Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije, naknada za poticanje i tarifni sustav E-mail
Autor Edo Jerki?   
ÄŚetvrtak, 17 Listopad 2013 18:50

Op?e je poznata ?injenica da se Hrvatska, sada kao punopravna ?lanica EU obvezala sukladno EU direktivama ostvariti odre?ene ciljeve u sektoru smanjenja emisija stakleni?kih plinova, primjeni obnovljivih izvora energije i uvo?enju mjera energetske u?inkovitosti. Isto je tako op?e poznati EU 20-20-20 cilj, a u okviru kojega se svaka država, sukladno svome statusu i mogu?nostima morala obvezati na ispunjenje odre?enih ciljeva u navedenim sektorima. Hrvatska se tako obvezala do 2020. godine ispuniti cilj od 20% ukupne energetske potrošnje iz obnovljivih izvora energije.

Jedan od klju?nih dokumenata na tome putu donesen je još 2009. godine, kada je u Saboru izglasana Strategija energetskog razvitka RH. Ta strategija definirala je okvire razvoja energetskog sektora do 2020., sa pogledom do 2030. temeljem parametara predvi?enog porasta energetske potrošnje i obvezuju?eg cilja za obnovljive do 2020. Izme?u ostaloga u toj strategiji su postavljeni i konkretni ciljevi po pojedinim tehnologijama obnovljivih izvora energije.

Sukladno EU direktivama, osim nacionalnih strategija, svaka država ?lanica dužna je Europskoj komisiji dostaviti i nacionalni akcijski plan (NAP) kojim se moraju detaljno definirati tehnologije i mjere kojima ?e se ostvariti ciljevi do 2020. i koji ?e biti izvršni dokument stategije. Prijedlog nacrta takvoga dokumenta zadnjih nešto više od dva mjeseca izaziva buru negodovanja u stru?nim krugovima, da bi sve kulminiralo donošenjem dokumenta na sjednici Vlade RH 16.10.

Na istoj sjednici donešena je i nova uredba o naknadi za poticanje obnovljivih izvora energije i kogeneracije, na koju smo upozoravali da je neodrživa u svom prošlom obliku, gdje je ta naknada bila postavljena na 0,5 lipe po kWh. Sada je pove?ana na 3,5 lipe po kWh.

U me?uvremenu se pojavio i prijedlog novog Tarifnog sustava, koji je potpuno u skladu sa NAP-om.

Nelogi?nosti i elementarnog nepoznavanja problema ima u svim dokumentima, a kroz njih se dijelom jasno nazire i isklju?ivo politi?ki motivirana odluka o ograni?avanju razvoja obnovljivih izvora energije. Jer nijednog pravog argumenta za isto nema. No krenimo redom.

Zašto je draft nacrta NAP-a izazvao toliko žestokih reakcija, uz ?injenicu da se kasni nekoliko godina sa donošenjem istoga i da je u opticaj za komentiranje pušten taman u vrijeme godišnjih odmora, kao i da nije organizirana prava javna rasprava o dokumentu?

Razlozi su brojni. Prvi od kojih se lako može sažeti u izjave nekoliko profesora i doktora znanosti sa naših tehni?kih fakulteta iz ?ijih se usta po skupovima i medijima moglo ?uti otprilike sljede?e: "kod mene na fakultetu, kad mi studenti do?u sa ovakvim radom, sve križam i šaljem ih ku?i sa negativnom ocjenom na ispravak kompletnog rada".

Sama struktura pisanja NAP-a u kojoj se ne navodi ni autora, ni ve?inu izvora informacija ve? na samom po?etku ne ulijeva povjerenje. Me?utim sadržaj toga dokumenta od 107 stranica je ono što je posebno problemati?no. Prije svega stoga što od 107 stranica, velika ve?ina njih se sastoji od taksativnog navo?enja zakona, pravilnika, uredbi i odredbi, te mjera koje su na snazi vezano za tržišta obnovljivih izvora energije i energetske u?inkovitosti. Pri tome se na eksplicitna pitanja o planovima i akcijama odgovara op?enito afirmativno, ali bez navedenih jasnih i konkretnih mjera i primjera koji podržavaju takav stav, ili u ve?ini slu?ajeva bez jasnih prikazanih ostvarenja u istom podru?ju.

No ni taksativno navo?enje svih propisa i op?enito afirmativni, ali nimalo konkretni odgovori vezani uz daljnje planove i akcije nisu neki veliki problem.

Veliki problem bi se mogao svesti na svega desetak do petnaest stranica teksta i tablica iz NAP-a. A odnose se na preraspodjelu ciljeva radi ostvarenja potpisanog do 2020. godine, a koji nimalo nisu u skladu sa odrednicama zakonski važe?e Strategije energetskog razvoja RH koju je sabor izglasao 2009. godine. Time se dovodi u pitanje i legitimitet ovoga dokumenta, s obzirom da je Strategija još uvijek pravno na snazi.

Jedna od stvari koje posebnu bodu o?i, kao o?ita neistinita informacija prezentirana unutar NAP-a se nalazi u tablici 13 na str. 112 u kojoj su prikazani „troškovi mjera poticaja primjene OIE…“ na na?in da su navedene brojke koje se odnose na ukupna pla?anja za proizvedenu elektri?nu energiju, a ne za stvarne poticaje (poticaji su razlika izme?u pla?anja i tržišne cijene odnosno PPC). Ovime autori studije pokazuju elementarno nepoznavanje sustava. Što dovodi do preispitivanja potrebe za dizanjem naknade za obnovljive na 3,5 lipe. Ali do?i ?emo i do toga.

Najupitnije u cijelom NAP-u su pretpostavke. Jedna od pretpostavki koja najviše zabrinjava je ona da potrošnja elektri?ne energije u RH ne?e ostvarit rast u narednih 7 godina. Takva poruka se može protuma?iti samo na jedan na?in: „nema razvoja gospodarske djelatnosti“. Drugim rije?ima, gospodarstvo nam je osu?eno na propast. Jer ?ak i za mjere energetske u?inkovitosti, da bi se uštede ostvarile, potrebno je prvo uložiti rad i energiju. Ostale pretpostavke se nalaze u tablici na str. 99 i 100. NAP-a.

Trajektorija u tablici za pojedine tehologije odaje površan pristup problemu. Npr. za velike hidroelektrane je pretpostavljen jednoliki porast nakon 2015. od 50-ak MW godišnje. To nema veze s realnoš?u i mogu?noš?u realizacije projekata, niti sa snagom potencijalnih hidroenergetskih projekata koji bi mogli u?i u pogon. Isto vrijedi i za male hidroelektrane (8-9 MW poslije 2012.  – ve? smo u 2013. i ne vidi se tih 8-9MW do kraja godine u pogonu), geotermalnu energiju (1MW porasta godisnje,koji su to projekti?), itd.

Ne uzimaju se u obzir hidroelektrane s manje od 1MW (koje su možda najrealnije s obzirom na manji utjecaj na okoliš, mogu?u revitalizaciju mlinica itd.).

Ne uzimaju se u obzir fotonaponski sustavi poslije 2015. – potpuno u suprotnosti sa tehnološkim i komercijalnim trendovima u svijetu (fotonapon bi poslije 2015. trebao zna?ajno pojeftiniti za razliku od tehnologija za biomasu i hidroelektrane). Dodatno fotonaponski sustavi ostvaruju zna?ajne efekte u lokalnom gospodarstvu, te trenutno u Hrvatskoj postoji i zna?ajna proizvodnja opreme, ali i zna?ajna koli?ina projektanata i izvo?a?a. Kroz sve to podupire se i regionalni razvoj.

NAP predvi?a i izgradnju 300MW novih velikih hidroelektrana – kojih je to 300MW kojih bi moglo u?i u pogon u 6 godina s obzirom na rokove izgradnje velikih hidroelektrana? A u zadnjih 30 godina je izgra?eno samo 42MW u Leš?u, te i taj projekt ne radi sukladno predvi?anjima. Samo postupak procjene za Natura 2000 traje po 3 godine, a nijedan od potencijalnih projekata (osim Omble za koju više nema financiranja) nije niti blizu lokacijske dozvole.

Tako?er se predvi?a 100MW malih hidroelektrana – ako se nešto zna?ajno ne promijeni (Hrvatske vode, Natura 2000 itd.) ne postoji fond od 100MW malih hidroelektrana koje se mogu izgraditi, a kamoli na vrijeme do 2020. godine.

Pretpostavlja se i izgradnja 85MW postrojenja na biomasu do 2020. U registru OIEKP ukupno je trenutno 102 projekta ukupne snage 250MW. Ve?ina tih projekata nema kamo s toplinom i ne?e mo?i zadovoljiti uvjete efikasnosti (eta) sukladno pravilniku i tarifnom sustavu. Da li je ministarstvo ili CEI napravio procjenu koliko projekata koji su u nekoj zrelijoj fazi, zna?i ne samo na papiru u registru, ima realne šanse za isporuku topline? A posebno da takav problem mogu riješiti prije 2020. Dodatni problem je dugotrajnost izgradnje takvih projekata u odnosu na projekte sun?anih i vjetroelektrana, tako da bi svih 85MW trebalo imati sve dozvole, financiranje i razvojnu fazu gotovo do maksimalno 2017. godine. Makar forsiranje biomase samo po sebi treba podržati zbog velikih efekata na gospodarstvo u regionalni razvoj, postavlja se veliki upitnik realnosti izvedbe 85MW do 2020. godine.

Potpuno se izbacuje mogu?nost izgradnje novih vjetroelektrana – danas postoji 200-300MW konkretnih projekata vjetroelektrana koji su izvedivi ekonomski, tehni?ki i sa stanovišta dozvola (u zreloj fazi, lokacijska dozvola, pred isho?enjem gra?evinske). Tako?er, sigurno je da elektroenergetska mreža može primiti još 200-300MW vjetroelektrana postepeno u sljede?im godinama (analize o tome su radili FESB, Split i FER, Zagreb, iako HOPS tvrdi suprotno). Sukladno Tarifnom sustavu, ali i stanju na tržištu vjetroelektrane su najjeftinija tehnologija i njima se cilj postiže uz najmanji trošak za potroša?e (s time da se trenutna otkupna cijena može revidirati prema nižim iznosima). Dodatno se razvila usluga lokalne komponente kroz projektiranje, izvo?enje, pa i proizvodnju opreme, koja ?e sada vjerojatno stagnirati ili propasti.

Ciljevi u prometu i grijanju/hla?enju da bi se postigao ukupni cilj u potrošnji energije se ?ine prenapuhani. Ciljevi u prometu su neostvarivi u zadanom periodu, a ciljevi za grijanje i hla?enje bi bili realni samo uz izgradnju toplinskih mreža po gradovima, na ?emu se trenutno jako malo toga radi. Unutar NAP-a se ne navode konkretni mehanizmi ostvarenja ovih ciljeva.

U poglavlju 4.2.6 se govori o razvoju mreže i srednjoro?nom planu razvoja hrvatske prijenosne mreže. Sve je to lijepo na papiru, ali postavlja se pitanje može li se pokazati da se išta napravilo ili se radi na tome da se ispuni ovaj plan (danas je ve? 2013., a plan je donesen 2011. godine).  Sama ?injenica da se vjetroelektrane ograni?avaju na 400MW  (što, kako tvrdi HOPS iako se dio stru?ne i akademske zajednice s time ne slaže, sustav danas može prihvatiti bez ikakvih ulaganja) zna?i da se od plana razvoja infrastrukture za integraciju obnovljivih izvora energije odustalo, te da se ne namjeravaju provoditi. To je u suprotnosti s EU regulativom, a uostalom planovi razvoja mrežne infrastrukture se odnose i na bilo koji drugi izvor energije, ne samo na obnovljive.

Ovakvim pristupom se ozbiljno ugrožava mogu?nost ostvarivanja ciljeva do 2020. godine. Zatvara se daljnji razvoj dva sektora koji su kroz zadnjih nekoliko godina razvili i dalje razvijaju lokalnu industriju, lokalne stru?njake i projektante i izvo?a?e. Istovremeno ta dva sektora trenutno ostvaruju najve?i rast na svjetskoj razini i predvodnici su spre?avanja klimatskih promjena uz zna?ajna ulaganja u tehnologiju, razvoj i istraživanje, te bi upravo razvijena kompetencija u tim sektorima dugoro?no mogla omogu?iti veliko zapošljavanje u Hrvatskoj, o ?emu postoje izra?ene opsežne studije (UNDP i FSB).

Koliko god je hvalevrijedno pokušati pokrenuti projekte hidroelektrana, biomase, bioplina, energetske u?inkovitosti i grijanja i hla?enja (izmjenjiva?ima topline, peletima, solarnim kolektorima, itd.), te se iste ni na koji na?in ne bi smjelo ograni?avati u razvoju, toliko su to sve sektori koji zajedno nemaju potrebnu snagu i pokrenute projekte da bi se dostigli 2020 ciljevi.

Dodatno ne treba smetnuti s uma da RH uvozi u prosjeku 30% el.en., i oko 80% primarne energije - dok se te brojke ne promijene korist ulaganja i financijski benefit bilo kojeg obnovljivog izvora ne bi smjela do?i u pitanje, što je tako?er prikazano u jednoj studiji koju je radio FSB.

I na kraju, vratimo se na problem naknade od 3,5 lipe. Na stranicama HROTE uredno piše da je u 2012. godini na ime naknade prikupljeno 76.608.346,10kn. Da je u istoj toj godini od prodaje elektri?ne energije iz obnovljivih na ra?un HROTE upla?eno 190.065.457,98kn. A da su ispla?ena sredstva povlaštenim proizvo?a?ima elektri?ne energije iznosila 331.748.777,98kn. Dodatno su ispla?ena sredstva za energiju uravnoteženja od 19.006.545,80kn.

To zna?i da je u 2012., za pokrivanje svih troškova povlaštenih proizvo?a?a falilo 84.081.519,70kn. Od ?ega je velika ve?ina usmjerena u poticanje vjetroelektrana, jer ih je u 2012. U punom pogonu na kraju godine bilo gotovo 200MW, dok je ostalih izvora bilo zanemarivo malo. Na ime novih poticaja HROTE ?e u sljede?oj godini prikupiti otprilike 536.258.422,7kn.

Ako uzmemo u obzir pove?anje instalirane snage vjetroelektrana na 400MW do kraja sljede?e godine, pove?anje sun?anih elektrana sa 5 na 50MW, te pove?anje ostalih tehnologija sukladno postavljenim trajektorijama (za koje je ve? utvr?eno da su nerealne), pa ?ak i bez dodatnog predvi?enog rasta PPC-a (iako bi realno trebao rasti uslijed kretanja cijena energije na svjetskom tržištu), postavlja se pitanje opravdanosti ovako visoke naknade u godinama koje dolaze. I pitanje metodologije izra?una iste.

Prijedlog tarifnog sustava unosi dodatne nelogi?nosti u cijelu pri?u i dijelom neobjašnjive stavke. Primjeri su potpuno neobjašnjivo ograni?enje kvote za velike fotonaponske elektrane za koje je predvi?ena cijena PPC, tj. prosje?na proizvodna cijena elektroenergetskog sustava. Kome smetaju fotonaponski sustavi koji ne trebaju poticaj? Sli?no se odnosi na vjetroelektrane. Tako?er se postavlja pitanje, s obzirom na kretanje cijenana tržištu, kome smeta potpisivanje garantiranog ugovora o otkupu po PPC na više od 14 godina, ?ime bi dio projekata vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana postao bankabilan i uz takvu tarifu?

Razina neuskla?enosti i nedore?enosti, pa dijelom ?ak i nedovoljnog promišljanja u sva tri dokumenta je zapanjuju?a. Ako se netko pita kakva je budu?nost tržišta obnovljivih (pa ?ak i onih koji ?e se navodno više poticati, ali koji se nisu realizirali ni kroz dosadašnji sustav) u Hrvatskoj nakon ovoga – odgovor može jedino biti, vrlo vrlo neizvjesna i neisgurna, a nikako poticajna i od strateškog interesa kako se voli naglašavati...

Tags:     nacionalni akcijski plan      obnovljivi izvori energije      tarifni sustava      naknada za poticanje obnovljivih izvora      mingo      cei      EU      NREAP      NAP      ciljevi za OIE
 
Komentari (1)
SVJEDO?ANSTVO KREDITA IZME?U POSEBICE
1Utorak, 07 VeljaÄŤa 2017 18:03
oriane
SVJEDO?ANSTVO KREDITA IZME?U POSEBICE

Ja oriane soirez,Ako sam našla osmijeh, to je zbog
gospo?a SELS marie josee, koji mi dati kredit u iznosu od 80000 eura, i
dvoje mojih kolega je tako?er dobio i krediti
ova žena, bez ikakvih poteško?a sa stopom od 2%
Godine. Ja vam savjetuju nemojte biti prevaren od
?ovjek, ako želite stvarno napraviti upit
kreditni novac za svoj projekt i bilo koji drugi. Sam objaviti
to je poruka, jer gospo?a SELS je bio dobar s
ovaj kredit.To je preko prijatelja sam upoznao ovu
Gospo?a pošten i velikodušan, koji mi je dopustio dobiti ovaj kredit.
Tada sam vam
savjetuju, da se obratite,ako ste u potrebi ,mogu vas uvjeriti da ste zategnuti i zadovoljni.
evo ga mail.... mariesels2@gmail.com.

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?