Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Energija vjetra u energetici - #3 E-mail
Autor Edo Jerki?   

Prema regijama, vode?i proizvo?a? i korisnik energije vjetra je i dalje Europa, ali Sj. Amerika i Azija svakim danom sve vie napreduju. I u godinama globalne financijske krize interesantno je primijetiti kako trita Europe i SAD-a, pa i Kine i Indije i dalje premauju sva o?ekivanja novo instalirane snage, to je samo dokaz koliko su energija, i posebno obnovljivi izvori energije trajna vrijednost u koju se uvijek isplati ulagati. Mnoge drave su obnovljive izvore energije, a posebno vjetar uvrstile u svoje dugoro?ne planove ekonomskog oporavka i posebno sve ve?e elje za energetskom neovisno?u.

Kada govorimo o svjetskim regijama, treba spomenuti da su regije June Amerike i Afrike izuzetno bogate energijom vjetra i njihov ja?i prodor na svjetsko trite je zapo?eo, ali se pravi boom tek o?ekuje u sljede?ih nekoliko godina, a zna?ajan doprinos ukupnoj instaliranoj snazi se o?ekuje i u Australiji.

Prema zadnjoj direktivi EU iz 2009. godine 34% elektri?ne energije do 2020. godine mora biti proizvedeno iz obnovljivih izvora, a najve?i doprinos bi trebale ostvariti upravo kopnene vjetroelektrane koje su trenutno najjeftinija tehnologija za iskoritavanje nekog obnovljivog izvora energije. Sukladno tome EWEA je podigla ciljeve instaliranja vjetroelektrana sa 180 GW na 230 GW do 2020., i uklju?ila u tu brojku i 40 GW sve naprednijeg trita priobalnih vjetroelektrana. Cilj za 2030. je podignut sa 300 GW na 400 GW.

Vjetroelektrane u Europi 2008. godine
Vjetroelektrane u Europi krajem 2008. godine, izvor: EWEAIndex članka
Energija vjetra u energetici
#2
#3
#4
#5
#6
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?