Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Nove tehnologije vjetroagregata - glavni igra?i na kopnu i na moru E-mail
Autor Leo Jerki?   
Subota, 18 Svibanj 2013 08:39

Sa godišnjim rastom tržišta od skoro 10%, te rastom snage od oko 19% prema zadnjim podacima GWEC-a (Svjetsko vije?e za energiju vjetra), sektor vjetra je nastavio sa snažnim rastom prošle godine. Iako ti podaci pokazuju zdravo tržište za nove instalacije, možda je uputno provjeriti i stanje sektora sukladno investicijama u istraživanje i razvoj, odnosno u proizvode koji su proizašli iz istraživanja i razvoja.

Tehnologija energije vjetra je tokom prošle godine pokazala razvoj, a klju?ni trendovi su ve?i priobalni vjetroagregati, nove verzije postoje?ih vjetroagregata koji su modificirani da mogu raditi u ve?em opsegu režima vjetra, te ve?i broj modifikacija kojima bi se smanjili troškovi instalacije, pogona i održavanja. Na primjer, u sije?nju ove godiine A2SEA-ova druga generacija instalacijskih brodova Sea Installer je postavio dva Siemensova 6 MW demonstracijska vjetroagregata na lokaciji Gunfleet Sands u vlasništvu DONG Energyja. Sam brod je proizveden u Kini u Qidongu.

Na jesen prošle godine Hochtief je tako?er predstavio novi brod koji su razvili zajedno sa Arevom, a radi se o modelu Innovation, brodu za postavljanje priobalnih vjetroagregata. Ovaj brod može raditi na dubinama do 65 metara, može prenositi ?ak 8.000 tona, te brodski kran može podignuti ?ak 1.500 tona. Sam brod je sagra?en u suradnji Hochtief Solutionsa i GeoSea. Areva je tako?er predstavila novi sustav Single Blade Installation (SBI) koji omogu?uje postavljanje lopatica na ku?ište u svim pozicijama do 330 stupnjeva i na brzinama vjetra do 12 m/s. Ovako se ne moraju transportirati ve? instalirane lopatice, te se tako smanjuje zauze?e prostora pa se može prenijeti više vjetroagregata odjednom. Prema Arevi, na testnoj lokaciji im je trebalo tri sata za postavljanje ili skidanje lopatice. Na kopnu su pak Vestas i SNCF Geodis po?eli koristiti željeznicu za transport lopatica, pri ?emu se odjednom može prenijeti devet 55 metarskih lopatica u vlaku. Iako je ta tehnologija tek na po?etku razvoja u Europi, Vestas je objavio da o?ekuje smanjenje troškova za 10 do 15% u odnosu na transport kamionima.

Ve?i promjer lopatica, istraživanje ve?ih brzina vjetra

Mnogi proizvo?a?i su najavili nove ve?e verzije vjetroagregata sa ve?im lopaticama, pa je tako Španjolska Acciona u velja?i najavila svoju novu lopaticu sa promjerom od 125 metara za njihovu postoje?u AW300 seriju. Ovaj model je projektiran za bolje performanse njihovog 3 MW vjetroagregata na IEC Class III lokacijama s niskim brzinama vjetra. Ovaj vjetroagregat ima stup visine od ?ak 120 metara, a lopatice zahva?aju prostor od ?ak 12.300 metara kvadratnih. Certificiranje dizajna za novu lopaticu bi trebalo biti obavljeno do kraja godine kada bi trebale biti i postavljeni prvi modeli. Isporuka ?e biti mogu?a od 2014. godine.

Alstom je na EWEA-i u Be?u predstavio nadogradnju svoje ECO100 3 MW serije, koja je bila namijenjena za lokacije s umjerenom brzinom vjetra (Class II-A) a sada ?e biti i za lokacije i sa ve?im brzinama vjetra (IEC Class IS). ECO 122 vjetraogregati ?e isto biti nadogra?eni sa niskih brzina vjetra na niske i umjerene brzine. U isto vrijeme je u pogon puštena prva vjetroelektrana sa ECO 110 vjetroagregatima i to u Francuskoj. Postavljeno ih je 11, a imaju promjer od 110 metara te su dizajnirane za Class II umjerene vjetrove, a nalaze se na 145 metarskim stupovima. Alstom je tako?er krenuo u izgradnju dvije tvornice na sjeveroistoku Brazila gdje bi se proizvodili njihovi ECO 122 vjetraogregati. Godišnja proizvodnja bi bila 600 MW.

Vestas je tako?er predstavio nove vjetroagregate  tokom zadnjih godinu dana. U studenom prošle godine su prodali prve primjerke svog V126-3,0 MW vjetroagregata za slabije brzine vjetra, a kojeg su predstavili na sajmu u Husumu u rujnu. Prve jedinice ?e biti isporu?ene u ?etvrtom kvartalu ove godine u Finsku. Promjer lopatica ovog modela je 126 metara, te tako zahva?aju 27% više podru?ja nego prijašnja generacija lopatica. Lopatice se mogu koristiti za sve uvjete vjetra, te je tako u lipnju prošle godine Vestas predstavio i verziju za visoke brzine vjetra.

GE je prošle godine u Brazilu predstavio novu verziju svoje 1,5 MW platforme i to model 1.85-82,5 koji je namijenjen lokacijama s visokom brzinom vjetra u Brazilu. Ovaj novi vjetroagregat ima IEC certifikat, te godišnje proizvodi 8% više elektri?ne energije na brzinama vjetra od 9 m/s nego prijašnji model.

Novi modeli, nove tvornice

Zajedno sa novim modelima vjetroagregata se grade i novi proizvodni pogoni za novu generaciju proizvoda.

Alstom je tako u sije?nju ove godine krenuo u gradnju dvije nove tvornice u Francuskoj. Tvornice u Saint-Nazaireu koje bi trebale biti gotove do idu?e godine ?e u potpunosti proizvoditi samo generatore i kabine za njihov priobalni vjetroagregat Haliade 150 snage 6 MW i sa promjerom rotora od 150 metara. Tvornice ?e biti jedna kraj druge te ?e zauzimati 2,5 hektara, a godišnja proizvodnja ?e biti 100 vjetroagregata. Do 2015. godine bi tako?er trebale biti dovršene dvije druge tovrnice u Cherbourgu za proizvodnju lopatica i stupova. Tvornica lopatica se razvija u suradnji sa LM Wind Powerom, koji je razvio 73,5 metarske lopatice. Tri od ?etiri tvornice ?e biti financirane kroz investicijsku shemu od strane Francuske agencije za razvoj okoliša i energije (ADEME).

Enercon je tako?er najavio nove proizvodne pogone i to u tvornici stupova u Zurndorfu u Austriji. Tvornica bi u punom pogonu trebala proizvoditi jedan stup dnevno za E-101 3 MW vjetroagregate. Ova nova tvornica bi trebala proizvoditi stupove za projekte u Austriji, Madžarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Poljskoj i južnoj Njema?koj.

Kineski Sinovel pak navodno pregovara sa Rumunjskom tvrtkom Faur da zajedni?ki investiraju u postrojenje za proizvodnju vjetroagregata u toj državi.


Razvoj na kopnu

Njema?ki Enercon koji razvija vjetroagregate za projekte samo na kopnu je najavio cijelu seriju novih vjetraogregata tokom zadnjih nekoliko kvartala. Sredinom listopada su predstavili prototip novog Class IIA 2,3 MW E-92 vjetroagregata sa betonskim stupom od 97 metara u Simonswoldeu, Otfrieslandu u sjevernoj Njema?koj. Sa promjerom lopatica od 92 metara ovaj vjetroagregat je dizajniran za lokacije sa manjim brzinama vjetra. E-92 u odnosu na 82 metarski vjetroagregat može posti?i i do 15% ve?u proizvodnju elektri?ne energije. Serijska proizvodnja ?e po?eti nakon što se završi certificiranje krivulje snage. Nedugo nakon toga Enercon je najavio 2,5 MW seriju sa 115 metarskim promjerom rotora, koji je dizajniran posebno za lokacije u unutrašnjosti. E-115 je posebno koristan za lokacije s nižim brzinama vjetra jer je dizajniran za brzine od 7,5 m/s i udare od 59,5 m/s. Prvi prototip bi trebao biti instaliran idu?e godine a nudit ?e se sa visinama stupa od 92 do 149 metara, a serijska proizvodnja bi trebala po?eti idu?e godine.

Nordex je pak na EWEA-i u Be?u predstavio ?etvrtu generaciju svoje 3 MW platforme sa ve?im rotorima, ve?om nominalnom snagom i optimiranim tehni?kim sustavima. Nova serija uklju?uje vjetraogregate za jake i srednje brzine vjetra te uklju?uje 3 MW N117/3000 vjetroagregat za srednje brzine vjetra. Ovo je 20% rast u nominalnoj snazi u odnosu na prethodnika. Za više brzine vjetra je dizajniran N100/3300 vjetroagregat snage 3,3 MW koji ?e imati 30% rast u nominalnoj snazi. Za platformu N117/3000 se koriste ve?e lopatice koje imaju 17 metara više, te imaju 37% ve?i obuhvat prostora i 10% više radnih sati pri maksimalnoj proizvodnji.  N100/3300 vjetroagregat ima 10 metara ve?u lopaticu, ?ime se obuhvat prostora lopatice pove?ao za 23%, te viši stup od 100 metara. Novi vjetroagregati dolaze i sa sustavom protiv zale?ivanja. Komercijalna isporuka po?inje idu?e godine. Incijalni projekti ?e krenuti sredinom ove godine, a u Finskoj u Raahenu Tuulienergia Oyu ?e se postaviti dva N117/3000 vjetraogregata. Jedan vjetroagregat ?e biti postavljen na visini od 91 metra, a drugi na 120 metara. Osim toga Nordex je sredinom prošle godine krenuo u serijsku proizvodnju nove varijante 2,4 MW platforme sa 117 metarskim rotorom i to model N117/2400.

GE je u me?uvremenu najavio novi vjetroagregat za niske brzine vjetra 2,5-120 za kraj idu?e godine. Ovaj vjetroagregat ?e imati i mogu?nost spremanja energije, te promjer rotora od 120 metara. Visina stupa ?e i?i do 139 metra, a proizvoditi ?e 15% više elektri?ne energije nego 2,5 MW modeli. Prvi prototip je ve? instaliran u Nizozemskoj.

Gamesa je tokom 2012. predstavila vjetroagregate za kopno i more. Za kopneni sektor je predstavljena nova verzija 2 MW vjetroagregata sa dužim lopaticama. Novi promjer rotora je 114 metara, te ?e 2 MW vjetroagregati sada dolaziti sa pet razli?itih promjera lopatica od 80, 87, 90, 97 i 114 metara. Komercijalna proizvodnja bi trebala krenuti u drugom kvartalu idu?e godine. Novi vjetroagregat proizvodi 20% više elektri?ne energije godišnje, te lopatice zahva?aju 38% ve?i prostor.

Azijski divovi

Me?u vode?im proizvo?a?ima u Aziji Goldwind je certificirao svoje platforme za vjetroagregat sa permanentnim magnetima i direktnim pogon te sada nudi 1,5 MW, 2,5 MW i 3,5 MW vjetroagregate. U velja?i ove godine su njihovi 1,5 MW i 2,5 MW vjetroagregati dobili certifikate za tržište SAD-a i Kanade. 1,5 MW vjetroagregat je prvi put certificiran još u kolovozu 2011., ali je prošle godine u listopadu nova varijanta za ultra niske brzine vjetra tako?er dobila certifikat u Kini. Ona je predstavljena u travnju prošle godine, a dizajnirana je za IEC Class S, te je napravljena za prosje?ne brzine vjetra od 6,5 m/s. Promjer rotora joj je 93 metra. Prvi prototip je postavljen u Zhuchcengu u drugoj polovici prošle godine, a prema podacima ovaj vjetroagregat proizvodi oko 9% više elektri?ne energije od GW87/1500 modela pod istim uvjetima vjetra. Goldwind je najavio i serijsku proizvodnju svog 6 MW vjetroagregata za 2014. Ove godine su napravili nekoliko prototipova koji bi uskoro trebali u?i u pogon.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) iz Japana je pak predstavio novi hidrauli?ki pogonski sklop, a testni rad istoga je po?eo u sije?nju ove godine. Cilj je razviti taj sustav za priobalne vjetroagregate te MHI tvrdi da ?e njime ubrzati razvoj svog 7 MW modela ?iji ?e se prototip instalirati i pustiti u pogon u Hunterstonu, Velikoj Britaniji i to u srpnju ove godine. Kod Fukushime pak planiraju plutaju?u priobalnu vjetroelektranu koja bi trebala krenuti u testni pogon u kolovozu idu?e godine. Masovna proizvodnja bi trebala krenuti 2015.

Sinovel je nastavio testni program na svojim 5 MW i 6 MW vjetroagregatima koji je krenuo još u svibnju 2011. U komercijalnom pogonu su 1,5 MW i 3 MW vjetroagregati, a planira se i razvoj 10 MW vjetroagregata. Taj 10 MW model bi trebao biti instaliran kao demonstracijski projekt u Jiangsu zoni, a projekt je dobio 6,6 milijuna dolara poticaja od Kineske komisije za državni razvoj. Osim Sinovela na 10 MW vjetroagregatima rade i Goldwind i Guodian United Power. Razvoj sva tri modela je krenuo zbog toga što je projekt 10 MW vjetroagregata proglašen klju?nim od strane Kineske vlade prošle godine.

Indijski Suzlon je pak aktivno razvijao nove verzije svojih postoje?ih platformi te je sredinom prošle godine predstavio svoj S111 vjetroagregat za niske brzine vjetra. Promjer rotora mu je 111 metara, a snaga 2,1 MW. Visine stupova su mu 95 i 120 metara, a godišnji porast snage ?e biti 20-29% u odnosu na model S97. Prvi prototip bi u pogon trebao u?i krajem ove godine, a serijska proizvodnja je planirana za 2014. Osim toga Suzlon je najavio unapre?enje svoje S95 platforme koja je predstavljena 2011. godine.

Budu?nost

Jasno je da sektor vjetra ima koristi od velike konkurencije u sektoru i mogu?nosti izbora velikog broja vjetroagregata od raznih svjetskih proizvo?a?a. Ipak, ima i loših vijesti u tom smislu jer je Nordex po?eto davati otkaze u svojoj tvornici lopatica u Dongyingu u Kini, a Sinovel je naredio usporavanje proizvodnje. Vestas je pak dao otkaze u svojoj tvornici lopatica u Koloradu u SAD-u, te je ukupno smanjio broj zaposlenih za 20% u SAD-u i Kanadi.

No ukupno gledaju?i uobi?ajeno je da proizvodnja raste i pada u odnosu na potražnju u svim industrijama, a u svojoj suštini je posao s vjetroelektranama još uvijek tehnološki inovacijski. Dokaz tome se vidi i izvan novih modela vjetroagregata. Naprimjer, Gamesa je prošle godine dobila 260 milijuna eura od Europske investicijske banke za svoj program istraživanja i razvoja koji se fokusira na nove vjetroagregate. Enercon je zapo?eo gradnju svog novog centra za istraživanje i razvoj Wobben koji bi trebao biti gotov sredinom ove godine. Investicije u istraživanje i razvoj guraju ekonomske okvire za energiju vjetra u pozitivnom smjeru.

Izvor: www.renewableenergyworld.com

Tags:     vjetroagregat      kopno      more      francuska      proizvo?a?i      enercon      gamesa      sinovel      vestas      nordex      suzlon      alstom
Index ÄŤlanka
Nove tehnologije vjetroagregata - glavni igra?i na kopnu i na moru
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?