Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 24 Kolovoz 2014 22:12

Ekonomija energije vjetra i op?enito energetike zna ponekad biti zbunjuju?a, što protivnici vjetroelektrana ?esto koriste kako bi iste diskreditirali. ?ak i osnovna ekonomija energetskog tržišta se ponekad krivo tuma?i u medijskim napisima.

Zbog toga ?e se u tri ?lanka probati objasniti koncepti kao štu su nivelirani trošak i marginalni trošak, te prou?iti na?in kojim su razli?iti proizvo?a?i elektri?ne energije utjecali na veleprodajnu cijenu elektri?ne energije, koja može ali i ne mora biti reflektirana na maloprodajnu cijenu ovisno o komercijalnim ili regulatornim okvirima koji su na snazi. Osim toga shva?anje vrijednosti izvora energije za društvo može utjecati na druge stvari koje je teže procjeniti u financijskom pogledu (i ?ija vrijednost se ?esto osporava), a koje uklju?uju one?iš?enje, emisiju uglji?nog-dioksida i dugotrajni rizik trošenja goriva ili energetska sigurnost zbog ovisnosti o vanjskim izvorima goriva. Ti vanjski troškovi se uvelike razlikuju ovisno o izvoru energije, te se njihovim razli?itim tuma?enjem mogu dati u potpunosti razli?ite preporuke za definiranje energetske politike.

Troškovi tokom radnog vijeka

Trokovi vjetroelektrana su jednostavnim rje?nikom ono što je potrebno potrošiti kako bi se proizvodila elektri?na energija. Rije? "trošak" zapravo ukazuje na dugoro?ni prosje?an trošak takve proizvodnje tokom radnog vijeka vjetroagregata (specifi?no se to zove nivelirani trošak). Studije tokom godina mnogih priznatih institucija ukazuju da je sadašnja cijena oko 70 € po MWh ?ime su vjetroelektrane došle na razinu ispod cijena tradicionalnih izvora energije (nuklearna energija, ugljen i plin) sa ili bez troškova emisija.


Slika 1: Nivelirani troškovi energije za naj?eš?e izvore elektri?ne energije

Male varijacije u procijenjenim troškovima energije vjetra

Studije investicijskih banaka i drugih analiti?ara su ukazale na sli?an opseg troškova. Op?enito je zanimljivo vidjeti da su procijenjeni troškovi vjetroelektrana uvijek približno isti, te se puno manje razlikuju nego za druge izvore energije i to posebno u odnosu na termoelektrane na plin koje su zna?ajno ovisne o dugoro?nim troškovima goriva. Kod vjetroelektrana se ve?ina troškova zna unaprijed (troškovi proizvodnje i instalacije, te izgradnja prijenosne mreže ukoliko je potrebna). Jednom kada se to napravi ne postoje drugi bitni troškovi osim održavanja i kupovine rezervnih dijelova. To zna?i da ?e nivelirani trošak vjetroelektrana najviše ovisiti o diskontnoj stopi, tj. financijskoj hipotezi koja odre?uje trošak utrošenog novca kojim se po?etni troškovi investicije raspore?uju kroz svaki MWh proizvodnje tokom radnog vijeka vjetroagregata. Period amortizacije po?etne investicije je tako?er relevantan. Diskontna stopa je trošak kapitala koji se koristi za projekt. On ovisi o tome da li ?e tvrtka na?i kredit (cijena kojeg ovisi o kreditnom rejtingu ili bankabilnosti projekta) ili ?e dati equity (koji je naj?eš?e skuplji). Sve zajedno to zna?i da ?e ve?ina prihoda vjetroelektrane tokom njenog radnog vijeka biti iskorištena za otplatu po?etne investicije; ako diskontna stopa bude 10%, a ne 5% nivelirani troškovi rastu otprilike 40%, što je duplo više nego u slu?aju termoelektrane na plin.

Graf na slici 2, koji je doduše malo zastario pokazuje glavne komponente troškova najuobi?ajenijih izvora energije, pokazuje veliki kontrast izme?u elektrana na plin koje troše puno goriva s jedne strane naspram vjetroelektrana s druge, a nuklearne elektrane i termoelektrane na ugljen su negdje izme?u.


Slika 2: Glavne komponente troškova novih elektrana

Kao posljedica toga su marginalni troškovi za vjetroelektrane prakti?ki nula, to jest u svakom trenutku ne košta skoro ništa proizvesti dodatni MWh elektri?ne energije (u principu samo treba više vjetra). S druge strane kod termoelektrane na plin su marginalni trošovi dosta veliki jer za svaki novi MWh treba platiti još plina, te je tako marginalni trošak vrlo povezan sa koli?inom plina kojeg treba uložiti da se proizvede dodatni MWh. S obzirom na totalnu razliku u strukturi troškova treba naglasiti da puštanje tržišta da odlu?i o boljoj tehnologiji nije tehnološki neutralan na?in odabira investicije za proizvodnju elektri?ne energije. Javno financiranje je jeftinije od komercijalnog; s obzirom da razli?ite tehnologije imaju razli?ite osjetljivosti na diskontnu stopu, na tržištu ?e se uvijek odabirati tehnologije koje podržavaju korištenje goriva dok ?e javne investicije više i?i u smjeru vjetroelektrana i nuklearnih elektrana.

Troškovi vjetra su predvidivi

To zna?i da jednom kada se odradi investicija troškovi energija vjetra su prakti?ki fiksni, dok su recimo kod plinskih elektrana uvijek varijabilni i ovise o troškovima goriva, te mogu postati skroz volatilni kroz duži period kao što smo vidjeli zadnjih nekoliko godina. Pozitivna strana vjetroelektrana je da su troškovi skroz predvidivi; manje pozitivno je da isti nisu baš fleksibilni i ne mogu se podesiti varijacijama cijene elektri?ne energije. Specifi?no, proizvo?a?i elektri?ne energije iz vjetroelektrana unose rizik da bi cijena njihove proizvodnje mogla biti ve?a od cijene elektri?ne energije na tržištu u bilo kojem trenutku. Ako to uzmemo obzir kao proizvo?a? bez marginalnih troškova, marginalni tok novca je uvijek bolji kada se proizvodi nego kada se ne proizvodi, što zna?i da odluka o proizvodnji nikad ne?e ovisiti o cijeni. Mogu?nost otplate duga koji je nastao financiranjem po?etne investicije ovisi o cijenama, te ako su te cijene elektri?ne energije preniske kroz predugi period sama vjetroelektrana bi mogla bankrotirati. S druge strane proizvo?a?i iz plinskih elektrana su u riziku ovisno o relativnoj poziciji cijena plina i elektri?ne energije. To je kratkoro?ni rizik pošto oni uvijek mogu odlu?iti ne proizvoditi elektri?nu energiju. Oni tako mogu izbje?i gubitke u toku novca, te sama ?injenica da se mogu ugasiti utje?e na cijenu plina (manja potražnja) i na cijenu elektri?ne energije (manja isporuka). U stvari cijena elektri?ne energije naj?eš?e ovisi o cijenama plina, te zapravo termoelektrane na plin sa svojim kratkoro?nim troškovima utje?u na cijenu elektri?ne energije.

Tržišni mehanizmi

Ovo ukazuje da odabir tržišnih mehanizama i njihov utjecaj na cijenu elektri?ne energije (umjesto državne regulacije) nije tehnološki neutralno; sa svojim mehanizmima ovisnim o cijenama, deregulirana tržišta strukturno podržavaju proizvodnju iz fosilnih goriva za razliku od javno reguliranih tržišta. U Europskoj Uniji je tako tokom zadnjih 13 godina osim vjetroelektrana i solarnih elektrana (koji su imali specifi?ne poticaje) izgra?ena samo velika koli?ina termoelektrana na plin.

Zaklju?ak kod troškova vjetroelektrana, ukoliko ignoriramo vanjske utjecaje i probleme sa elektroenergetskom mrežom je da je njihov trošak u istom rangu sa troškom tradicionalnih izvora energije, ali da troškovi tih razli?itih tehnologija imaju potpuno druga?iju vezu sa cijenama elektri?ne energije.

Izvor: www.renewablesinternational.net

Tags:     ekonomija      energija vjetra      vjetroelektrana      troškovi      marginalni      nivelizirani      tržišni mehanizmi
 
Komentari (1)
PDV na radove u izgradnji vjetroelektrane
1ÄŚetvrtak, 09 Studeni 2017 15:51
Jakov Ple?aš
Poštovani,
za mog klijenta, a u svrhu izra?una nov?anih tokova investicije, molim pojašnjenje:
- da li se na isporuku i ugradnju vjetroturbine, a koja isporuke i ugradnja je obavljena opd strane hrvatske firme, OBRA?UNAVA PDV ili se ovaj posao može smatrati kao "prijenos porezne obveze" dukladno ?l. 75. ZAkona o PDVU (za gra?evinske radove).
Napominjem da vjetroturbina mora imati gra?evinsku i uporabnu dozvolu kao i svaka nekretnina.
Molim hitan odgovor.
Hvala unaprije.
Jakov

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?