Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Vjetroelektrane u Crnoj Gori E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 16 Travanj 2012 22:04

Crna Gora je odlu?ila svoje ciljeve za obnovljive izvore ispuniti prvenstveno gradnjom vjetroelektrana, te su u tu svrhu organizirali tender na razini države kojim su dodijelili koncesije i prava gradnje na dvije najbolje lokacije u državi. Ukupna planirana snaga vjetroelektrana na te dvije lokacije je 96MW, od ?ega bi se 50 MW trebalo izgraditi na lokaciji Krnovo (uz mogu?nost proširenja za dodatna 22 MW), a 46 MW na lokaciji Mošura.

U rujnu 2009. godine Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o vjetroelektranama kojom se ure?uje postupak razvoja, izgradnje i pogona vjetroelektrana. Na podru?ju bivše Jugoslavije ovo je jedinstveni primjer Uredbe koja se fokusira na samo jednu tehnologiju za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Uredbom su jasno definirane obaveze države, tj. nadležnog Ministarstva zaduženog za energetiku prije raspisivanja tendera, te isto tako obaveze i prava investitora. Tako je obaveza Ministarstva mogu?nost izvo?enja vjetroelektrana sa prostorno planskog aspektai aspekta priklju?enja na elektroenergetsku mrežu, a u njihovoj nadležnosti je i pitanje rješavanja vlasništva nad zemljištem. Ministarstvo javna nadmetanja raspisuje sukladno programu razvoja i korištenja obnovljivih izvora energije ili na inicijativu investitora.

Osim uvjeta koje na javnom nadmetanju investitor mora ispuniti, definiraju se i osnovne stavke ugovora s investitorom, te njegova prava, ali i obaveze.

Ovim na?inom planiranja gradnje vjetroelektrana izbjegnuto je puno problema, nepoznanica i rizika koje investitori prolaze prilikom postupka razvoja projekta kakav je primjerice u Hrvatskoj. Neke bitne stavke izgradnje vjetroelektrane i rizici se definiraju i rješavaju u po?etnoj fazi projekta, tako da je investitorima daljnji razvoj projekta relativno manje rizi?an.

Vlada Crne Gore je 2010. odlu?ila da ?e na elektroenergetski sustav do 2025. godine priklju?iti 100MW vjetroelektrana. S obzirom na izdane dvije koncesije za 50 (+22) i 46 MW, u slu?aju realizacije oba projekta bi taj cilj bio popunjen. Kako se na vjetroelektrani Krnovo isho?enje zadnjih dozvola o?ekuje uskoro, te je prakti?ki odabrana oprema, isti bi mogao biti u pogonu sljede?e godine ?ime bi to postala i prva izgra?ena vjetroelektrana u Crnoj Gori, a vjerojatno i prva na podru?ju bivše Jugoslavije, osim onih izgra?enih u Hrvatskoj. Prema zadnjim informacijama koje kolaju  vjetroelektrana na lokaciji Mošura, za koju je koncesiju dobila španjolska Fersa Energia je prilikom isho?enja dozvola imala odre?enih problema sa studijom utjecaja na okoliš, ali se o?ekuje njena izgradnja kada se ti problemi riješe na adekvatan na?in.

Sve u svemu, Crna Gora je zadala cilj izgradnje vjetroelektrana koji izgleda relativno mali, ali s obzirom na veli?inu države je sasvim pristojan. Tako?er, s obzirom na donešene uredbe i procedure ispunjavanje cilja bi se moglo desiti puno prije roka za koji je isti donesen.

Bit ?e interesantno promatrati razvoj tržišta vjetroelektrana nakon izgra?enih VE Krnovo i VE Mošura. Naime, s obzirom na potencijal vjetra u Crnoj Gori bi se moglo izgraditi puno ve?i broj vjetroelektrana sa poprili?no dobrim faktorom optere?enja. U tom smislu se ve? radi na projektu podmorskog istosmjernog kabela prema Italiji koji bi mogao potaknuti razvoj i daljnjih vjetroelektrana u Crnoj Gori, a ?ija bi se proizvedena elektri?na energija prodavala na talijanskom tržištu. Isto tako, Crna Gora ?e do 2020. godine vjerojatno biti u mogu?nosti prodavati obnovljivu energiju i drugim zemljama u regiji.

Tags:     vjetroelektrana      Crna Gora      Krnovo      Mošura      Fersa Energia      Ivicom Consulting      podmorski kabel
 
Komentari (1)
Staziranje
1Subota, 04 VeljaÄŤa 2017 12:55
Dusan Stamenkovic
Poštovani,

Ja sam Dušan Stamenkovi?, studiram na dual degree master programu Industrial Material Flow Management u Nema?koj na Univerzitetu u Trieru.

Prvu godinu mastera sam završio na Tehnološkom Fakultetu u Leskovcu (Srbija), kao i osnovne studije na ekološkom inženjerstvu.

Smer se bavi održivim razvojem, ekološkim pitanjima,upravljanje otpadom,obnovljivim izvorima energije, pisanje studije slu?aja.

Ovaj mail Vam upu?ujem kako bi dobio informacije da li vaša kompanija nudi mogu?nosti za stažiranje ?

Srda?an pozdrav,
Dušan Stamenkovi?

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?