Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Utjecaj vjetra na razvoj lokalnih zajednica E-mail
Autor Zoran Kordi?   
Utorak, 27 Svibanj 2014 15:14

Kada bi drvo pokušalo zaustaviti vjetar, slomilo bi se, kaže stara afri?ka poslovica. Kod nas, niti ?ovjek ne može zaustaviti vjetar, ali su mještani, po prvi puta u povijesti zamalo srušili projekt vjetroelektrane na referendumu.

Naime, unutar lokalnih zajednica sve više ja?a bunt i pobuna protiv gradnje novih vjetroelektrana. Slaba ili gotovo nikakva korist koju takvi projekti zna?e za obližnje stanovnike dovode do opiranja mještana, koji onda navode neutemeljene i subjektivne razloge protiv vjetroelektrana kao što su vizualno nagr?ivanje prostora koje šteti turizmu ili straha vinara da ?e "divovski" vjetroagregati ugroziti proizvodnju vina.

Vra?aju?i se u povijest gradnje vjetroelektrana kod nas, vidljivo je da su prve elektrane uglavnom bile pošte?ene otpora lokalnog stanovništva jer bi se gradile na izoliranim, kršovitim i slabije naseljenim podru?jima (iznimka je otok Pag). Problemi uglavnom nastaju kada se polja vjetroagregata po?inju približivati ku?ama stanovnika. NIMBY efekt ("Not In My Back Yard" – Ne u mom dvorištu) naziv je za efekt koji se javlja kada su ljudi svjesni da je nešto potrebno, ali se zbog nedostatka informacija boje i odbijaju da to bude u njihovom dvorištu. U Francuskoj su svojedobno odba?eni svi projekti vjetroeketrana zbog izrazitog NIMBY efekta me?u tamošnjim stanovništvom.

Proces i tijek gradnje vjetroelektrana kod nas je sli?an od samih po?etaka (kada je izgra?ena vjetroelektrana Ravne na otoku Pagu) pa do danas, s tom razlikom što je sve do nedavno važila zabrana gradnje vjetroelektrana na otocima, a zabrana još uvijek važi u priobalnom podru?ju. Iskustva mještana su uvijek pozitivnija kada se radi o doma?oj investiciji i kada se ugra?uje doma?a oprema (npr. vjetroelektrana Pometeno Brdo u vlasništvu Kon?ara), kada se oprema proizvodi lokalno (npr. stupovi za vjetroelektranu Jelinak su proizvedeni u splitskom brodogradilištu) ili kada su u samim gra?evinskim radovima postavljanja opreme (stupovi i turbina) zaposlene doma?e firme. Op?ina na ?ijem podru?ju se nalazi vjetroelektrana po zakonu dobiva jednu lipu po svakom proizvedenom kilovatsatu struje što im, ovisno o veli?ini vjetroelektrane, u prosjeku donosi oko pola milijuna kuna prihoda u prora?un.

Postoje i negativniji primjeri projekata gradnja vjetroelektrana. Odabir lokacije, pomiješan sa nepoštivanjem stavova lokalnog stanovništva i ne komuniciranje projekta putem javnih rasprava, recept je za neuspjeh projekta i pobunu lokalne zajednice.

Na poluotoku Pelješcu je ve? izgra?ena vjetroelektrana na brdu Ponikve (bez prosvjeda mještana), ali je nova planirana vjetroelektrana ?u?in naišla na otpor lokalnih udruga nakon što je strateška studija županije preporu?ila da se ne postavlja vjetroelektrana na tome podru?ju. Usprkos tome, investitor je nastavio projekt (trasiranje cesta) što je dodatno navuklo bijes mještana poluotoka, koji sada ?ak sumnjaju da je direktiva za gradnju ove vjetroelektrane stigla iz redova državne vlasti.

Planirana vjetroelektrana Fužine, u Gorskom kotaru, postala je novo mjesto prijepora izme?u potencijalnih investitora  i goranske javnosti (koji su dobili potporu stru?njaka, ekologa, Hrvatskih šuma, pa i nekih politi?kih stranaka) jer je vjetroelektrana planirana na podru?ju obraslom visokim i zakonom zašti?enim samoniklim šumama. Na javnoj raspravi je proklju?ao veliki otpor prema gradnji vjetroelektrane (ponajviše zbog neslaganja oko odabira lokacije),  što je ?ak dovelo i do potpisivanja liste za organizaciju referenduma. Na referendumsko pitanje se preko 80 posto stanovništva izrazilo protiv gradnje vjetroelektrane. Po zakonu, referendum nije uspio jer je izašlo nešto manje od polovice stanovništva, ali je cijeli projekt na kraju odba?en jer je studija utjecaja na okoliš lokaciju vjetroelektrane proglasila neprihatljivom za okoliš i ekološku mrežu, te da u bitnom narušava interes lokalnog stanovništva. Zanimljivo je da protivnici projekta nisu na?elno protiv vjetroelektrana i da bi prihvatili promjenu lokacije.

I na primjeru vjetroelektrane Bruška kod Benkovca su mještani nezadovoljni ponašanjem investitora. Pokrenuta je peticija "Za zvukove života, a ne vjetroelektrana" ?iji pokreta? isti?e da ovo nije samo zemlja golog i neplodnog kamena u kojem živi par star?i?a, kako im je navodno rekao investitor. Na istom primjeru se pokazalo da i ono što je mještanima prezentirano na javnoj raspravi, na kraju nije provedeno u praksi (umjesto šest, postavljeno osam vjetroagregata). Mještane brine i utjecaj na prirodu koja je navodno uništena u mnogo širem podru?ju nego je to predvi?eno Studijom utjecaja na okoliš, a niti stru?njaci se ne mogu složiti koliki je utjecaj vjetroelektrana na ptice i šišmiše.

Do danas je izgra?eno svega 14 vjetroelektrana ukupne instalirane snage oko 250 MW. U Registru projekata i postrojenja, koje vodi Ministarstvo gospodarstva, danas je upisano 90 vjetroelektrana ukupne snage 3810 MW, ali je država nedavno postavila limit na 400 MW do 2020. godine, ?ime je prakti?ki zako?en daljnji razvoj projekata vjetroelektrana. Cilj do 2020. je revidiran (prema još uvijek važe?oj energetskoj strategiji iznosi 1200 MW), a kao jedan od temeljnih razloga se navodi manjak koristi od ovakvih projekata za lokalnu zajednicu.

Iskustva vani pokazuju da lokalno stamovništvo ima ve?ih koristi od vjetroelektrana kada se mještani udruže u energetske zadruge i sami postanu (su)vlasnici vjetroelektrana, a polako i kod nas ja?a ovaj trend u sektoru obnovljivih izvora energije. Uz visoku doma?u komponentu opreme (Kon?arev vjetroagregat sadrži preko 80 posto doma?e komponente), to bi pokrenulo doma?u industriju (brodogradilišta, metaloprera?iva?i) i na kraju zna?ilo i i više zaposlenih doma?ih radnika. Novac od proizvodnje elektri?ne energije bi se zadržao lokalno, i dijelio me?u zadrugarima. Najviše primjera takvih "zadružnih" vjetroelektrana je u Danskoj (najpoznatija Middelgruden kod Kopenhagena), gdje su gra?ani vlasnici tri ?etvrtine svih vjetroelektrana. U Njema?koj je polovica svih elektrana na obnovljive izvore energije u vlasništvu gra?ana ili zadruga.

Uklju?enje gra?ana kroz energetske zadruge i druge smjernice za aktivno uklju?ivanje lokalnog stanovništva u projekte vjetroelektrana, kako bi oni sami imali koristi od istih, razraditi ?e se u sklopu trans europskog projekta WISE, u kojemu su UNDP i Dubrova?ka razvojna agencija (Dunea) provedbeni partneri za Hrvatsku. Projekt je zapo?eo u svibnju sastankom partnera u Dubrovniku i trajati ?e idu?e 2,5 godine. Novosti oko projekta možete dalje pratiti na ovoj stranici (www.vjetroelektrane.com) ili na webu UNDP-a.

Pelješac, Fužine i Bruška samo su neka od mjesta na kojima se pojavio otpor lokalnog stanovništva za gradnju vjetroelektrana. Ovi primjeri strše kao upozorenje drugima, da mještani, ako nisu na vrijeme i od po?etka uklju?eni u projekt, ne?e dvojiti koji odgovor zaokružiti na referendumsko pitanje.

Tags:     nimby      lokalna zajednica      vjetroelektrane      Pelješac      Bruška      Pometeno Brdo      Fužine
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?