Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 15 Prosinac 2013 17:19

Napredak energije vjetra od 2008.

Energija vjetra se razvija prema mjestu jedne od glavnih uobi?ajenih, konkurentnih i pouzdanih tehnologija za proizvodnju elektri?ne energije. Globalno gledano napredak je velik, sa sve više aktivnih država i tvrtci, te sve ve?om godišnjom instaliranom snagom i investicijama. Tehnološki napredak konstantno smanjuje troškove proizvodnje elektri?ne energije, posebno na kopnenim vjetroagregatima. Industrija je nadvladala probleme s isporukom u pojedinim segmentima, te je proširila opskrbni lanac.

Aktualni napredak na tržištu vjetra

Od 2000. godine, kumulativna instalirana snaga vjetroelektrana je rasla 24% godišnje kao što se vidi na slici iznad. Tokom prošle godine je instalirano 45 GW vjetroelektrana u više od 50 zemalja ?ime je ukupna instalirana snaga u svijetu dostigla 282 GW. Investicije su prošle godine iznosile 76,56 milijadi dolara. Me?u najve?im investicijama u ?istu energiju su tokom prošle godine bile i ?etiri priobalne vjetroelektrane sa snagama od 216 do 400 MW u Njema?koj, Velikoj Britaniji i Belgiji sa investicijama u iznosu od 0,8 do 1,6 milijardi eura. Napredak od 2008. godine pokazuje pozitivan trend – prošle godine su vjetroelektrane proizvele otprilike 2,6% svjetske elektri?ne energije što se vidi u tablici koja se nalazi ispod.

Razvoj priobalnih vjetroelektrana je zapo?eo sporije nego što su se svi u industriji nadali, i to uglavnom u Europi. Do kraja prošle godine ih je bilo 5,4 GW (1,5 GW 2008.) i to uglavnom u Velikoj Britaniji (3 GW) i Danskoj (1 GW), sa dodatnim velikim priobalnim vjetroelektranama u Belgiji, Kini, Njema?koj, Nizozemskoj i Švedskoj. Pojedini priobalni vjetroagregati se nalaze u Norveškoj, Japanu, Portugalu i Koreji, dok se novi projekti planiraju u Francuskoj i SAD-u. U Velikoj Britaniji je u razli?itim fazama razvoja 10 GW projekata, dok ih je registrirano ?ak 46 GW.

Sve više vjetroagregata se instalira u hladnim klimama gdje na njih utje?u led i/ili niske temperature izvan standarda uobi?ajenih lokacija. Krajem prošle godine je skoro 69 GW instalirane snage bilo u podru?jima sa hladnom klimom u Skandinaviji, Sjevernoj Americi, Europi i Aziji. Dodatnih 45-50 GW ?e biti instalirano u hladnim klimama do kraja 2017. godine.

Repowering, odnosno zamjena starih vjetroagregata novima tako?er raste. Vjetroagregat snage 2 MW sa promjerom rotora od 80 metara proizvodi ?etiri do šest puta više elektri?ne energije od 500 kW vjetroagregata sa promjerom rotora koji je napravljen 1995. Repowering je zapo?et ponajprije u Danskoj i Njema?koj, a sada se doga?a i na drugim tržištima kao što su SAD, Indija, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija. U Njema?koj je prošle godine zamijenjeno 325 vjetroagregata ukupne snage 196 MW sa 210 vjetroagregata ukupne snage 541 MW. Na lokaciji Altamont Pass u Kaliforniji NextEra zamjenjuje 780 starih vjetroagregata sa 34 vjetroagregata pojedina?ne snage 2,3 MW. Samo tržište bi trebalo imati dramati?an rast tokom idu?ih pet godina, te bi godišnja proizvodnja na takvim lokacijama trebala narasti sa 1,5 TWh na 8,2 TWh 2020. godine.

Ve?ina proizvo?a?a vjetroagreggata se nalazi u šest država, i to u SAD-u, Danskoj, Njema?koj, Španjolskoj, Indiji i Kini dok se komponente isporu?uju iz raznih drugih zemalja. Udio na tržištima se promjenio tokom zadnjih pet godina. Kineski proizvo?a?i (njih šest me?u 15 najve?ih) su po?eli izvoziti svoje vjetroagregate, te su tokom zadnjih par godina imali udio ve?i od 20% na tržištu. Danska, koja je oduvijek bila predvodnik te je 2005. godine držala pola svjetskog tržišta je prošle godine držala ukupno 20% svjetskih vjetroagregata u pogonu što je još uvijek ogroman broj s obzirom da sama Danska ima malo više od 1% svjetske instalirane snage vjetroelektrana. Uz Dansku, Španjolska i Njema?ka imaju jake proizvo?a?e koji puno izvoze. Prošle godine je izvezeno 5,7 milijardi eura. SAD i Indija su isto me?u najve?im proizvo?a?ima pri ?emu SAD ima ?ak 599 proizvodnih postrojenja, te je doma?i udio kompoenti 67% (bio je manji od 25% prije 2005.) dok je uvoz pao na 33% sa 75%. Francuska i Koreja imaju nadolaze?e proizvo?a?e, dok Brazil ima sve više proizvodnih postrojenja.

Industrija vjetra je pomogla socio-ekonomskom razvoju nekoliko regija i to se recimo vidjelo u Španjolskoj po?etkom stolje?a gdje je u sektor ušlo nekoliko stranih industrijskih tvrtci zajedno sa jakom lokalnom industrijom. Velika Britanija trenuta?no privla?i mnogo investicija zbog jakog priobalnog tržišta, a od 2007. do 2010. je broj poslova sko?io skoro 30%. Procjenjuje se da u Kini i Europskoj Uniji u industriji radi po 265.000 ljudo (od toga 118.000 u Njema?koj), 81.000 u SAD-u, 48.000 u Indiji i 29.000 u Brazilu. Zaposlenje po tehnologijama je teško za procijeniti, ali vjetroelektrane op?enito otvaraju više poslova po investiciji od termoelektrana iz ugljena i prirodnog plina.

Tehnološki napredak

Generalni trend u dizajnu vjetroagregata su sve viši stupovi, duže lopatice i ve?ine faktori snage. U prosjeku su vjetroagregati brže rasli u visinu i promjeru rotora nego u snazi. Time se pove?ava faktor iskoristive snage za iste brzine vjetra. Sav ovaj razvoj se ponajviše doga?a zbog želje da se smanje troškovi proizvodnje elektri?ne energije. Stoga su se po?eli pojavljivati rotori za niže brzine vjetra sa visokim stupovima i duga?kim lopaticama u odnosu na veli?inu generatora. Time se omogu?ilo instaliranje vjetroagregata na lokacijama gdje pušu sporiji vjetrovi, ali koje su ?esto bliže mjestima potrošnje elektri?ne energije. Takve lokacije su naj?eš?e i manje osjetljive što se ti?e utjecaja na okoliš, te se tako smanjuju potencijalni problemi s utjecajem na isti.

Poboljšanja u dizajnu lopatica korištenjem boljih materijala i naprednih strategija kontrole su pove?ali proizvodnju iz vjetroagregata u odnosu na instaliranu snagu. U zadnjih pet godina je udio vjetroagregata bez mijenja?ke kutije ili sa direktnim-pogonom narastao sa 12 na 20%. Razvijaju se i druge varijacije koje uklju?uju rotore niz vjetar od stupa i rotore sa dvije lopatice. Priobalni vjeroagregati se razvijaju sve brže, te su sve ve?i, a istražuju se razli?iti tipovi podstruktura odnosno temelja za iste u sve dubljim morima. Što se ti?e procjene proizvodnje vjetroelektrana, ta je tehnologija prili?no napredovala tokom zadnjih pet godina. U Španjolskoj su recimo pogreške u procjeni proizvodnje dan unaprijed smanjenje za tre?inu. Isto tako je sve ve?om penetracijom vjetroelektrana na pojedina tržišta utvr?eno da nisu potrebne fizi?ke promjene elektroenergetskih sustava dok vjetroelektrane nemaju udio ve?i od 20% u ukupnoj potrošnji elektri?ne energije.

Danas je ve?ina vjetroagregata spojenih na mrežu sa tri lopatice i horizontalnim rotorom, kojemu se može mijenjati nagib lopatica kako bi se kontrolirala izlazna snaga. Prosje?na snaga vjetroagregata i dalje raste, te je prosje?na snaga prošle godine bila 1,8 MW u odnosu na 1,6 MW 2008. godine. Kod priobalnih vjetroagregata je pak prosje?na instalirana snaga sko?ila sa 3 MW na 4 MW u istom razdoblju. Prošle godine je najve?i dostupni komercijalni vjetraogregat imao snagu od 7,5 MW sa promjerom rotora od 127 metara. Postoje i modeli sa promjerom rotora od 164 metra. Na tržištu se uglavnom još uvijek koriste modeli sa snagom od 1,5-2,5 MW. Vjetroagregati proizvode elektri?nu energiju pri brzinama vjetra od 3-4 m/s do 25 m/s. Dostupnost vjetroagregata za kopnene modele je ve?a od 95%. Ta dostupnost je zapravo udio vremena kada je vjetroagregat tehni?ki spreman za rad, te je stoga to korisna indikacija za potrebe održavanja i pouzdanosti tehnologije.

O drugom dijelu razvoja industrije od 2008. ?emo pisati idu?i tjedan.

Tags:     energija vjetra      me?unarodna energetska agencija      vjetroelektrane      iea      tehnološki plan razvoja
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?