Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Zeleni rast - utjecaj energije vjetra na zaposlenost i ekonomiju #2 E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 10 Listopad 2012 13:54

„Energija vjetra je središnja to?ka u neophodnom prelasku na zeleni rast ekonomije. Iz moje perspektive, dekarbonizacija je preduvjet za rast. Investicije u transformaciju energetskog sektora ?e podržati rast i zapošljavanje u širokom broju sektora. Svaki euro potrošen na zelenu tranziciju je ulaganje u europska radna mjesta.“

...nastavak

Postoji još jedan dio industrije energijom vjetra koji je „Green growth“ demistificirao temeljem istraživanja koje su proveli s Deloitteom. A to je doprinos pojedinih pod-sektora ukupnom direktnom BDP-u cijele industrije energije vjetra. Naime vrlo se ?esto mogu ?uti procjene o doprinosu projekata vjetroelektrana lokalnoj ekonomiji temeljem analize strukture ulaganja u izgradnju. ?ime se dobiva slika u kojoj se ve?ina investicije odnosi na opremu, a tek mali dio na razvoj i transport, te nešto ve?i na troškove izgradnje pristupnih puteva i priklju?ka na mrežu. Temeljem takve strukture troškova neopravdano se zaklju?uje da se izgradnjom vjetroelektrana isklju?ivo poti?u strani proizvo?a?i vjetroagregata (70% do 80% investicije). A malo se zaklju?aka izvodi o stvorenoj dodanoj vrijednosti u BDP-u izgradnjom i pogonom takvih objekata.

Tako je u „Green growth“ sektor energije vjetra podijeljen na sektore proizvo?a?a komponenti, proizvo?a?a vjetroagregata, servisne usluge i developere. Doprinos direktnom BDP-u pojedinih pod-sektora u zadnjih ?etiri godine prikazan je na grafu, a u strukturi je vidljivo da developeri doprinose sa otprilike 40% BDP-u, dok servisne usluge doprinose sa oko 20%. Proizvo?a?i vjetroagregata i komponenti za iste pridonose zajedni?ki sa nešto manje od 50%, pri ?emu sami proizvo?a?i doprinose sa otprilike 25%. Hrvatska trenutno nema proizvo?a?a vjetroagregata, te dok Kon?ar ne isporu?i svoje prve komercijalno i tehnološki konkurente vjetroagregate privatnim firmama ili na neko strano tržište, tih 25% doprinosa BDP-u ?e se dešavati negdje drugdje. Dapa?e, Kon?ar mora i dokazati da se uop?e isplati biti veliki i zna?ajan proizvo?a? vjetroagregata na malom tržištu kakvo je Hrvatska. No što se ostalih sektora ti?e, proizvodnja komponenti je nešto u što bi se Hrvatska mogla upustiti vrlo brzo i sa prakti?ki postoje?om tehnologijom (npr. stupovi, generatori, transformatori u vjetroagregatima, SCADA sustavi, pa do šarafa, matica i drugih sitnih dijelova) – štoviše, prvi stupovi su ve? proizvedeni u trogirskom brodogradilištu za projekt VE Jelinak. A primjer iz Subotice sa proizvodnjom generatora je tako?er put kojim bi se moglo krenuti. Što se servisnih usluga ti?e, one se ve? dešavaju u Hrvatskoj i mogu se ve? danas gotovo 100% dešavati u doma?oj izvedbi. Dapa?e, kroz hrvatske tvrtke ?e se možda proširiti i na regiju. Uzmemo li u obzir da se razvoj projekata dešava kroz tvrtke registrirane u Hrvatskoj, zaposlene lokalne stru?njake, te da su u ve?ini trenutno izgra?enih vjetroelektrana suvlasnici i ljudi s prebivalištem u Hrvatskoj koji tu rade, pokre?u projekte i pla?aju poreze, sasvim je jasno da se i veliki dio od 40% kola?a developera dešava na dobrobit ljudi koji tu žive kroz direktne poslove, poreze i suvlasništva. Uklju?enjem u proizvodnju komponenti svaka vjetroelektrana bi mogla biti 75% doma?i proizvod, a dok se to ne desi, svaka može biti 60% doma?i proizvod kroz svoj doprinos lokalnom BDP-u. Bilo bi zanimljivo vidjeti istu usporedbu za termoelektrane na ugljen gdje se tako?er zazivaju strani investitori, koji donose i strane stru?njake i opremu, ali i uvozno gorivo.

Developeri osim direktnog doprinosa BDP-u kroz prodaju elektri?ne energije tako?er indirektno doprinose i kroz naru?ivanje opreme i usluga od drugih pod-sektora. I iako su troškovi povezani sa zaposlenicima kod developera niži nego u drugim pod-sektorima (posebno proizvodnje vjetroagregata i komponenti, kao i od sektora izgradnje), ipak s instalacijom vjetroelektrana raste i broj zaposlenih u pogonu i održavanju koji su trošak developera (no developeri su naravno i ti koji indirektno zapošljavaju i sve u proizvodnji i izgradnji vjetroelektrana).

Prilikom istraživanja poslovanja developera i njihovih prihoda, „Green growth“ je tako?er zamijetio velike oscilacije u cijeni energije iz fosilnih goriva, dok je uo?eno da je cijena energije iz vjetroelektrana bila stabilna od 2007. do 2010. Danas je taj efekat još i više izražen.

Naravno, „Green growth“ posebno naglašava i zapošljavanje, koje je direktno u sektoru energije vjetra iznosilo 135.000 u 2010. godini, te se naglašava i da ?e se razvojem offshore industrije taj broj zna?ajno pove?avati, s obzirom da su takvi projekti 2,5 do 3 puta radno intenzivniji nego projekti vjetroelektrana na kopnu. Makar se mnogi ?esto hvataju za taj argument vjetroelektrana kao radno niskointenzivnih projekata, na kojima se ostvaruje relativno malo zaposlenih u odnosu na proizvedenu dobit (monetarnu i energetsku), treba imati na umu da su to istovremeno mahom izuzetno kvalitetni i dobro pla?eni poslovi koji onda mogu prehranjivati cijele obitelji, a ne samo pojedince. Tako?er, informatizacijom se cijeli svijet kre?e u smjeru manje koli?ine rada za ukupno ve?u novo stvorenu vrijednost korištenjem modernih tehnologija – u takvu sliku svijeta energija vjetra se sasvim dobro uklapa.

Izgradnjom vjetroelektrana se, osim svega navedenog pomaže i razvoj lokalne, ali i šire zajednice pla?anjem poreza i doprinosa. Konkretno, osim uobi?ajenih poreza na dobit, davanja na pla?e radnika, i ostalih komunalnih i drugih davanja, vjetroelektrane u Hrvatskoj lokalnoj zajednici prema zakonu moraju ispla?ivati 1l/kWh proizvedene elektri?ne energije. U slu?aju nekih zajednica taj iznos premašuje njihove godišnje budžete, a sve se više javljaju u slu?ajevi partnerstva sa zajednicama kojima se onda investitori za njihovu suradnju obvezuju izdvajati i više od propisanih iznosa. Naravno, kontra argument bi mogao biti da istu ili ?ak i ve?u naknadu pla?aju termoelektrane, me?utim treba imati na umu da vjetroelektrane pri tome ne zaga?uju okoliš i ne utje?u negativno na cijene nekretnina i zemljišta, a ukoliko su isprojektirane i planirane sukladno pravilima struke, ne utje?u ni na koji na?in na kvalitetu života lokalne zajednice. Dapa?e, brendiraju tu zajednicu kao zelenu i obnovljivu, što je u današnje vrijeme izuzetno pozitivno.

I naravno, ?injenica koja je jasna svima, a o kojoj se puno pri?a kada se spominju rizici gradnje i eksploatacije velikih energetskih projekata – vjetroelektrane nemaju troškove goriva, te su svi troškovi i cijene proizvodnje elektri?ne energije poznati unaprijed kroz cijeli životni vijek projekta. Na taj na?in se izbjegava uvoz primarnog goriva. Tako je u EU u 2010. temeljem proizvodnje vjetroelektrana ostvarena ušteda uvoza ?ak 5,71 milijardi eura. 2008. ta je cifra iznosila rekordnih 5,86 milijardi eura, a najviše se uvoze plin i ugljen. Hrvatska sve potrebe za ugljenom zadovoljava iz uvoza, a i ve?inu potreba za prirodnim plinom.

„Green growth“ je tako?er ustanovio da je indirektni utjecaj na BDP energije vjetra izuzetno zna?ajan. Za svaki euro koji se direktno generira aktivnostima u energiji vjetra, generira se dodatnih 90 euro centi u drugim sektorima gospodarstva. Tako?er indirektno je 2010. sektor zapošljavao 103.000 ljudi, naspram 135.000 direktno zaposlenih. Gledaju?i prema broju stanovnika u Hrvatskoj bi to iznosilo 2.500 direktno i 1.900 indirektno zaposlenih. Ili usporedbom BDP-a 1.000 direktno i 760 indirektno zaposlenih.

Predvi?a se da ?e sektor 2020. ukupnom BDP-u EU-a doprinositi sa 0,6%, a 2030. gotovo punih 1%. A ukupni doprinos BDP-u iznosit ?e 173,27 milijarde eura, 5 puta više nego što je iznosio 2010. godine sa 32,43 milijarde eura.

Predvi?a se da ?e 2030. sektor zapošljavati gotovo 800.000 ljudi, što bi prema omjeru broja stanovnika zna?ilo gotovo 15.000 zaposlenih u Hrvatskoj samo u sektoru energije vjetra! To je potencijal koji bi Hrvatska mogla ostvariti u sljede?a dva desetlje?a razvojem ovog sektora.

Naravno, cijelo ovo razmatranje temelji se na ozbiljnim istraživanjima koja je EWEA provela za tržište EU, a usporedbe sa Hrvatskom su samo pojednostavljeni prikazi u kojem smjeru bi mogli i?i, te što se propušta ukoliko tržišta nastavi s ovako sporim razvojem, sasvim u nesuglasju sa postavljenim ciljevima. Trenutno se na tržištu u Hrvatskoj opet stvara vakuum uslijed nedore?enosti novih pravilnika, a koje bi trebao riješiti CEI. Me?utim, umjesto da su se nedore?enosti pravilnika unaprijed razmotrile i time osposobio CEI za brzo djelovanje, isto se nije desilo, te ?e neminovno prote?i još barem nekoliko mjeseci dragocjenog vremena nakon kojega bi se mogla ukazati nada za brži razvoj tržišta, pa i zna?ajan utjecaj na gospodarstvo u cijelini. Izvještaj jasno pokazuje kako se izgradnjom i korištenjem vjetroelektrana stvara zna?ajna lokalna gospodarska aktivnost i ostvaruje dodatna stvorena vrijednost temeljem lokalnog besplatnog izvora energije i upotrebom lokalne radne snage - neovisno o tome da li se vjetroagregati uvoze ili proizvode lokalno. Da li bi bilo bolje da se oni i proizvode lokalno? Pa da se lokalno mogu prona?i i proizvesti svi elementi za proizvodnju jednog vjetroagregata? Naravno da bi, me?utim to niti je fizi?ki mogu?e, niti bi imalo ekonomskog smisla. Za po?etak treba stvoriti tržište i onda dodatne izvore novo stvorenih vrijednosti tražiti u specijaliziranoj proizvodnji pojedinih komponenata, a do tada naravno tu vrijednost stvarati korištenjem vjetra za proizvodnju elektri?ne energije.

Tags:     zeleni rast      zelena ekonomija      energija vjetra      vjetroelektrane      ekonomija      BDP      zaposlenost      zapošljavanje
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?