Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 27 Studeni 2014 03:20

Hrvatska energetska regulatorna agencija je 10. studenog objavila javnu raspravu o Desetogodišnjem planu razvoja hrvatske prijenosne mreže koja je trajala samo dva tjedna, a za dokument koji ima 153 stranice.

U dokumentu se u planovima priklju?enja osim standardnih hidroelektrana od obnovljivih izvora energije u ve?em obimu spominju samo vjetroelektrane. Ostali obnovljivi izvori energije se spominju samo u kontekstu postojanja potencijala za iste, ali i o?ekivanje da ?e se takve elektrane isklju?ivo priklju?ivati na distribucijsku mrežu. Tako?er se u kontekstu malih distribuiranih izvora navodi da se njihov mogu?i utjecaj na prijenosnu mrežu ne uzima u obzir, što zna?i da se ne o?ekuje ve?a realizacija takvih projekata.

Kod vjetroelektrana se ponavljaju stari problemi pri ?emu je prvi i najve?i problem još uvijek HOPS-ova kvota od 400 MW za vjetroelektrana o kojoj periodi?no pišemo ve? godinama, a koja je u suprotnosti sa Energetskom strategijom Republike Hrvatske iz 2009. godine koja je navela 1.200 MW vjetroelektrana do 2020. godine. S obzirom da se ovaj problem vu?e ve? duži niz godina bilo je za o?ekivati da HOPS predloži nova jasna rješenja problema penetracije vjetroelektrana na prijenosnu mrežu, ali to nažalost nije slu?aj, te se samo spominju isti problemi (za koje je upitno da li su uop?e realni!) koji su poznati godinama. Time se sustavno ko?i razvoj sektora, a da se u smislu rješavanja problema ne poduzima ništa.

Zanimljivo je da se HOPS u planu poziva na nediskriminatorni pristup pružanja pristupa i usluge svim korisnicima prijenosne mreže, a u isto vrijeme samo za vjetroelektrane navodi dubinski pristup financiranju priklju?ka vjetroelektrana za investitore. S druge strane HOPS planira investirati svoja sredstva kako bi omogu?io priklju?ak za termoelektrane za koje se planira izgradnja u slijede?ih deset godina. Istovremeno nigdje se ne navodi regulacijska uloga i sposobnost takvih elektrana u smislu pove?anja mogu?nosti prihvata vjetroelektrana na mrežu.

Ukoliko se pogledaju samo iznosi potencijalnih ulaganja konvencionalnih elektrana u odnosu na vjetroelektrane razlika je ogromna, pa se tako u idu?ih deset godina potencijalno planira uložiti ?ak 1,5 milijardi kuna u konvencionalne elektrane ukoliko budu izgra?ene, dok se za vjetroelektrane planira samo 317,5 milijjuna kuna. Još je zanimljivije da se iza 2020. godine uop?e ne planira uložiti sredstva u dodatni priklju?ak vjetroelektrana (odnosno mogu?nost ve?eg priklju?ka istih) dok se u toj fazi planira ?ak 740 milijuna kuna potencijalnih investicija u konvencionalne elektrane.

Ovakav plan je apsolutno suprotan ciljevima razvoja elektroenergetskog sektora prema Energetskoj strategiji Republike Hrvatske i EU direktivama, te se ovako može o?ekivati isklju?ivo daljnje pove?anje ovisnosti o uvozu energenata, pa i elektri?ne energije, daljnja velika karbonizacija u sektoru, te dugoro?na nekonkurentna cijena proizvodne elektri?ne energije na tržištu.

I makar je HOPS zadužen isklju?ivo za transparentno upravljanje prijenosnom elektroenergetskom mrežom, ovakav desetogodišnji plan se ne može nazvati nikako druga?ije nego tendencioznim i nerazvojnim. Tendencioznim jer se implicira investiranje u priklju?ak za termoelektrane ?ime se iste subvencionira u odnosu na vjetroelektrane koje moraju dubinski pla?ati svoj priklju?ak na mrežu. Nerazvojnim jer se ne rješavaju problemi sa integracijom ve?eg broja obnovljivih izvora u sustav direktno, nego se navode samo neke mogu?nosti rješenja.

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?