Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Obnovljivi izvori energije kao budu?nost civilizacije rije?ima Steve Sawyera, glavnog tajnika GWEC-a E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 15:41

U ovom ?lanku prenosimo razmišljanja Steve Sawyera, glavnog tajnika Svjetske udruge energije vjetra (GWEC), o budu?nosti obnovljivih izvora energije.

Ako pretpostavimo da ?e ljudska civilizacija postojati još barem 1.000 godina onda sigurno dolazimo do trenutka kada ?e 100% energetskih sustava koristiti obnovljive izvore energije. Što god mislili o postoje?im rezervama i neotkrivenim izvorima fosilnih goriva i drugih iskoristivih izvora ili radioaktivnih minerala oni ?e u kona?nici biti iskorišteni ili ?e biti preskupi za va?enje.

Politi?ari se ?esto ponašaju kao da imamo dovoljno vremena što naravno nemamo. Kao što znanost pokazuje vršna emisija stakleni?kih plinova odnosno ekvivalenta CO2 mora biti dostignuta u ovom desetlje?u ukoliko želimo dosti?i cilj od porasta temperature ispod 2 stupnjeva celzijusa kojeg je potpisalo 192 država svijeta kroz Okvirnu konvenciju o klimatskim promjenama Ujedinjenih Naroda. Sva istraživanja pokazuju da ukoliko se bude radilo o više od 2 stupnjeva celzijusa cijelo ?ovje?anstvo i biosfera ?e imati velikih problema.

Dakle pitanje o 100% energije iz OIE nije da li? nego kako? i što je još važnije kako brzo i koliko ?e to koštati? Prema rije?ima Ottma Edenhofera koji je bio dio radne skupine za izvještaj o klimatskim promjenama prijelaz ne košta puno. Prema procjenama trošak ?e biti negdje u okviru .06% godišnjeg rasta BDP-a do kraja stolje?a s tim da se u to ne ra?unaju spašeni životi ili ve?i dio izbjegnutih šteta na klimi niti se uzima u obzir sve manja cijena vjetra i solara tokom zadnje dvije-tri godine.

Ali obnovljivi to ne mogu u?initi sami? Danas, ne mogu, ali sutra bi ve? mogli! Iako ne?ete na?i manjak stru?njaka koji ?e re?i da obnovljivi ne mogu u potpunosti isporu?ivati elektri?nu energiju nekom velikom elektroenergetskom sustavu ne?ete na?i puno analiza koje to potvr?uju. Uglavnom se pri?a o tome što ?ete napraviti kada ne bude sunca ili kada ne?e biti vjetra te ?e okrenuti pri?u na neku drugu tehnologiju kao što je "?isti" ugljen, nuklearnu ili CCS (hvatanje i spremanje ugljika). Oni naravno zaborave da hidroelektrane, biomasa, CSP i geotermalna energije nisu varijabilne kao vjetar i solarni fotonapon. Oni zaboravljaju da su ve? sada Brazil, Norveška i Novi Zeland na skoro 100% OIE proizvodnje i da se Danska i Švedska ubrzano gibaju u tom smjeru.

Tako?er zaboravljaju da se sa ve?om pokrivenoš?u mreže i jakim interkonekcijama energija može vrlo efikasno prenositi i da sve više ku?anstava i poslova želi pre?i na samodostatnost i to ponajviše kroz korištenje solarnog fotonapona i drugih malih tehnologija koje su izuzetno pojeftinile zadnjih godina.

Sa dovoljnom mogu?noš?u spremanja energije (revezibilne hidroelektrane, komprimirani zrak, baterije, gorive ?elije), dovoljno dispe?erske obnovljive proizvodnje, energetskom efikasnoš?u, pametnim mrežama tehni?ki je isplativo imati kompletnu elektroenergetsku mrežu korištenjem obnovljivih izvora energije kao što su i razli?ite simulacije na mnogim mjestima u svijetu pokazale.

Dodatno na lokacijama sa velikom koli?inom obnovljivih kao što je Danska vidi se sve ve?a uloga elektri?ne energije za cjelokupni energetskisustav, i to ne samo za transport nego i za grijanje. ?injenica je da je 100% obnovljiva budu?nost tehni?ki isplativa uz nizak ili nikakav trošak za BDP pogotovo ako u obzir uzmemo i uštede goriva za ve?inu ekonomija, te štednju 650 milijardi dolara godišnje poticaja za proizvodnju i potrošnju iz fosilnih goriva. Pitanje je dakle da li je to poli?itki isplativo.

Nažalost imamo vrlo ograni?eno vrijeme da nešto u?inimo prije nego utjecaji na klimu postanu katastrofalni ?ime ?e odluka iz ruku demokratski izabrane vlade prije?i u ruke hitnih službi za katastrofe i na kraju vojske.

Viši po?etni kapitalni troškovi za investiciju u obnovljivu budu?nost sada bi bili ispla?eni uštedom goriva u budu?nosti, bez da pri?amo o drugim uštedama zbog manjeg utjecaja na klimu. Pravo pitanje nije da li si to možemo priuštiti ili ne pošto si ne možemo ne priuštiti...a vremena je sve manje.

Izvor: www.huffingtonpost.com

Tags:     steve sawyer      obnovljivi izvori energije      budu?nost      solar      vjetar      hidro      geotermal      biomasa
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?