Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Informacije i "polinformacije" E-mail
Autor Marijan Kalea   
Utorak, 28 Svibanj 2013 16:58
Apsolutno je "poluinformativna" (da se poslužim Vašim atribuiranjem) Vaša re?enica: "Hrvatska ima zadani cilj obnovljivih u ukupnoj potrošnji do 2020. koji je obvezuju?i i koji se iz ove perspektive može dosti?i jedino velikim rastom tržišta vjetroelektrana i solarnih elektrana." Taj cilj za 2020. godinu (20% OIE u bruto finalnoj potrošnji energije spram tog udjela u 2011: 15,7%) Hrvatska može posti?i jedino uskla?enim rastom korištenja OIE za: (a) proizvodnju elektri?ne energije, (b) za proizvodnju toplinske energije (kogeneracije, uš?uvanje korištenja ogrjevnog drva i sun?ani kolektori!) i (c) za proizvodnju biogoriva (gdje smo doista, danas, na nuli, a trebalo bi da je pod uljanom repicom ve? oko 100 tisu?a hektara, do 2020. godine: 200 tisu?a hektara!). Stoga je apsolutno i nedvojbeno poluinfornmacija da ?emo cilj do 2020. godine dosti?i samo nastojanjima na podru?ju (a). Podru?je (a) i (b) podjednako u?estvuju u naših sadašnjih 15,7%, s oko 20 PJ svako (2011)! Uop?e; kanite se olakog pridruživanja omalovažavaju?ih stavova Vašim neistomišljenicima (primjerice: jednostrani i nestru?ni). Gdje je Vaša višestrani?nost? Da o vjetroelektranama smiju raspravljati samo oni koji "imaju prakse u razvoju i upravljanju istima= - molim Vas! Zar to nije eklatantan poziv na jednostanost u gledanju. Najbolje kažite: "Nemojte nas smetati!" (aktualni apel jednog uglednog našeg solarca), ali znajte: dok god to budete radili angažiraju?i naš novac (za otkup proizvedene elektri?ne energije, garantirano u sljede?ih 14 godina), morate dopustiti da vas "smetaju" i obi?ni gra?ani a kamoli stru?njaci argumentirano širim pristupima od Vaših! (Molim da mi promptno ne odgovarate kao što imate obi?aj, zlorabe?i svoju poziciju. Ra?e smireno razmišljajte o tome što sam Vam ovdje napisao. U najmanju ruku, radi poštovanja mojih godina.)
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?