAMO DA PLANINSKA VISORAVAN ZVIRJAK NIJE POGODNA ZA IZGRADNJU VJETROPARKA, UGROŽAVA CIJELI EKOSUSTAV VISORAVNI i UGROŽAVA OPSTANAK BILJNE i ŽIVOTINJSKE ZAJEDNICE.

- P?elarska udruga MEDUN Delnice
- UDRUŽENJE P?ELARSKIH UDRUGA PGŽ
- Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva, naslovni predava? na Veleu?ilištu Rijeka biotehnologija – p?elarstvo. Predstavnik p?elara PGŽ u Hrvatskom p?elarskom savezu i ?lan upravnog odbora HPS-a.
3ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 05:57
Damir Zanoškar
Predmet:
Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbeZAŠTITA VODA
Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR, prirodni filter oborinskih voda koje otje?u podzemnim tokovima ka izuzetno ZNA?AJNIM i ZAŠTI?ENIM IZVORIMA i vodocrpilištima u priobalju. U bližoj okolici nalaze se vodocrpilište „DOBRICA“ (Bakarski zaljev), podzemna akumulacija (arhiv HEP-a i grada Crikvenice) podno Tribaljskog polj cca 1 000 000 m3 izuzetno kvalitetne vode izdašnosti 150 l/s u sušnom razdoblju, vodocrpilište SUŠICE i IZVOR NOVLJANSKE ŽRNOVNICE ?ijom se vodom opskrbljuju priobalni gradovi i naselja Crikvenice i Novog Vinodolskog.
Proglasiti prostor Zvirjaka slivnim podru?jem Bakarskog zaljeva izvorišta Žminica bez detaljnih namjenskih hidrogeoliških istraživanja, tj. samo na temelju pretpostavki, veoma je tendeciozno i u krajnjem slu?aju neozbiljno. Nacrtana razvodnica slivova nije to?na jer je ranijim istraživanjima (prof. Poljak, inž Pavlin ) koja su ra?ena za potrebe HEP-a utvr?eno da podru?je Razomira i Medve?aka pripadaju slivnom podru?ju SUŠICE (tribaljske podzemne akumulacije).
Planinska visoravan ZVIRJAKA 900 m.n.v. na sjeverozapadnoj strani naslonjena je na vodonepropusnu andenzitnu jezgru (kamenolom Benkovac), koji grani?i sa Lepeni?kim poljem i potokom Rje?inom koja djelomice ponire ispod masiva Tuhobi?a i izvire u Bakarskom zaljevu (utvr?eno bojanjem Na-florescinom). Svi ostali vodotoci sjeverno i sjeveroisto?no od Zvirjaka (potok Benkovac koji ponire podno Zvirjaka, Li?anke ponor podno Bitoraja i Kobiljaka u slivu su Novljanske Žrnovnice ili Sušice !!!.
Zanimljiv je podatak da su nakon izgradnje HE- Tribalj u Vinodolskoj dolini, presušili neki izvpori (sliv Dubra?ine) koji su do tada bili aktivni tijekom cijele godi, a sada se aktiviraju za visokih vodnih valova ili preljeva u sustavu HE Tribalj.
Na južnoj strani visoravan Zvirjaka i Planinu Medve?ak dijeli krška ponikva sa dnom na 740 m.n.v. koja sa velikom vjerojatnoš?u povezuje vode ZVIRJAKA i MEDVE?AKA u istu sustav i sa velikom vjerojatnoš?u dio su slivnog podru?ja SUŠICE i Tribaljske akumulacije. Gotovo svi istraživani vodotoci nadzemni i podzemni na podru?ju op?ine Fužine imaju pravac pružanja jug – jugoistok i prate vanjska obilježja terena, razvodnice vodopropusnih vapnena?kih gorja i vodonepropusnih silikatnih brda koja su fenomen na podru?ju Gorskog Kotara..
Procjena na osnovi vlastitog speleološkog iskustva (speleološko društvo „Pauk“ ), na istraživanju ponora potoka Vrata, ponora Li?anke, i izvorišta Li?anke i malog Vrela (ronjenje kroz sifone i podzemne prolaze – suradnja s francuskim speleogom roniocom Franck Vasseurom, 1997-1999), istraživanje jama i ponikvi (vrta?a) na podru?ju Gorskog kotara i šire.. Istraživanja podzemnih tokova i njihovo kartiranje za potrebe HE Vinodol.
Izgradnjom VJETROPARKA na podru?ju ZVIRJAKA trajno ?e do?i do ošte?enja šumskog pokrova, tankog sloja rizosfere i njene funkcije prirodnog filtera, vrta?e na podru?ju Zvirjaka bit ?e optere?ene velikom koli?inom iskopanog materijala, miniranjem i iskopima rastreseno okolno podru?je, izgradnjom prometnica i platoa za stupove vjetroagregata ubrzat ?e protjecanje oborinskih voda, eroziju okolnog zemljišta i sva potencijalna zaga?enja djelovanjem strojeva i ljudi do mogu?ih havarija na vjetroelektranama, istjecanje ulja u okoliš, mogu dovesti do trajnog ošte?enja hidrološki gledano VISOKO VRIJEDNOG PROSTORA i do trajnog zaga?enja zaliha pitke vode na podru?ju PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE.
Havarije na podru?ju vjetroparka mogu izazvati izuzetno jaki udari vjetra, led koji je izražen na tom podru?ju (lomovi stupova dalekovoda koji su dimenzionirani za velika optere?enja – led preko 5 cm) kao i udari groma koji su voma ?esti (lom lopatice – Vrataruša).
Prema UVJETIMA URE?ENJA PROSTORA PGŽ NA PODRU?JU VJETROPARKA prije bilo kakvih drugih radova TREBA PROVESTI DETALJNA HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA da se utvrdi to?na pripadnost sliva visoravni ZVIRJAK, da se utvrdi u koju kategoriju zaštite podru?je pripada a sve drugo je AVANTURIZAM sa nesagledivim posljedicama za IZVORIOŠTA PITKE VODE koja ?e u bliskoj budu?nosti imati STRATEŠKI ZNA?AJ za opstanak ljudi na ovom prostoru.
Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva,
speleolog ?lan speleološke udruge „Pauk“ Fužine.
Odgovor:
2Srijeda, 20 VeljaÄŤa 2013 22:27
E J
Otkupna cijene elektri?ne energije je 74 lipe, no to nije poticaj. Prosje?na otkupna cijena elektri?ne energije u Hrvatskoj je oko 50 lipa, s time da neke elektrane (termoelektrane) u HEP-ovom sustavu imaju proizvodnu cijenu elektri?ne energije i preko 1 kn po kilovatsatu, dok uvozna elektri?na energije nekad košta i više od toga, a nekada je tu negdje na razini otkupne cijene za vjetroelektrane. Moglo bi se još analizirati proizvodnu cijenu elektri?ne energije iz vjetroelektrana nakon isteka 14 godine, itd. itd. Poanta je, vjetroelektrane, ako su pravilno planirane, pomažu razvoj lokalne zajednice. Uostalom prošle godine je cijena elektri?ne energije za gra?anstvo bez ikakvog utjecaja obnovljivih sko?ila za 20%, a naknada za obnovljive u strukturi cijene na ra?unima iznosi 0,5%.
ve - novac
1Srijeda, 20 VeljaÄŤa 2013 19:13
adrijana radoševi?
mala replika - ?injenica je da ?e lokalna samouprava dobivati 1 lipu po kilovatsatu, ali je isto tako i ?injenica da ?e investitor od RH dobivati 74 lipe poticaja po kilovatsatu.
Pošto su stanovnici lokalnih samouprava ujedno i gra?ani republike hrvatske, zgodno je uo?iti mehanizam spojenih posuda.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?