Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 16 Listopad 2014 12:40

GWEC je prije nekoliko mjeseci objavio svoj godišnji pregled tržišta vjetroelektrana sa fokusom na 2013. godinu o ?ijoj smo objavi pisali i za koji smo najavili detaljniji pregled u budu?nosti. U slijede?ih nekoliko mjeseci napravit ?emo pregled najzanimljivijih dijelova tog izvještaja sa naglaskom na pojedine zanimljive države i regije. Danas u posljednjem dijelu donosimo pregled ostalih bitnih tržišta na svijetu.

Francuska

Francuska ima drugi najve?i vjetropotencijal u Europi koji je rasprostranjen po cijeloj državi prakti?ki ravnomjerno. Tako?er postavila si je cilj od 25 GW vjetroelektrana do 2020. godine, pri ?emu bi 6 GW trebalo biti priobalnih.

Prošle godine je instalirano 631 MW vjetroelektrana, ?ime je ukupno postignuto 8.254 MW vjetrolektrana u pogonu kroz 4.200 vjetroagregata. Njihov udio u ukupnoj proizvodnji države je 3,3%, a godišnja proizvodnja je 15,9 TWh. Ipak, samo tržište je palo za 24% u 2013. godini.

Po?etkom prošle godine je objavljena druga faza tendera za izgradnju 1.000 MW priobalnih vjetroelektrana, a projekti se planiraju na sjeveru Francuske, te bi u pogon trebali u?i izme?u 2021. i 2023. godine. Glavni igra?i  na Francuskom tržištu vjetroelektrana su Vestas, Repower, Enercon, Gamesa, Nordex i Siemens. Samo Vestas, Repower i Enercon imaju udio na tržištu od 79%.


Slika 1: Godišnja i ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u Francuskoj

U Francuskoj bi prema njenom zakonu za okoliš Grenelle 23% elektri?ne energije trebalo do?i iz OIE do 2020. godine, pri ?emu treba izgraditi 25 GW vjetroelektrana, a svaka regija ima svoj regionalni plan razvoja koji ukupno predvi?aju 28.377 MW vjetroelektrana. Ipak, prošle godine je instalirano manje od pola od potrebnih 1.400 MW vjetroelektrana koje bi omogu?ile da se instalira 19.000 MW kopnenih vjetroelektrana do 2020. godine.

Francuska je prošle godine uvela nove administrativne mjere koje bi trebale pojednostaviti isho?enje dozvola uklju?uju?i odre?ivanje zona za vjetroelektrane na regionalnom nivou, a ne na lokalnom, ukidanje minimuma od barem pet vjetroagregata za dobivanje feed-in-tarife, te omogu?avanje razvoja vjetroelektrana u prekomorskim regijama.

Konstantne promjene u legislativnom okviru su uzrokovale da razvoj projekata u Francuskoj traje šest do osam godina, zbog problema sa feed-in-tarifom koju je prou?avala Europska komisija zbog pojedinih žalbi, problema sa elektroenergetskom mrežom i problema sa avijacijom i radarima koji su uzrokovali pove?anje troškova projekata.

Situacija u budu?nosti je još uvijek siva pošto se pretpostavljaju daljnji problemi sa legislativom, a i ne zna se kada ?e biti objavljen novi tender za priobalne vjetroelektrane.

Njema?ka

Njema?ka je ostala Europski predvodnik za implementaciju vjetroelektrana, te je na kraju prošle godine imala 34.250 MW kroz 23.761 vjetroagregata, a prošle godine je instalirano 3.238 MW, što je bio rast od 29% u odnosu na godinu prije. Ta brojka uklju?uje i 520 MW priobalnih vjetroelektrana i 766 MW koji su zamijenili 258 MW postoje?ih kroz repowering.

Vjetroelektrane su pokrile 8% potreba za elektri?nom energijom Njema?ke, a 23,5% energije je proizvedeno iz svih OIE. Vode?a regija je Donja Saska sa 7.646 MW, s tim da je ve?ina novih projekata instalirana u srednjoj i južnoj Njema?koj.


Slika 2: Godišnja i ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u Njema?koj

Ove godine se o?ekuje pove?anje Njema?kih ciljeva za OIE, te se tako?er procjenjuje pove?anje tržišta zamjene starih vjetroagregata novima, s time da je glavni problem države neadekvatna elektroenergetska mreža koju treba optimizirati i ubrzano razviti.

Njema?ko doma?e tržište je bilo vrlo stabilno zadnjih nekoliko godina, te se o?ekuje daljnji rast ukoliko ne bude politi?kih problema. Ove godine se o?ekuje 2.500 do 3.000 MW kopnenih vjetroelektrana i otprilike 1.500 MW priobalnih vjetroelektrana. U budu?nosti se o?ekuje ve?i rast priobalnih vjetroelektrana, s time da je daljna budu?nost upitna jer se još ne zna kakva ?e biti legislativa odnosno nove feed-in-tarife za lokacije sa nižim brzinama vjetra.

Indija

Tokom prošle godine je Indija instalirala 1,7 GW vjetroelektrana, te je došla na ukupno ?etvrto mjesto na svijetu sa preko 20 GW instaliranih vjetroelektrana. Ipak rast je usporio zadnjih godina zbog ukidanja svih poticaja - koji su prošle godine djelomi?no vra?eni.

Trenuta?no obnovljivi izvori energije ?ine 67% instalirane snage, te pokrivaju 5% proizvodnje elektri?ne energije, a planira se instalirati još ?ak 15 GW do 2017. godine. Jedan od glavnih problema Indije je neadekvatna elektroenergetska mreža zbog ?ega se planira uložiti 500 milijuna eura u integraciju OIE u mrežu uz pomo? Njema?ke. Cilj je instalirati 30 GW OIE do 2020. godine


Slika 3: Godišnja i ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u Indiji

Indija je ove godine predstavila i državnu misiju za energiju vjetra ?iji je cilj posti?i 100 GW instalirane snage vjetra do 2022. godine, što je veliki rast u odnosu na trenuta?nih 20 GW. Od regija najve?u instaliranu snagu ima Tamil Nadu sa 7.751 MW.

Krajem prošle godine je 19 postoje?ih proizvo?a?a vjetroagregata imalo tvornice u Indiji, a krajem ove godine bi ih trebalo biti više od 20. Vode?i na tržištu su Suzlon, Wind World i RRB Energy zajedno sa GE-om, Siemensom, Sinovelom i drugima.

Godišnje instalacije su padale od 2011. do prošle godine ponajviše zbog problema sa poticajima, elektroenergetskom mrežom i predvi?anjima. Ukoliko se bude provodio novi obnovljivi plan Indija ?e uložiti tri puta više novaca u obnovljive u idu?ih pet godina nego u zadnjih pet godina. Ako sve bude po planu ove godine bi Indija trebala instalirati više od 2.500 MW vjetroelektrana.

Japan

Japan je tre?u godinu za redom imao godišnji trgovinski deficit, a jedan od razloga je veliki uvoz fosilnih goriva nakon katastrofe u Fukushimi zbog koje su ugašeni svi nuklearni reaktori u državi.

Na kraju prošle godine je u Japanu bilo 2.661 MW vjetroelektrana, što ?ini samo 0,5% instalirane snage u državi, s time da je prošle godine instalirano samo 50 MW. Osim toga je iz pogona izašlo 2,1 MW vjetroelektrana, a 24,4 MW je bilo priobalno.

Japan ima dobru feed-in-tarifu za kopnene i priobalne vjetroelektrane iako Japansko udruženje za energiju vjetra smatra da ona treba biti ve?a za priobalne vjetroelektrane. Ipak, unato? tarifi problem je i sa vrlo striktnim zakonom za Studije utjecaja na okoliš koje je do sada prošlo samo 174 MW vjetroelektrana, s time da je u postupku 3.963 MW. Ubrzani rast tržišta se o?ekuje od 2016. godine.

Jedan od problema je mreža za koju je najavljena liberalizacija. Ve?ina kopnenog potencijala vjetra u Japanu je na sjeveru Hokkaida i Tohokua gdje ne postoji adekvatna elektroenergetska mreža.

Japan ternuta?no ima tri proizvo?a?a koji drže više od 60% tržiša, a to su Mitsubishi, Hitachi i JSW. Japansko tržište vjetroelektrana se tek sada budi, te se ?eka ubrzani rast koji bi mogao uslijediti od 2016. godine.

Meksiko

Meksiko je tokom prošle godine instalirao 380 MW vjetroelektrana, te ih sada ima 1.917 MW. Taj rezultat je malo slabiji nego što se planiralo. Meksiko planira proizvoditi 35% elektri?ne energije iz OIE do 2024. godine, s time da privatne tvrtke mogu sudjelovati na tržištu kao nezavisni proizvo?a?i koji proizvode vlastitu energiju, kao mali proizvo?a?i ili kroz izvoz u druge države.

Krajem godine je uveden novi zakon kojim se ukida elektroenergetski monopol u državi, kojim ?e se osnovati nezavisna energetska regulatorna komisija koja ?e izdavati sve dozvole te regulirati tržište.

Jedan od glavnih problema tržišta je nedostatak prijenosnih mreža, te se traže rješenja za taj problem. U budu?nosti se o?ekuje veliki rast vjetroelektrana pošto Meksiko ima odli?ne resurse vjetra, te planira posti?i 35% OIE do 2024. godine. Cilj je posti?i  12.000 MW vjetroelektrana do 2022. godine.

Poljska

Vjetroelektrane su najbrže rastu?i OIE izvor u Poljskoj, a prošle godine ih je instalirano 894 MW, te ih ukupno ima 3.390 MW koje proizvode 5.822 TWh elektri?ne energije - odnosno 3,6% potreba države.

Na tržištu su dominantni proizvo?a?i Vestas, Gamesa, GE, Senvion i Enercon koji pokrivaju 70% tržišta pri ?emu Vestas ima udio od ?ak 30%. U Poljskoj se za vjetroelektrane koriste mehanizmi zelenih certifikata uz obvezu za opskrbljiva?e da se elektri?na energije iz OIE mora kupovati. Sam sustav certifikata se nije pokazao najboljim izborom zbog pada cijena, te se stoga o?ekuje promjena sustav potpora i prelazak na aukcijski mehanizam koji bi omogu?io poticajnu cijenu tokom 15 godina, a u kojem ?e mo?i sudjelovati samo projekti koji su prošli pretkvalifikaciju.

Prema NREAP-u bi Poljska trebala instalirati 6.550 MW vjetroelektrana do 2020. godine uklju?uju?i 500 MW priobalno, i 550 MW malih vjetroelektrana. O?ekuje se da ?e Poljska u budu?nosti instalirati 500 MW vjetroelektrana godišnje u skladu sa ciljevima vlade. Ipak postoje bojazni oko novog zakona o obnovljivima koji bi mogao utjecati na budu?nost samog sektora. Isti bi trebao iza?i do kraja ove godine.

Južnoafri?ka Republika

U JAR-u je kona?no ubrzano krenuo razvoj vjetroelektrana, te su prvi vjetroagregati ušli u pogon. O?ekuje se razvoj 5 GW vjetroelektrana do 2019. godine, od ?ega je 1.198 MW dobilo financiranje, a 634 MW ?e uskoro u?i u pogon. Dodatnih 787 MW je blizu financiranja.

Unato? tome što JAR ima velike vlastite izvore ugljena, cijena elektri?ne energije ubrzano raste pa je zato cijena energije iz vjetroelektrane prošle godine postala niža od termoelektrana na ugljen. Vjetroelektrane u JAR-u dobivaju ugovor o otkupu elektri?ne energije na period od 20 godina sa pravom prvenstva.

Vode?i developeri u državi su African Clean Energy Developments, Mainstream Renewable Power, Jeffrexys Bay i Windlab. Developer sa najviše financiranih projekata je Innowind. Problemi kod industrije vjetra su potreba za lokalizacijom proizvodnje, mogu?nost prestanka politi?ke potpore vjetroelektranama, potencijalni problemi sa budu?im troškovima elektroenergetske mreže, a i troškovi tendera za program nabave novih vjetroelektrana je izazovan za male igra?e.

O?ekuje se da ?e JAR izgraditi više od 5.000 MW vjetroelektrana unutar deset godina, a osim toga bi JAR mogao postati središte proizvodnje i razvoja industrije za cijelu južnu Afriku.

Švedska

Vjetroelektrane su u Švedskoj ubrzano rasle zadnjih godina, te je udvostru?ena instalirana snaga u zadnje tri godine. Sada postoji 4.470 MW vjetroelektrana, od ?ega je prošle godine instalirano 724 MW pri ?emu je 211,7 MW priobalnih. Ukupno se 7% elektri?ne energije dobiva iz vjetroelektrana.

Tokom prošle godine je u pogon ušla jedna od najve?ih vjetroelektrana u Europi Jadraas snage 200 MW. Švedska je prošle godine podijeljena na ?etiri podru?ja za aukciju novih vjetroelektrana kako bi se bolje iskoristili potencijali, te smanili problemi u prijenosu elektri?ne energije iz vjetroelektrana. Švedska i Norveška imaju zajedni?ki sustav elektri?nih certifikata ?iji je cilj proizvoditi 26,4 TWh elektri?ne energije iz OIE (bez velikih HE) do 2020. godine.

I u Švedskoj postoje problemi sa elektroenergetskim mrežama, a glavni je da developer vjetroelektrana mora pokriti sve troškove poja?avanja mreže ukoliko su oni potrebni i ukoliko je developer prvi na odre?enom podru?ju. Tu se o?ekuje promjena na na?in da ?e svaki devloper pla?ati dio razvoja mreža, što zna?i dijeljenje troškova u budu?nosti. Drugi dugoro?ni problem je potreba spajanja Nordijske elektroenergetske mreže sa ostatkom Europe kako bi se lakše regulirala proizvedena elektri?na energije. Priobalne vjetroelektrane nemaju posebnu potporu te ih je stoga teško razvijati u ovom trenutku.

Ove godine se o?ekuje instalacija 1 GW novih vjetroelektrana, a budu?nost je neizvjesna zbog mogu?nosti da nove kvote za proizvodnju energije iz vjetra budu preniske. O?ekuje se da ?e tržište pasti nakon ove godine, te ?e onda stagnirati idu?e tri  ?etiri godine.

Turska

Turska je prošle godine instalirala 646 MW vjetroelektrana, te je na kraju godine imala ukupno 2.959 MW. Od 2010. godine Tursko tržište raste za 500 MW godišnje, a o?ekuje se da godišnji rast bude 1.000 MW od ove godine.

Turska bi mogla dosti?i izme?u 10,5 i 20 GW vjetroelektrana u idu?ih deset godina ovisno o regulatornom okviru. U svakom slu?aju se o?ekuju velike investicije idu?ih godina.

Na kraju prošle godine je najviše vjetroelektrana bilo u regiji Aegaen sa 1.210 MW, a pratila ju je Marmara sa 1.054 MW, te mediteranska regija sa 435 MW. Vode?i developeri su lokalni i to Polat Energy sa 326 MW, Demirer Holding sa 314 MW i Bilgin Energy sa 295 MW. Turska se sve više okre?e prema obnovljivim izvorima energije zbog brzo rastu?eg elektroenergetskog sektora, te ima cilj od 30% elektri?ne energije iz OIE do 2023. godine.

Turska ima solidnu feed-in-tarifu kroz period od 10 godina sa dodatnim bonusima ako se koriste lokalne komponente. Isto tako je krajem prošle godine došao novi zakon o elektri?noj energiji prema kojem postoje dvije faze za dobivanje dozvole, te u prvoj developer ima 24 mjeseci za skupiti dozvole koje omogu?uju dobivanje energetske licence. Osim toga ?e se od sada godišnje objavljivati koliko se vjetroelektrana može spojiti na regionalnu mrežu.

Tursko udruženje za energiju vjetra o?ekuje 3.800 MW vjetroelektrana do kraja 2014. godine, odnosno 5.000 MW do 2015. godine. Kako bi se postigao cilj od 20 GW do 2023. godine država ?e morati poboljšati prijenosnu mrežu. U razvoju u Turskoj je ?ak 11 GW projekata.

Ukrajina

Ukrajina ima odli?ne potencijale vjetra, s tim da su najbolji uvjeti na južnoj obali Ukrajine uz Crno more kao i u centralnoj Ukrajini i Karpatima.

Prošle godine je Ukrajina instalirala 95 MW, te je imala 473 MW na kraju godine. Vjetroelektrane su prošle godine proizvele 630.000 MWh elektri?ne energije ?ime se pokrilo 0,33% potreba za energijom. Vode?i developeri u Ukrajini su Wind Parks of Ukraine i Wind Power (DTEK).

U Ukrajini postoji feed-in-tarifa (zelena tarifa) koju mogu dobiti samo projekti koji imaju lokalni udio od srpnja prošle godine. Nova Energetska strategija za 2030. godinu predvi?a 6 GW OIE, što je iznimno malo pošto se prije pri?alo o 11% elektri?ne energije iz OIE do 2020. godine.

Glavne barijere za razvoj OIE u Ukrajini su nedostatak strategije i ciljeva, te nedostatak garantiranog pristupa mreži za OIE projekte. Isto tako treba nadograditi prijenosnu elektroenergetsku mrežu, te ukinuti udio lokalne komponente. Osim toga postoje administrativni problemi za dobivanje feed-in-tarife za projekte snage ve?e od 5 MW koji moraju dobiti posebnu dozvolu od operatora sustava.

Ukrajinsko udruženje za energiju vjetra predvi?a 900 do 1.000 MW vjetroelektrana do kraja idu?e godine, odnosno 3.000 MW do 2020. godine.

Velika Britanija

Velika Britanija je predvodnik u razvoju priobalne energije vjetra, a prošle godine je energija vjetra pokrila 5 do 6% potreba za elektri?nom energijom. U Velikoj Britaniji ima 10,5 GW vjetroelektrana kroz 5.327 vjetroagregata. Ukupno ima 105 kopnenih i ?etiri priobalne vjetroelektrane. Prošle godine je instalirano 1.883 MW vjetroelektrana.

Vode?i proizvo?a?i vjetroagregata na tržištu su Siemens (25%), Vestas (22%), Senvion (13%) i Alstom (13%). Velika Britanija ima feed-in-tarifu za male sustave do 5 MW, te obnovljive obveze za ve?e koji ?e ove godine najvjerojatnije biti zamijenjeni sa Ugovorima o razlici. Za sada se ovaj sustav pokazao iznimno dobar. Vlada Velike Britanije planira proizvoditi 15% elektri?ne energije iz OIE do 2020. godine.


Slika 4: Godišnja i ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u Velikoj Britaniji

Glavni problemi u razvoju projekata je dobro razvijena opozicija vjetroelektranama i to posebno na kopnu. Dodatno postoje i problemi sa prijenosnom elektroenergetskom mrežom koju treba poja?ati, kao i problemi sa avijacijom. Osim toga postoje problemi i sa novi Energetskim zakonom kojim se planira promjena poticaja za obnovljive izvore energije.

U budu?nosti se ipak o?ekuje bolja ekonomska klima za nove projekte, ukoliko ?e budu?a vlada i dalje podržavati razvoj obnovljivih izvora energije.

Sjedinjene Ameri?ke Države

Prošla godina je bila iznimno teška za energiju vjetra u SAD-u, s tim da bi ova godina trebala biti puno bolja, te ?ak rekordna. Krajem prošle godine je bilo 61,1 GW vjetroelektrana u pogonu, a u izgradnji je krajem godine bilo ?ak 12.000 MW novih vjetroelektrana. Troškovi vjetroelektrana u SAD-u su pali ?ak 43% u samo ?etiri godine što je omogu?ilo velike nove investicije uz produžetak njihovih PTC poticaja.

Tokom 2013. godine je instalirano samo 1.084 MW vjetroelektrana što je bio pad od ?ak 92% u odnosu na 2012. godinu, a glavni razlog tomu je bila nesigurnost oko produženja PTC-a. Sre?om ti su problemi nadvladani te je tokom prošle godine potpisan rekordan broj ugovora o otkupu elektri?ne energije, te je industrija ujedno riješila i problem pogodnosti PTC-a za budu?e projekte. Osim toga industrija mora natjerati senat da produži PTC nakon ove godine.


Slika 5: Godišnja i ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u SAD-u

Godišnje investicije u vjetroelektrane su zadnjih godina iznosile 10,9 milijardi eura godišnje, a investicije u njih su u zadnje vrijeme najavile i velike multinacionalne kompanije kao što su Facebook, Microsoft i Google, te MidAmerican Energy u vlasništvu Warrena Buffeta. Osim toga je u 29 saveznih država u SAD-u uveden RPS (standard OIE portfelja) kojim se propisuje koliko energije pojedina država mora dobivati iz obnovljivih izvora energije godišnje.

Tokom prošle godine je Colorado postigao novi rekord sa više od 60% elektri?ne energije iz vjetroeletkrana, a sveukupno devet saveznih država proizvodi više od 10% elektri?ne energije iz vjetra. O?ekuje se da ?e se u SAD-u produžiti PTC poticaji i da ?e RPS ostati na snazi u saveznim državama iako ga neki pokušavaju srušiti. Budu?nost energije vjetra je definitivno svjetla.

Prvi dio može se pro?itati ovdje, drugi ovdje, a tre?i ovdje.

Tags:     gwec      tržište vjetroelektrana      svjetski pregled      velika britanija      njema?ka      sjedinjene ameri?ke države      francuska      poljska      ukrajina      japan      južnoafri?ka republika
 
Komentari (1)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1ÄŚetvrtak, 29 Kolovoz 2019 15:34
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?