Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Projekt EU: TOPWind E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 28 Kolovoz 2011 09:59

Projekt TOPWind (Tehnološka platforma Operativnog programa vjetra) je projekt Europske Unije pod paskom Sedmog okvirnog programa (FP7) Europske Unije.

On predstavlja nastavak Windsec projekta i cilj mu je osigurati kvalitetan rad Europske tehnološke platforme za energiju vjetra (TPWind). TOP Wind ?e igrati klju?nu ulogu u postizanju ciljeva TPWinda.

Projekt je zapo?eo 1. velja?e 2011., a završava 31. sije?nja 2014. Sam TPWind je nastao 2005. a projekt je služeno zapo?eo 2006. Od 2007. dobiva financiranje Europske Komisije (kao projekt Windsec: 2007-2010, TOP Wind projekt: 2011-2014).

Jedan od ciljeva TPWinda je poboljšanje komunikacije sa sektorom energije vjetra, ?ime bi se pove?ala njegova vidljivost i utjecaj, širile bi se informacije o uspješnom razvoju i postignu?ima i razvile bi se strategije za rast sektora (kao što su implementacija Europske inicijative za vjetar, koji je dugoro?ni, veliki program za potporu razvoja energije vjetra, a razvio ga je TPWind zajedno sa EU Institucijama i zemljama ?lanicama, a zapo?et je 2010.)

Drugi ciljevi TPWinda su identifikacija podru?ja koja imaju potencijal za razvoj, istraživanje ili inovativnost. Ta sva podru?ja ?e se prou?iti te ?e biti dana prednost onima koja su potrebna, a glavni cilj ?e biti smanjenje troškova. To ?e pomo?i u postizanju ciljeva Europske Unije koji se ti?u proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora energije. TPWind ?e tako?er procijeniti fond koji je dostupan za obavljanje ovog posla, iz javnih i privatnih izvora.

Platforma povezuje igra?e u industriji vjetra i u istraživa?koj zajednici kao i predstavnike drugih sektora koji zajedni?ki ?ine „kriti?nu masu“ koja ima dovoljno znanja i iskustva kako bi napravila realisti?an skup ciljeva za razvoj vjetra u Europi. EWEA je koordinator ovog projekta, a partneri na projektu su Garrad Hassan i Risoe/DTU.


Sama struktura TPWinda se sastoji od uobi?ajenog tajništva, izvršnog odbora, koordinacijskog odbora, savjetodavnog odbora i pet radnih skupina koje su podijeljene na sektore u energiji vjetra. Radna grupa 1 pod nazivom Uvjeti vjetra se fokusira na podru?ja gdje je eksploatacija vjetra mala, i koja treba razviti. Posebna pozornost ?e se obratiti na priobalna podru?ja i na podru?ja s ekstremnom klimom. Radna grupa 2 ima naziv Sustavi energije vjetra, a fokusira se na smanjenje troškova vjetroagregata. Radna grupa 3 ima naziv Integracija u elektroenergetsku mrežu, a cilj je omogu?iti što bolju integraciju od pojedina?nih vjetroelektrana do ve?ih skupina vjetroelektrana u elektroenergetsku mrežu. Osnovna struktura mreže bi zbog toga morala biti adaptirana da može primiti ve?u koli?inu varijabilnih proizvo?a?a elektri?ne energije. Radna grupa 4 pod nazivom Priobalne vjetroelektrane se fokusira na razvoj i istraživanje u sektoru priobalnog vjetra. Posljednja radna grupa 5 pod nazivom Okoliš i razvoj se fokusira na utjecaj na okoliš, društveno prihva?anje, prostorne planove i ekonomske utjecaje istraživanja, inovacija i razvoja.

Dodatne informacije o samom projektu i njegovim ?lanovima možete na?i na: http://www.windplatform.eu/.

Tags:     projekt      topwind      tpwind      europska unija      windsec      garrad hassan      risoe      vjetroelektrane
Index ÄŤlanka
Projekt EU: TOPWind
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?